http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 20 z XX Sesji Rady Miejskiej z dnia 4.11.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 20/2004

z przebiegu obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej  w dniu 4 listopada 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  3. Odczytanie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
  5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do złożenia w/w oświadczeń.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-          ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;

-          ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów;

-          upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości  w Ulanowie;

-          nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

            Pan Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie wykreślenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie”.

            Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał przedstawicieli z Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Niżańskiego Centrum Rozwoju którzy poinformowali radnych o europejskim programie wsparcia dla społeczności wiejskich „LEADER”.

            LEADER to program Unii Europejskiej mający na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatywa LEADER rozpoczęła się                 w 1991r. a obecnie (2000-2006) trwa, lecz tylko w 15 „starych” krajach członkowskich, jej trzecia edycja „LEADER +”.

Wypracowane przez tę inicjatywę sposoby wpierania rozwoju obszarów wiejskich nazywa się „podejściem LEADER”. Dlatego Komisja Europejska proponuje od 2007 r. znaczną część pomocy dla wsi przeznaczyć na programy realizowane zgodnie z tym podejściem.

            Program pilotażowy LEADER + w Polsce trwać będzie do 2006r. Program ten finansowany ze środków unijnych, umożliwi polskim społecznościom wiejskim zdobywanie doświadczeń. Stosowanie takiego podejścia daje nie tylko nowe miejsca pracy i lepsze, dające się drożej sprzedać produkty , ale i równie ważne choć trudniej mierzalne efekty: mieszkańcy wsi przekonują się, że mogą wiele dokonać sami dla poprawy swego życia i przyszłości swojego regionu.

            Pilotażowy Program LEADER+ przewiduje dwie fazy: Schemat I, następnie Schemat II. Wnioski składa się do Fundacji Programów Pomocy  dla Rolnictwa FAPA.

            W schemacie I wnioski można składać do 15.11.2004r. Wnioskodawcy to: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, ich związki, organizacje pozarządowe.

Cele:

1)         przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. ZSROW określa kierunki rozwoju obszaru, przy czym uwzględnia przynajmniej jedno z tych zagadnień:

       - nowe metody i technologie dla poprawy produktów i usług;

       - poprawa jakości życia;

       - podnoszenie wartości lokalnych produktów poprzez wspólne działania;

       - wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych;

2) tworzenie Lokalnych Grup Działania. LGD reprezentuje sektory: publiczny, ekonomiczny i pozarządowy;

3) mobilizacja ludności do udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich tj. do udziału w tworzeniu partnerstwa i koncepcji strategii;

4) promocja obszarów wiejskich.

Dofinansowanie: do 150.000 zł, 100% kwalifikowanych kosztów (refundacja).

Zasady Schematu II. Rozpocznie się rok po zatwierdzeniu Programu.

Wnioskodawcy: Lokalne Grupy Działania. Obszar: od 10.000 do 100.000 mieszkańców.

Cele:

- wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii;

- promocja obszarów wiejskich;

- mobilizacja ludności do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;

- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach.

Dofinansowanie: do 1.500.000 zł, 100% kwalifikowanych kosztów (refundacja).

 

 

Ad.2

Informację o działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej złożyła Pani Anna Mizińska – Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Informacja została przyjęta.

 

Ad. 3

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XIX Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

 

Ad. 5

Informację Burmistrza Gminy i Miasta dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń przedstawiła Pani Elżbieta Kapuścińska Sekretarz Gminy.

 

Ad. 6

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.omówiła Pani Stanisława Straub -  Skarbnik Gminy.

      Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie;

 

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży omówił Pan Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Sekretarz Gminy.

      Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta większością głosów ( za - 12, wstrzymujących się – 2);

 

c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów przedstawił Pan Przewodniczący Rady. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Pan Stanisław Garbacz poinformował, że członkowie Komisji Budżetu pozytywnie zaopiniowali propozycje stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na swym posiedzeniu odbytym w dniu 3.11.2004r.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

d) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie omówił Pan Przewodniczący Rady i poddał ją pod głosowanie – została podjęta większością głosów (za – 13, wstrzymujących się – 1);

 

e) Projekt uchwały w sprawie wykreślenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie” omówił Pan Czesław Konecki.. Została podjęta jednogłośnie (za – 13);

 

f) Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów Pani Claire Brown omówił Pan Przewodniczący Rady. Przewodniczący poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad.7

    W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

- prośbą Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Ulanowie o podjęcie decyzji w sprawie przyznania środków finansowych na umieszczenie w domu Pomocy Społecznej Pana Demski Józef.

 

- Pismem Starostwa Powiatowego w Nisku o rozważeniu możliwości przyśpieszenia prac związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

 

- prośbą Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej o przyznanie funduszy na naprawę lub wymianę rynien na budynku  Szkoły;

 

- pismem Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli o sytuacji finansowej oświaty.   

- Radny Jan Byra – w Szkole Podstawowej w Bielinach w chwili obecnej jest remont. Należałoby kupić kilka uchwytów do rynien, kupić wentylator i zamontować w kuchni, wymienić drzwi które są zniszczone, rozbić schody, wyremontować schody i chodniki od budynku Szkoły do ulicy.

 

- Pan Burmistrz – zapoznał radnych z podziękowaniem Starosty Łańcuckiego   za dary przekazane na rzecz mieszkańców powiatu łańcuckiego poszkodowanych klęską powodzi w sierpniu.

 

- Radny Józef Hasiak – kiedy zostaną założone lampy w Bielińcu.

- Pan Burmistrz – lampy są własnością gminy. Jeżeli będą środki finansowe na zakup lamp zostaną one założone.

- Radny Józef Hasiak – należy poprosić wykonawcę aby za założenie lamp rachunek wystawił w przyszłym roku.

 

- Radny Józef Owanek – czy będzie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej ul. Wymysłów. Część mieszkańców już wpłaciła środki finansowe na jej budowę.

 

Ad. 8

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska