http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 19 z XIX Sesji Rady Miejskiej z 14.09.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 19/2004

z przebiegu obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej         w dniu 14 września 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie         od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  3. Odczytanie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
  4. Informacja Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2004r.
  5. Informacja o zawartych umowach przez mieszkańców Gminy Ulanów z Gospodarką Komunalną w Krzeszowie na wywóz nieczystości stałych.
  6. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2004r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-         zwiększenia kwot wydatków w 2004r. na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie” oraz zmiany określenia terminu realizacji programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie” i wysokości wydatków w poszczególnych latach;

-         zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Ulanów na remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ulanowie;

-         zaciągnięcie pożyczki w Banku Ochrony Środowiska w Tarnobrzegu na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej;

-         zwolnienia z opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

-         upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie;

-         nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

Pan Przewodniczący Rady zgłosił wniosek aby uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów była podejmowana jako pierwsza.

Przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej projektów uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Ulanów;

-  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

         Porządek obrad łącznie z zaproponowanymi dodatkowymi uchwałami został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad.2

            Informację o działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej złożyła Pani Anna Mizińska – Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz dokonał zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r., powołał komisję do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska – Wołoszyny”, powołał obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych  na dzień 12 września 2004r., opracował informację z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za I-sze półrocze 2004r., powołał komisję do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki – Dyjaki”, ogłosił II przetarg na sprzedaż działek położonych w Ulanowie. 

Złożono do SAPARDU:

- wniosek na drogę w Bielinch ul. Niwa i ul. Parkowa.

- wnioski o płatność „ Modernizacja drogi gminnej Borki –Dyjaki oraz drogi gminnej Wólka Tanewska – Wołoszyny”;

Odbył się przetarg na remont świetlicy Szkoły Podstawowej w Bielinach.

Informacja została przyjęta.

 

 

Ad. 3

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XVIII Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 4

Informację o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2004r. złożył Komendant Policji  Pan Wiesław Grzywacz.

 

Ad. 5

Informację o zawartych umowach przez mieszkańców Gminy Ulanów z Gospodarką Komunalną w Krzeszowie na wywóz nieczystości stałych przedstawił podinspektor ds. ochrony środowiska Pan Szczepan Wójcik.

Radny Stanisław Kozioł – czy umowy można również podpisywać w Urzędzie Gminy.

Pan Szczepan Wójcik – można podpisywać, mamy wzory umów.

Radna Władysława Kus – prosiłabym, aby nie byłoby dużego okresu przerwy wywozu nieczystości w Ulanowie.

Pan Szczepan Wójcik – w przyszłym roku będziemy czynić starania aby nieczystości wywożone były co 2 tygodnie.

Radny Stanisław Przemykalski – pracownicy Gospodarki Komunalnej z Krzeszowa muszą dołożyć starań by zostały podpisane umowy we wszystkich miejscowościach. Musimy zastanowić się nad wprowadzeniem pojemników  na śmieci.

Pan Burmistrz – 60% odpadów jest wywożone. W Kurzynie i w Bielinach znajduje się dzikie wysypisko. Należałoby przejść po posesjach i sprawdzić co mieszkańcy robią z nieczystościami.

Radny Stanisław Garbacz – dobrze się stało, że została wybrana Gospodarka Komunalna z Krzeszowa. Funkcjonuje ona na naszym terenie od maja, a już umiała dotrzeć mieszkańców. Należy w przyszłym budżecie znaleźć środki finansowe na zakup pojemników, które mieszkańcy odkupią od Gminy. Mieszkańcy Kurzyny wywożą na wysypisko znajdujące się w Kurzynie. Należy się zastanowić nad zamknięciem tego wysypiska, które jest nielegalne.

Radny Jan Byra – proponowałbym zaprosić na następną Sesję przedstawicieli Gospodarki Komunalnej z Krzeszowa którzy poinformowaliby nas kiedy będą  rozprowadzane pojemniki i w jakiej cenie.

 

 

Ad. 6

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby nie czytać informacji, bo radni powinni się z nią zapoznać, tylko prosił o zadawanie pytań.

Pytań nie było. Informacja została przyjęta.

 

 

 

Ad. 7

 

a) Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów omówiła Pani Anna Lipniarz – Prezes Sądu Rejonowego w Nisku. Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

b) Radny Stanisław Garbacz - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.omówiła Pani Stanisława Straub -  Skarbnik Gminy.

      Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie;

 

c) Projekt uchwały w sprawie zwiększenia kwot wydatków w 2004r. na   realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie” oraz zmiany określenia terminu realizacji programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie” i wysokości wydatków w poszczególnych latach omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

      Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie;

 

d) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Ulanów na remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ulanowie omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

e) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Ochrony Środowiska w Tarnobrzegu na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej omówił Pan Burmistrz.

    Przewodniczący poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie;

 

f) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej omówiła Pani Sekretarz – Elżbieta Kapuścińska. Została podjęta jednogłośnie.

 

g) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie omówił Pan Burmistrz. Przewodniczący poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie;

 

h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Ulanów omówił Pan Burmistrz. Została podjęta jednogłośnie;

 

i) Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego omówił Pan Burmistrz. Radni postanowili obniżyć cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Propozycje:

I – Radny Jan Byra – obniżyć cenę do 25.000 zł

II – Radny Stanisław Przemykalski – obniżyć cenę o 10%

Za I propozycją głosowało 7 radnych, za II – 8 radnych.

Została wybrana II propozycja.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.8

 

    W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

- podziękowaniem ks.Józefa Lizaka – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie za przyznanie i przekazanie na konto Odbudowy Kościoła św. Trójcy kwoty 10.000 zł.

 

- pismem Starostwa Powiatowego w Nisku o pomoc i wsparcie dla rolników z powiatu łańcuckiego.

Radny Stanisław Przemykalski – należy ustalić punkty zbiórki w każdej miejscowości. Starostwo Powiatowe w Łańcucie powinno zająć się transportem.

Należy zadzwonić do Starostwa i ustalić termin zbiórki.

 

- pismem Pani Józefy Matuska w sprawie działki zajętej pod oczyszczalnię ścieków  w Ulanowie.

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że w tej sprawie należy: rozeznać, czy faktycznie teren ten znajduje się pod oczyszczalnią, jeżeli znajduje się wykonać szacunek działki i zabezpieczyć środki finansowe w budżecie.

 

- prośbą Państwa Piskorowskich o zapomogę finansową.

Opieka społeczna przekaże 250 zł zapomogi. Radni zaproponowali aby przelać 1.000 zł z budżetu gminy do Opieki, a następnie 1.250 zł przekazać Panu Piskorowskiemu. Sołtysi zaproponowali, że przekażą z diet 10 zł, a radni 20 zł również dla Pana Piskorowskiego.

- prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 1.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Ulanowie. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie może wspierać Spółki Wodnej, natomiast może zapłać za wykonanie np. konserwacji urządzeń melioracyjnych.

 

- Radna Władysława Kus – na ulicy Glinianeckiej znajduje się budynek który jest bardzo zniszczony i zagraża bezpieczeństwu.

- Pan Burmistrz – nie jest to nasz budynek . Wystąpimy z pismem do Pana Seidlera o wyremontowanie.

 

- Radny Jan Byra – kiedy odbędzie się przetarg na elewację zewnętrzną w Szkole Podstawowej w Bielinach.

- Pan Burmistrz – przetarg już się odbył.

 

- Radny Jan Byra – kiedy zostaną załatane dziury na ulicy Buli.

- Pan Burmistrz – firma która remontuje drogi na Osiedlu również załata te dziury.

 

- Radny Józef Hasiak – czy będzie remontowana droga na Kępę.

- Pan Burmistrz – tak.

 

- Radny Stanisław Przemykalski poruszył trzy sprawy:

- przejazdu kolejowego w Kurzynie;

- przywiezienie pyłu na drogę na Podgranicy;

- wielkiego programu oszczędności w systemie oświaty.

Odpowiedzi na 2 pierwsze sprawy udzielił Pan Burmistrz, a trzecią omówiła Pani Halina Skiba.

 

- Pan Czesław Kowalski – prosił o zrobienie chodników wzdłuż ul. Buli  w kierunku Szkoły.

 

- Radny Stanisław Garbacz – ponowił sprawę budowy chodnika w Kurzynie. Pan Starosta obiecał, że przekaże środki finansowe na robociznę, a Gmina zakupi kostkę.

- Pan Burmistrz – Pan Starosta do robociznę i połowę kostki , a Gmina drugą połowę.

 

-  Pan Mieczysław Zwolak – poruszył sprawę remontu drogi w Dąbrówce do Pana Łacha. ( w przypadku remontu drogi potrzebne będą również kręgi).

- Pan Burmistrz – w tym roku nie zostanie wyremontowana ta droga.

 

- Pan Grzegorz Andres – czy są jeszcze worki na segregację śmieci?

- Pan Burmistrz – należy się pytać w Gospodarce Komunalnej.

- Radna Barbara Szoja – kiedy zostanie zakupiona kostka na parking  w Bielinach.

- Pan Burmistrz – w najbliższym czasie zostanie ona zakupiona.

 

- Radny Stanisław Garbacz – składam propozycję aby przed każdą Sesją na której będą dokonywane zmiany w budżecie gminy i miasta odbywała się Komisja Budżetowa.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie: za głosowało 12 radnych, wstrzymało się 3 radnych. Propozycja przeszła większością głosów.

 

Pan Przewodniczący poprosił aby na następną Sesję została przygotowana informacja „Jak wygląda stan wykończenia sali gimnastycznej w Kurzynie”.  

 

    

Ad. 9

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska