http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 26 z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.05.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 26/2005

z przebiegu obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 12 maja 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie  obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         Przystąpienia do programu „Polski Projekt 400 Miast”;

-         przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ulanów;

-         zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2006r. na finansowanie inwestycji pod nazwą: „ Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego miejscowości Bieliny poprzez modernizację infrastruktury drogowej”;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego;

-         wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek położonych na terenie Gminy Ulanów od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Przemyślu;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta do wykupu /nabycia/ działki położonej w Ulanowie;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta w Ulanowie do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie.

5.     Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                         

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ksiądz Józef Lizak poinformował radnych o uroczystościach rekonsekracji Kościoła Św. Trójcy  jakie odbędą się w Ulanowie 22 maja i wręczył imienne zaproszenia.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

 

         Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej projektów uchwał w sprawie:

-         uchylenia Uchwały Nr XXIII/156/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego;

-         przystąpienia do realizacji projektu „Błękitny San – szlak wodny”, rozwój turystyki wodnej w dolinie Sanu;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do zamiany nieruchomości w Kurzynie Średniej;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży nieruchomości w Kurzynie Średniej;

-         uchylenia uchwały Nr XXV/173/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie  z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu gminy i miasta Ulanów na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Ulanowie;

-         uchylenia uchwały Nr XXV/174/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie  z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.;     

-         zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta w Ulanowie do sprzedaży udziałów w lokalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli;

-         ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych;

-         ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania;

-         ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.  

  Innych wniosków nie zgłoszono.

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie (15 głosami).

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXV Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Bąk.

Pan Burmistrz przywitał Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Juliana Ozimka który jest szczególnie zainteresowany sprawami naszej Gminy.

Pan Marszałek podziękował za zaproszenie, omówił sprawę przystąpienia do projektu „Błękitny San – szlak wodny” rozwój turystyki wodnej w dolinie Sanu oraz poruszył sprawy dotyczące województwa a także naszej gminy. 

 

Ad. 4

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Polski Projekt 400 Miast” omówiła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy i Miasta.

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Ulanów omówił Pan Burmistrz.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

c) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2006r. na finansowanie inwestycji pod nazwą:  „ Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego miejscowości Bieliny poprzez modernizację infrastruktury drogowej” omówił Pan Burmistrz.     

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 15 głosami).

 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego omówił Pan Burmistrz. 

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 15 głosami).

 

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie działek położonych na terenie Gminy Ulanów od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektoratu w Przemyślu omówił Pan Przewodniczący Rady.  

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

f) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  do wykupu /nabycia/ działki położonej w Ulanowie omówił Pan Burmistrz Gminy i Miasta.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie ( 15 głosami ).

 

g) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie omówił Pan Burmistrz Gminy i Miasta.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

h) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/156/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizacje zadania publicznego  omówił Pan Burmistrz.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

i) Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu „Błękitny San – szlak wodny”, rozwój turystyki wodnej w dolinie Sanu omówił Pan Burmistrz Gminy i Miasta.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

j) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  do zamiany nieruchomości w Kurzynie Średniej omówił Pan Burmistrz.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

k) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  do sprzedaży nieruchomości w Kurzynie Średniej omówił Pan Przewodniczący. Projekt uchwały poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

l) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/173/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu gminy i miasta Ulanów na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Ulanowie omówiła Pani Skarbnik.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

ł) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/174/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. omówiła Pani Skarbnik.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

m)      Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków omówił Pan Burmistrz oraz Pani Skarbnik.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie -  została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

n)  Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. omówiła Pani Stanisława Straub- Skarbnik Gminy i Miasta. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

o) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  w Ulanowie do sprzedaży udziałów w Lokalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli omówiła Pani Skarbnik.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

p) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży dla radnych omówił Pan Burmistrz. Zaproponował podniesienie diet o 10 zł.

     Radny Józef Hasiak poddał propozycję o podniesienie do 180 zł.

     Radna Władysława Kus – aby utrzymać na tym samym poziomie.

     Po dyskusji Radny Józef Hasiak wycofał swój wniosek.

     Wnioski poddano pod głosowanie. W związku z powyższym, że wniosek zgłoszony przez Radną Władysławę Kus otrzymał wymaganą większość głosów i diety radnych utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie drugiej propozycji nie poddano pod głosowanie.

 

 

r) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz  za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania omówił Pan Przewodniczący Rady.

     Radny Józef Owanek poddał propozycję podniesienia diet sołtysom do 50 zł + koszty podróży

     Radny Stanisław Garbacz – 60 zł + koszty podróży

     Za I propozycją głosowało 6 radnych.

     II propozycja  - za – 8, wstrzymało się – 1, przeciw – 6.

     Uchwała została podjęta większością głosów.  

 

s) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu  dla Przewodniczącego Rady Miejskiej omówił Pan Burmistrz.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta większością głosów ( 9 – za, przeciwnych – 1, wstrzymujących się – 5). 

 

t) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego omówił Pan Burmistrz. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).

 

u) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego omówił Pan Burmistrz. Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (15 głosami).    

  

 

Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

 

- prośbą Przedszkola w Ulanowie o zapewnienie środków finansowych na ogrodzenie części ogrodu przeznaczonego do użytku dla dzieci przedszkolnych.

Pan Burmistrz – będziemy się zastanawiać nad wykonaniem ogrodzenia. W chwili obecnej nie mamy środków finansowych.

Radna Władysława Kus – potrzebne jest ogrodzenie placu zabaw.

Pan Burmistrz – wrócimy do tego później. Przed rozpoczęciem roku szkolnego postaramy się ogrodzić plac zabaw z dwóch stron.

 

- prośbą Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej o zakupienie 21 kapeluszy dla flisaków.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup kapeluszy dla flisaków  i przeznaczyli na ten cel 2.000 zł.

 

 

 - Radny Józef Owanek zapytał czy jest już przygotowany projekt na kanalizację ul. Wymysłów w Wólce Tanewskiej.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytanie.

 

- Radna Krystyna Otto poruszyła dwie sprawy:

1) remont dachu na Szkole w Dąbrowicy ( malowanie)

2) poprawy dróg w Dąbrowicy ul. Pańskiej i do Boru.

 

Pan Burmistrz – zostanie wykonany remont dachu. Jeżeli będziemy chcieli spełniać wszystkie życzenia szkół, nie wystarczy nam budżetu.  Jeżeli chodzi o poprawę dróg elektrownia będzie rozbierać komin, gruz będzie wywożony na teren naszej Gminy.

 

Radny Stanisław Przemykalski – czy jest już odpowiedź w sprawie przejazdu kolejowego w Kurzynie.

Pan Burmistrz – kolej jest przeciwna przewrócenia przejazdu.  

 

 

Ad. 6

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska