http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 23 z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 3.03.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 23/2005

z przebiegu obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 3 marca 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Informacja dotycząca środków specjalnych.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ulanów;

-         regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;

-         zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i miasta Ulanów;

-         dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie;

-         przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2005 r.;

-         przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2005r.;

-         zarządzenia wyborów uzupełniających do organu wykonawczego sołectwa Bukowina położonego na terenie gminy Ulanów;

-         programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005-2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do użyczenia nieruchomości;

-         zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2005r. na finansowanie inwestycji pod nazwą: „ Modernizacji polegającej na przebudowie ulic gminnych ul. Niwa, ul. Parkowa w miejscowości Bieliny Gm. Ulanów”;

-         przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

6.     Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

7.     Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2004r.

8.     Wolne wnioski i zapytania.

9.     Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

 

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXII Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik.

 

Ad. 4

Informację dotycząca środków specjalnych przedstawiła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów.

 

 

Ad. 5

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ulanów omówiła Pani Halina Skiba.

     Poinformowała radnych, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie (12 głosami).

 

b) Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego omówiła Pani Halina Skiba.

     Pan Burmistrz – opracowany regulamin był omawiany na spotkaniu z Dyrektorami i przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prawie 50% budżetu – to wydatki na bieżące utrzymanie szkół. Jest to nasz obowiązek. Rada i my nie dążymy do likwidacji szkół. Szkoła jest jedynym ośrodkiem kultury w danej miejscowości.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (12 głosami).

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i miasta Ulanów.

     Zapytał Kierownika ZUK czy sprawdzono jakość wody w Kurzynie. Kierownik ZUK wyjaśnił, że nie było wyjazdu w teren.

     Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych aby zadawali pytania odnośnie projektu uchwały.

     Radna Władysława Kus – w sumie będzie to podwyżka o 0,16 zł.

     Kierownik ZUK Pan Ireneusz Pracownik wyjaśnił, na co zostaną wydatkowane środki finansowe uzyskane ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków. Poinformował również radnych, ze przegląd wody w Kurzynie planuje w okresie wiosennym, kiedy już nie będzie śniegu.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta większością głosów ( za – 8, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1).

 

d) Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie omówiła Pani Stanisława Straub - Skarbnik Gminy.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta większością głosów ( za -9, wstrzymujących się – 3).

 

e) Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2005 rok. Poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

f) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy rady Miejskiej w Ulanowie na 2005r. Podał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

g) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały we sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organu wykonawczego sołectwa Bukowina położonego na terenie Gminy Ulanów. Została podjęta jednogłośnie.

 

h)  Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005 -2010 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy omówiła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

i) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do użyczenia nieruchomości omówił Pan Burmistrz. Została podjęta jednogłośnie.

 

j) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2005r. na finansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacji polegającej na przebudowie ulic gminnych ul. Niwa, ul. Parkowa w miejscowości Bieliny Gm. Ulanów” omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

k) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego omówiła Pani Zofia Bronkiewicz oraz   Pan Burmistrz wyjaśniając, że teren ten zostanie przeznaczony pod budowę zbiornika retencyjnego. Uchwala została podjęta jednogłośnie.    

          

Ad.6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok przedstawił Zastępca Burmistrza i równocześnie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Józef Wójcik.

         Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok i poddał pod głosowanie. Uchwala została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7

Radni zapoznali się z informacją o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2004 roku.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

 

- pismem Opieki Społecznej w Ulanowie w sprawie Pana Dembskiego.

   Radni wrócą do tej sprawy na następnej Sesji.

 

- prośbą Pani Dyrektor Przedszkola w Ulanowie o zaplanowanie w budżecie  gminy na 2005r. środków finansowych na modernizację bloku żywieniowego, wymianę okien i drzwi oraz remont sanitariatów dla dzieci i personelu  w Publicznym Przedszkolu w Ulanowie – Filia w Bielinach.

Pan Burmistrz – Przedszkole w Bielinach będzie funkcjonowało dopóki będą dzieci. Kuchnia i stołówka jest przy szkole. Modernizacja bloku żywieniowego wynosiłaby ok. 100.000 zł. Możemy wykonać remont budynku. Część środków finansowych można uzyskać z funduszu „Odnowa wsi Polskiej” z którego również można wybudować place zabaw na wsi. Należy sprawdzić, co należy wymienić, a dożywianie byłoby ze szkoły.

 

- prośbą Pani Dyrektor Przedszkola w Ulanowie o zaplanowanie w budżecie gminy na 2005r. środków finansowych na zorganizowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Przedszkolu Publicznym w Ulanowie.

Pan Burmistrz – chcąc utrzymać Przedszkole w Ulanowie należy ten gabinet wykonać. Jedynie można przedłużać terminy utworzenia gabinetu w Sanepidzie. Należy zastanowić się nad znalezieniem środków finansowych.

 

- prośbą Pani Stanisławy Kruk o pomoc finansową na remont domu i usunięcia strat poniesionych w czasie pożaru.

Pan Burmistrz – był to wypadek. Znajdziemy środki finansowe które pokryją część remontu, przekażemy do Opieki Społecznej. Poinformujemy na następnej Sesji jaka to będzie kwota.

 

- prośbą ZPH „Pinus” o zaplanowanie w budżecie na 2005r. środków  z przeznaczeniem na uzbrojenie w media zakładów produkcyjnych położonych przy ul. 3-go Maja.

Pan Burmistrz – do wykonania oświetlenia potrzebny jest zakup słupów oświetleniowych, ponieważ ostatni słup znajduje się obok Lecznicy. Jest już wykonana dokumentacja oświetlenia. Zorganizujemy spotkanie na którym dojdziemy do kompromisu. Możemy zaproponować, że Urząd zakupi materiał,    a zakłady produkcyjne wykonają oświetlenie.

 

- prośbą Powiatu Niżańskiego o pomoc finansową na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny do drogi Nr 858.

Radni upoważnili Burmistrza Gminy i Miasta do zawarcia porozumienia  z Zarządem Powiatu w Nisku.

 

- prośbą Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej o zaplanowanie w budżecie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu szkoły.

Pan Burmistrz – remont całej szkoły nie możemy wykonać z braku środków finansowych. W bieżącym roku możemy jednie ułożyć płytki antypoślizgowe w piwnicach.

 

- Pan Mieczysław Łabęcki podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie użyczenia lokalu z przeznaczeniem dla Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej.

- Pani Leokadia Kopyto – Kierownik Opieki Społecznej zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe dla Państwa Jaroszyńskich i Państwa Piskorowskich z przeznaczeniem na leczenie chorych dzieci.

 

- Pan Mieczysław Zwolak – sołtys Dąbrówki – zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków finansowych ze sprzedaży starej szkoły w Dąbrówce na wykonanie planu i budowę remizy strażackiej.

Pan Burmistrz – środki finansowe ze sprzedaży szkoły zostały wykorzystane na remont i wyposażenie stołówki przy szkole w Dąbrówce. Nie wiem, czy remiza strażacka jest az tak potrzebna. Rada również musi wyrazić zgodę na budowę remizy.

Pan Mieczysław Zwolak – nie mamy pomieszczenia na zrobienie zebrania.

Pan Burmistrz – zebrania odbywają się rzadko. Należy się zastanowić, na co warto przeznaczyć środki finansowe: na budowę remizy, czy remont szkoły?

         

 

Ad. 9

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska