http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 25 z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 21.04.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 25/2005

z przebiegu obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej                                w dniu 21 kwietnia 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie  obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta  za 2004 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulanów;

-         przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ulanów;

-         wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ulanów;

-         uchylenia Uchwały Nr XIX/126/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie   z dnia 14 września 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

-         udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

-         zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2005 roku;

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok;

-         ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie;

-         zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy i miasta Ulanów na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Ulanowie;

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                         

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Minutą ciszy radni oraz zaproszeniu goście uczcili pamięć zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

         Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta  w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i miasta Ulanów na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu. Proponuję aby ta uchwała została podjęta przed uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie. Proponuję również zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Odpadami.  Innych wniosków nie zgłoszono.

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie (14 głosami).

 

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXIV Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Bąk.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz poprosił Skarbnika Gminy  i Miasta Panią Stanisławę Straub o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004r.

W wyniku tego, że sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione nie podjęto dyskusji na ten temat.

       W związku z tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2004r. i wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy  i Miasta.

       Następnie zostały odczytane Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej     w Rzeszowie dotyczących sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej.

       Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

       Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

       Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Ulanowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2004r.

Pan Burmistrz Andrzej Bąk podziękował wszystkim radnym za zaufanie i za udzielone absolutorium.

 

Ad. 5

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulanów omówił Pan Przewodniczący Rady.

     Radny Stanisław Garbacz – proponuję napisać ogłoszenie o wałęsających się psach.

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie (14 głosami).

 

b) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu aglomeracji Gminy i miasta Ulanów omówił Pan Szczepan Wójcik.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami).

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/126/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 14 głosami).

 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego omówił Pan Przewodniczący Rady.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 14 głosami).

 

e) Projekt uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2005r. omówiła Pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy i Miasta.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie ( 14 głosami).

 

f) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. omówiła Pani Skarbnik Gminy i Miasta.

     Radny Józef Hasiak – dużo środków finansowych zostaje przekazywanych na kościół w Ulanowie, brakuje natomiast na kostkę wokół kościoła  w Bielinach.

     Pan Burmistrz – nie można porównywać potrzeb spalonego Kościoła w Ulanowie do potrzeb Kościoła w Bielinach. Natomiast na zakup kostki musi się odbyć przetarg.

     Radny Stanisław Garbacz – należy również przewidzieć środki finansowe na zakup kostki do Kurzyny.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta większością głosów ( za – 13, wstrzymujących się - 1 ).

 

g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu omówił Pan Burmistrz Gminy i Miasta.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami).

 

h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy  i Miasta w Ulanowie omówił Pan Przewodniczący Rady.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami).

 

i) Projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy i miasta Ulanów na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Ulanowie omówiła Pani Skarbnik Gminy i Miasta.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami).

 

j) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. omówiła Pani Skarbnik.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami).  

  

 

Ad. 6

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

 

- prośbą Pana Wojtaś z Kępy Rudnickiej o udzielenie pomocy finansowej  na leczenie dziecka.

Pan Przewodniczący – prosiłbym o ustalenie kwoty i przekazanie do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Burmistrz – zastanowimy się jaka to będzie kwota i przekażemy z rezerwy budżetowej.

 

- pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Przemyślu w sprawie zamiaru zrzeczenia się prawa zarządu nad gruntami sklasyfikowanymi w operatach ewidencji gruntów jako użytki leśne w obrębach ewidencyjnych Dąbrowicy, Kurzyny małej, Kurzyny Średniej i Ulanowa.

 

- prośbą Powiatowej Komendy Policji w Nisku o udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu dla Policji.

Pan Burmistrz – możemy przekazać środki finansowej jedynie z rezerwy budżetowej. Musi być uchwała rady ponieważ jest to zakup inwestycyjny.

Radni jednogłośnie udzielili dotacji do samochodu.

 

 - Radny Jan Byra poruszył sprawy:

1) zakupu stołów i krzeseł do Szkoły Podstawowej w Bielinach;

2) oświetlenia ulicy Mokradło;

3) opracowania dokumentacji kanalizacji w Bielinach;

4) dziur na drogach gminnych;

5) sprzedaży działki która ma być przeznaczona pod Aptekę w Bielinach.

Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Pan Zastępca Burmistrza.

 

- Radny Stanisław Kozioł poruszył dwie sprawy:

1) remontu drogi do Rudy – potrzebnych jest 7 przepustów i 1 tona cementu;

2) Ośrodek HSW został sprzedany, kupił go Pan Gancarz. Jeżeli kupił Urząd powinien o tym wiedzieć. Czy jest zgodne z prawem wycinanie drzew?

 

Pan Burmistrz – zostanie wykonany remont drogi.

Ośrodek HSW sprzedała Panu Gancarzowi. Do tej pory jeszcze u nas nie zgłosił. Do Starostwa wpłynął donos na P.Gancarza. Była kontrola i wszystko jest w porządku.    

 

- Pan Jurek Bryła – Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Ulanowa – pytał czy w tym roku przewidziane jest zakończenie budowy bieżni oraz na co zostaną przekazane środki finansowe ze sprzedaży działki – starej remizy strażackiej w Ulanowie.

Pan Burmistrz – w tym roku zostanie zakończona budowa bieżni, natomiast środki finansowe ze sprzedaży działki zostaną przeznaczone na budowę chodników w Ulanowie.

 

 

Ad. 7

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska