http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 22 z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 22/2004

z przebiegu obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 30 grudnia 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie  od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Informacja dotycząca środków specjalnych.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta do wykupu /nabycia/ działek położonych w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej.

-         nieodpłatnego przekazania na majątek Zakładu Usług Komunalnych nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Hucie Deręgowskiej.

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

Radny Stanisław Garbacz zgłosił wniosek o wyłączenie z porządku obrad Sesji pkt.3 i pkt.4.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Porządek obrad wraz  ze zmianą został przyjęty większością głosów (za -11, wstrzymujących się – 3).

 

Ad. 2

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXI Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

 

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.omówiła Pani Stanisława Straub -  Skarbnik Gminy.

     Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z projektem uchwały i poddał  pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

b) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do wykupu /nabycia/ działek położonych w Hucie Deręgowskiej w Wólce Tanewskiej omówił Pan Burmistrz. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

c) Projekt uchwały w sprawie przekazania na majątek ZUK nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Hucie Deręgowskiej omówił Pan Burmistrz  Andrzej Bąk.

     Radny Stanisław Garbacz – jestem za podjęciem tej uchwały. Chciałbym się dowiedzieć, ile osób wpłaciło w Dąbrówce i Hucie Deręgowskiej.

     Pani Stanisława Straub – w sumie ¼ środków finansowych zostało wpłacone na konto Urzędu. Jest to ok. 50.000 zł. w Hucie Deręgowskiej całość wpłaciło 31 osób.

     Pan Burmistrz – podejmujemy inwestycję, jeżeli nie dokonamy odbioru  stracimy środki finansowe z SAPARDU.

     Pan Ireneusz Pracownik – problemem w Dąbrówce jest nie wpłacanie środków finansowych za podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Do kanalizacji oficjalnie przyłączyło się 20% mieszkańców. 80% podłączonych jest nielegalnie.

     Pan Burmistrz – środki finansowe z Huty Deręgowskiej mieszkańcy będą wpłacać na konto Urzędu.

     Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

 

    W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

- prośbą Państwa Piskorowskich o zapomogę pieniężną.

Pan Burmistrz zdecyduje jaka to będzie kwota, przekaże do Opieki Społecznej. 

 

    

Ad. 7

 

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Józef Garbacz złożył radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta oraz wszystkim mieszkańcom gminy noworoczne życzenia, a następnie życzenia złożył Burmistrz Gminy i Miasta – Pan Andrzej Bąk.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska