http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 27 z XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.06.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 27/2005

z przebiegu obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej  w dniu 24 czerwca 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.     Otwarcie  obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.;

-         zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2005r.;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

-         upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Ulanów  do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

-         przedłużenia na czas nieokreślony funkcjonowania Zespołu Szkół   w Ulanowie;

-         przedłużenia na czas nieokreślony funkcjonowania Zespołu Szkół  w Kurzynie Średniej;

-         ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów;

-         wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Hucie Deręgowskiej;

-         wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Hucie Deręgowskiej.

5.     Wolne wnioski i zapytania.

6.     Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                        

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

 

         Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta  w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej projektów uchwał w sprawie:

-         nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Deręgowska;

-         nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka.

  Innych wniosków nie zgłoszono.

 

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie (15 głosami).

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXVI Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Bąk.

 

Ad. 4

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. omówiła Pani Skarbnik.

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2005r. omówił Pan Burmistrz.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego omówił Pan Burmistrz. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego omówił Pan Burmistrz. Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.    

 

e) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Ulanów do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji  w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym omówiła Pani Sekretarz.    

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

f) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony funkcjonowania Zespołu Szkół w Ulanowie omówiła Pani Halina Skiba – Dyrektor GZOAESzPiP w Ulanowie.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

g) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony funkcjonowania Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej omówiła Pani Halina Skiba – Dyrektor GZOAESzPiP w Ulanowie.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata omówiła Pani Sekretarz oraz Pan Przewodniczący Rady.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

i) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów omówił Pan Burmistrz Gminy i Miasta.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Hucie Deręgowskiej omówił Pan Burmistrz.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Hucie Deręgowskiej omówił Pan Burmistrz. Projekt uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

l) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Deręgowska omówił Pan Burmistrz.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta większością głosów (za-14, wstrzymujących się -1 ).

 

ł) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka omówił Pan Burmistrz.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta większością głosów (za- 14, wstrzymujących się - 1).

 

 

Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

 - Radny Stanisław Kozioł – jest osoba która chce kupić działkę obok Zapory.

- Pan Burmistrz – do sprzedaży działki potrzebna jest zgoda Zebrania Wiejskiego.  

 

- Radny Stanisław Przemykalski – co będzie z drogą obok torów w Kurzynie.

- Pan Burmistrz – wystąpiliśmy z pismem do Kolei, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

- Pan Czesław Kowalski – prosił o 1 skład żużla na 200 m drogi. Poruszył również sprawę zakupu stojaków przeciwpożarowych.

Radna Barbara Szoja – pogratulowała dobrej organizacji i wspaniałej imprezy „Dni Ulanowa”.

 

Pan Burmistrz – na zakończenie podziękował za udział w Sesji i życzył wszystkim obecnym zdrowych, wesołych i udanych wakacji.

 

 

Ad. 6

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska