http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 21 z XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 2.12.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 21/2004

z przebiegu obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 2 grudnia 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Omówienie wybranych działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego.
  3. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  4. Odczytanie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-          obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2005r.;

-          określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2005r.;

-          wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Ulanów;

-          zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych  od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

-          określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005r.;

-          zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej;

-          kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ulanów.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Panią Marię Żak przedstawiciela ARiMR która poinformowała radnych o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 

Ad.2

 

Pan Rafał Kapuściński omówił wybrane działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego.

Poinformował radnych o rentach  strukturalnych, gospodarstwach niskotowarowych, wsparciu przedsięwzięć rolno-środowiskowych, ułatwianiu startu młodym rolnikom oraz o inwestycjach w gospodarstwach rolnych.

 

 

Ad. 3

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XX Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 4

 

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik.

 

 

Ad. 5

 

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.omówiła Pani Stanisława Straub -  Skarbnik Gminy.

      Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

b) Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005r. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Podkarpackiej Izby Rolniczej pozytywnie opiniujące propozycję obniżenia ceny żyta z 37,67 zł do 35 zł.

       Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Stanisław Garbacz poinformował radnych, że w dniu 22 listopada 2004r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  i Planowania na którym  członkowie Komisji zapoznali się z propozycjami stawek podatków  i opłat lokalnych na 2005r. Komisja propozycje stawek zaopiniowała pozytywnie.  

       Radny Mieczysław Grzybowski – złożył wniosek aby obniżyć cenę żyta do 32 złotych, oraz aby Komisja Rolnictwa, również opiniowała uchwały podatkowe.

       I propozycja – obniżenie ceny żyta do 35 zł

       II propozycja – obniżenie ceny żyta do 32 zł

       Pan Przewodniczący poddał propozycje pod głosowanie. Za przyjęciem I propozycji głosowało 8 radnych, za przyjęciem II propozycji głosowało 6 radnych.

       Radny Stanisław Garbacz – w jakim terminie ogłaszana jest przez GUS cena skupu żyta?

       Pani Elżbieta Andrasik – GUS cenę skupu żyta powinien ogłosić do końca października.

       Radny Mieczysław Grzybowski – złożył wniosek aby w przyszłym roku uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005r. była podejmowana po ogłoszeniu przez GUS ceny skupu żyta.   

      Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta większością głosów ( za - 13, wstrzymujących się – 1);

 

c) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2005r. omówiła Pani Elżbieta Andrasik.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

d) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Ulanów omówił Pan Przewodniczący Rady i poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

e) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości za inkaso omówiła Pani Elżbieta Andrasik. Została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

f) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005r. omówił Pan Przewodniczący Rady. Przewodniczący poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

g) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej omówił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik. Pan Przewodniczący poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie (14 głosami);

 

h) Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ulanów omówiła Pani Halina Skiba.

      Radna Krystyna Otto – czy różni się projekt uchwały od dotychczasowej.

      Pani Halina Skiba – do tej pory obowiązuje uchwała z 1999r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w której są ustalone kryteria i tryb przyznawania nagród. W związku    z nowelizacją Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły ma obowiązek podjąć uchwałę  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

      Radny Stanisław Przemykalski – czy były wypłacane nagrody dla nauczycieli i w jakiej kwocie.

      Pani Halina Skiba – taki fundusz nagród był i jest, nagrody Dyrektora i Organu Prowadzącego przyznawane są corocznie.

      Zawsze zbiera się Komisja w skład której wchodzi: 2 przedstawicieli Burmistrza, 1 przedstawiciel Komisji Oświaty, 1 przedstawiciel Związków Zawodowych, 1 przedstawiciel GZOAESzPiP.

      W tym roku również odbyło się posiedzenie komisji w składzie: Pan Burmistrz , Pan Zastępca Burmistrza, Pan Jan Byra, Pan Mariusz Straub, Pani Halina Skiba.

      Radny Stanisław Przemykalski – brakuje środków finansowych na oświatę,  a  są na nagrody dla dyrektorów. Nie zostały przez nich spełnione wszystkie kryteria dotyczące przyznawania nagród, m.in. gospodarka finansowa.

      Pani Halina Skiba – w Karcie Nauczyciela jest zapisane że tworzy się specjalny fundusz nagród.

      Radny Stanisław Przemykalski – skąd są środki finansowe na ten fundusz.

      Pani Halina Skiba – środki finansowe na nagrody są zaplanowane w budżecie.

      Radny Stanisław Przemykalski – jeżeli wystarczy środków finansowych w budżecie na prawidłowe funkcjonowanie szkół mogą być również nagrody.

      Przy uchwalaniu budżetu chciałbym wiedzieć ile dostajemy subwencji oświatowej i ile musi dołożyć gmina do prawidłowego funkcjonowania szkół.   

      Pani Halina Skiba – co innego jest obowiązek naliczania tego funduszu. Ta uchwała jest o kryteriach i trybie przyznawania nagród.

      Pan Burmistrz – pewne sprawy musimy realizować. My otrzymujemy subwencję, z tej subwencji musimy przeznaczyć 1% na fundusz nagród. Środki te nie mogą przejść na inny cel. Dyrektorzy muszą otrzymać nagrodę. Nie dając nagrody dyrektorowi musimy mu udowodnić, że nie spełnia określonych wymogów dotyczących ich przyznawania.

      Radny Stanisław Garbacz – wydaje mi się, że powinniśmy podjąć tę uchwałę. Były już próby szukania oszczędności, można je było znaleźć przy zatwierdzaniu projektów organizacyjnych szkół.

      Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została przyjęta większością głosów (za – 12, wstrzymujących się – 1).   

 

 

Ad.6

 

    W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

- prośbą Pana Jana Wojtaś zam Kępa Rudnicka 5 o udzielenie pomocy finansowej na leczenie dziecka które wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Radni zdecydowali, że Pan Burmistrz zdecyduje jaka to będzie kwota, przekaże do Opieki Społecznej i poinformuje o tym  radnych  na następnej Sesji.  

 

- prośbą rodziców i młodzieży wsi Borki o pomoc w dofinansowaniu z diet zrealizowania przyłącza internetowego.

 

- Pan Burmistrz – poinformował radnych o rozmowie telefonicznej z panem Romanem Chmielowskim dotyczącej uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Prosił o zwiększenie tej bonifikaty. Wycena lokalu była bardzo wysoka. Rada podjęła już taką uchwałę, nie może drugi raz obniżyć ceny mieszkania.

- Radny Jerzy Bossowski – prosiłbym o przygotowanie na następną Sesję listę rzeczoznawców którzy szacują wycenę w ostatnich czterech latach.  

 

- Pan Mieczysław Zwolak – sołtys Dąbrówki – dowiedziałem się, że nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe otrzymane ze sprzedaży szkoły w Dąbrówce. Prosiłbym o przeznaczenie części tych środków na wykonanie planu na budowę remizy strażackiej.

- Pani Stanisława Straub- Skarbnik Gminy -  środki które wpłynęły ze sprzedaży są już wykorzystane: 10.000 zł zostało przeznaczone na utrzymanie świetlicy, 12.000 zł zostało wypłacone Panu Podporze za wykonanie remontu.

  

- Pan Czesław Kowalski – sołtys Wólki Bielińskiej – w imieniu sołtysów złożył propozycję o podniesienie diet sołtysom o 15 zł.

 

- Radny Stanisław Garbacz – prosił aby w porządku obrad następnej sesji znajdowała się informacja o środku specjalnym.

 

- Radny Stanisław Garbacz poruszył sprawę oświetlenia ulicznego w Ulanowie naprzeciw Zakładów Produkcyjnych „Jawor” i „Pinus”.

 

- Radny Mieczysław Grzybowski – prosił o przygotowanie na Sesję informacji    o umorzeniach podatku osobom prawnym na koniec roku podatkowego.

 

    

Ad. 7

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska