http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 24 z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 22.03.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 24/2005

z przebiegu obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 22 marca 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie  obrad sesji.
  2. Odczytanie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
  3. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
  6. Informacja na temat opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli.
  7. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

b)     zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania;

c)      upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Kurzynie Średniej;

d)     uchylenia Uchwały Nr XXIII/145/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego;

e)       regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

            Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bieliny. Innych wniosków nie zgłoszono.

            Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXIII Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Bąk.

 

Ad. 4

Informację o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Ulanów przedstawił za 2004 rok przedstawił Pan Wiesław Grzywacz – Kierownik Posterunku Policji w Ulanowie.

 

 

Ad. 5

Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Ulanów przedstawił Pan Antoni Kapuściński – Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Ad. 6

Informację na temat opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli przedstawiła Pani Halina Skiba.

Pani Barbara Szoja – prosiłam o ten temat w porządku obrad sesji ponieważ opiekę nad dziećmi w czasie jazdy sprawują nauczyciele, którzy nie mają przygotowania.

Pan Burmistrz – We wszystkich gminach nauczyciele opiekują się dziećmi w czasie dowozu dzieci do szkół.

Pani Teresa Pracownik – mamy ogromny problem z organizacją dowozu. Autobusy dowożące dzieci z Dąbrówki, Bielin nie wracają do Ulanowa. Staramy się aby jednak ktoś był w czasie dowozu. Do Bielin jeździ sekretarka która nie posiada przygotowania pedagogicznego.

Prosiłabym o wspólne rozwiązanie tego problemu. Jest dobrze dopóki się nic nie dzieje. Wspólnie powinniśmy rozwiązać ten problem.

Pan Przewodniczący – należy zorganizować spotkanie Burmistrza, Dyrektorów na którym zostanie rozwiązany problem dowozu.

 

Radna Barbara Szoja – prosiłabym zastanowić się nad tym tematem, aby od początku nowego roku szkolnego nie było problemu.

Radny Stanisław Przemykalski – jeżeli nie wiemy jak powinna wyglądać opieka nad dziećmi, należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi dowozu dzieci do szkół.

Pan Burmistrz – chodzi tu przede wszystkim o środki finansowe. Należy zatrudnić osobę która będzie się nimi opiekować. W szkole brakuje około 200.000 zł należy dołożyć, jeżeli będzie zatrudniona osoba również należy dla niej zabezpieczyć środki finansowe na wynagrodzenie.

 

Ad.7

Skarbnik Gminy i Miasta Pani Stanisława Straub przedstawiła projekt budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok.

            Po omówieniu projektu budżetu przez Panią Skarbnik, Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Stanisława Garbacza – przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i planowania o przedstawienie opinii tej Komisji w sprawie budżetu. Zbiorcza opinia została przedstawiona łącznie z wnioskiem o uchwalenie budżetu w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta.

            W wyniku tego, że projekt budżetu był przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione nie podjęto dyskusji na ten temat.

            W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.  

            Burmistrz Pan Andrzej Bąk podziękował radnym za zrozumienie sytuacji i zaufanie oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań by budżet ten został wykonany.

 

Ad. 8

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ulanów omówiła Pani Halina Skiba.

      Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Została podjęta większością głosów (za – 12, wstrzymujących się – 1).

 

b) Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania omówiła Pani Leokadia Kopyto.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (13 głosami).

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Kurzynie Średniej.

      Zapoznał również radnych z uchwałą zebrania wiejskiego oraz prośbą Rady Rodziców o użyczenie i dzierżawę tego budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury.

      Pan Burmistrz – jest to budynek w którym nie uczą się dzieci ponad 10 lat. Kiedy chcemy go sprzedać pojawia się propozycja wykorzystania tego budynku na Ośrodek Kultury.

      Pani Barbara Tofilska – Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej – uczestniczyłam w zebraniu wiejskim. Jestem również za sprzedażą tego budynku.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 13 głosami).

 

d) Projekt uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXIII/145/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego omówiła Pani Halina Skiba.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (13 głosami).

 

e) Projekt uchwały w sprawie  regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego omówiła Pani Halina Skiba.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (13 głosami).

 

f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bieliny omówił Pan Józef Wójcik – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie ( 13 głosami).

 

Ad. 9

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Burmistrz – prosił o zgłaszanie informacji o szkodach powodziowych powstałych na terenie naszej gminy.

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

 

- prośbą Pana Romana Chmielowskiego ponowne udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pan Burmistrz – cena lokalu jest wysoka.

Radna Władysława Kus – biegły który wyceniał, powinien brać pod uwagę również wydatki jakie Pan Chmielowski poniósł na wykonanie remontu mieszkania.

Pan Chmielowski – prosiłbym o udzielenie wyższej bonifikaty.

Radny Stanisław Przemykalski – jeżeli jest możliwość udzielenia bonifikaty proponuję na następnej Sesji podjąć taką uchwałę.

Pan Przewodniczący – prosiłbym o przygotowanie na następną Sesję uchwały uchylającą poprzednią bonifikatę, oraz w sprawie udzielenia bonifikaty.

 

- prośbą mieszkańców Pobudk o remont drogi.

Pan Burmistrz – będziemy remontować tę drogę odcinkami 400- 500 m.

 

- Pani Maria Koń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielinach – podziękowała Panu Burmistrzowi za wykonanie remontu szkoły.

 

 - Radny Stanisław Przemykalski poruszył dwie sprawy:

1) przywiezienie gruzu na zjazd na Podgranicę – jeżeli będzie Pan Burmistrz dzielić środki finansowe na drogi prosiłbym o zaplanowanie środków na zakup gruzu lub tłucznia. Potrzebne byłoby 2-3 samochody tłucznia.

2) sprawa przejazdu kolejowego w Kurzynie.

 

Radny Stanisław Garbacz – Nie ma przejazdu przez tory ani obok torów. Obok przejazdu była woda która podmuliła nasyp. Na powierzchni leżą kable, które mogą zostać uszkodzone. Prosiłbym o poinformowanie Kolei o tym fakcie.

 

Pan Józef Wójcik – Zastępca Burmistrza – odnośnie przejazdu kolejowego, w imieniu sołectwa Kurzyna zostały napisane protesty do kolei w Zamościu i Lublinie. Również Starostwo podpisało ten protest. Zostały wysłane również pisma do Pani Senator Janiny Sagatowskiej jak również do Pana Posła Stępnia z prośbą o poparcie tego protestu. Rozmawiałem z Dyrektorami w Lublinie i Zamościu.      

 

- Pan Czesław Kowalski - sołtys Wólki Bielińskiej – zwrócił się z prośbą o  zamontowanie nawierzchniowych stojaków na hydrantach przeciwpożarowych.

Radny Stanisław Przemykalski – potrzebne  są 1-2 stojaki nawierzchniowe w każdej miejscowości.

Pan Burmistrz – planujemy zamontować 1 hydrant wraz ze stojakiem w każdej miejscowości.

 

Pan Mieczysław Zwolak – sołtys Dąbrówki – prosiłbym o zakupienie 7 szt. przepustów pod drogę do Rudy.

         

 

Ad. 10

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska