http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 18 z XVIII Sesji Rady Miejskiej z 15.07.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 18/2004

z przebiegu obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 15 lipca 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  3. Odczytanie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-          przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy i miasta Ulanów w 2004 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą : „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie”, „Modernizacja boiska sportowego w Ulanowie”, „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Bielinach”;

-          zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2005 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacji polegającej na przebudowie ulic gminnych ul. Niwa,    ul. Parkowa w miejscowości Bieliny gm. Ulanów”;

-          przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Ulanów na lata 2004 – 2006”;

-          upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Wólce Tanewskiej.  

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

Przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży           / zbycia/ nieruchomości w Ulanowie.

         Porządek obrad łącznie z zaproponowaną dodatkową uchwałą został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

Ad.2

 

                Informację o działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej złożyła Pani Anna Mizińska – Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz powołał komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Ulanowie, dokonał zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. Razem z Panią Skarbnik podpisał w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie umowę na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej – Tobyłka oraz  na modernizację drogi Borki – Dyjaki i Wólka Tanewska – Wołoszyny. 30 czerwca odbyły się przetargi na instalację energetyczną, na wentylację mechaniczną oraz wentylację co, wodę, gaz w sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej.   Informacja została przyjęta.

 

 

 

Ad. 3

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 4

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta  na 2004r. omówiła Pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy.  Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

b) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy i miasta Ulanów w 2004 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą : „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie”, „Modernizacja boiska sportowego               w Ulanowie”, „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Bielinach omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

c) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2005 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacji polegającej na przebudowie ulic gminnych ul. Niwa, ul. Parkowa w miejscowości Bieliny gm. Ulanów”

-          Pan Burmistrz – jest to uchwała potrzebna do złożenia wniosku na budowę krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie.

 

-          Radny Jan Byra – czy Pan Burmistrz może dać zapewnienie, że otrzymamy środki finansowe, a jeżeli ich nie otrzymamy? Nasz budżet wynosi 2.5 mln zł. Jeżeli nie otrzymamy dotacji                     a zaczniemy budowę nie będziemy mieć środków finansowych, budowa nie zostanie zakończona.

 

-          Pan Burmistrz – zapewniam radnych, że jeżeli wniosek zostanie odrzucony, nie dostaniemy dotacji również my nie zaczniemy budowy. Musicie zdecydować, czy mamy rozpoczynać budowę czy nie.

 

-          Radny Jan Byra – do szkół dokładamy. Czy wystarczy nam środków finansowych na rozpoczęcie i zakończenie tak kosztownej inwestycji.

 

-          Pan Burmistrz – część środków musimy dołożyć z naszego budżetu, pozostała część zostanie zabezpieczona z zewnątrz. Jeżeli nie będziemy mieć zabezpieczonych środków finansowych nigdy nie wybudujemy basenu.

 

-          Pan Przewodniczący – możemy tę uchwałę podjąć a na następnej Sesji może my ją uchylić. Proponuję, aby ta uchwała była jeszcze raz ujęta w zaproszeniu na następnej Sesji.

 

-          Radny Stanisław Garbacz – proponuję aby tę uchwałę przesunąć do ostatniego punktu Sesji.

/ przerwa /  - wznowienie obrad Sesji. 

 

Ad.5

   

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Jan Byra:

1)       kiedy będzie opracowana dokumentacja na kanalizację dla 10 gospodarstw w Bielinach.

2)       Sprawa drogi od szkoły do Sanu – prosiłbym o uzgodnienie ze Starostwem dofinansowania tej drogi / 50% Starostwo, 50% Gmina/.

3)       Warunki techniczne na oświetlenie w Bielinach.

 

Pan Burmistrz:

1)       planujemy zrobić kanalizację do tych gospodarstw razem z Bukowiną. Jeżeli tyle czasu nie mieli kanalizacji to mogą jeszcze zaczekać pół roku. Byłoby to korzystniejsze dla Gminy.

2)       Jest to droga powiatowa. W pierwszej kolejności chcemy zrobić drogę na Borki. Starosta obiecywał środki finansowe, ale do tej pory jeszcze ich nie przekazał.

Pan Zastępca Burmistrza – zrobiliśmy oświetlenie Bieliny Mokradło. Jest jeszcze do 6 punktów, które należy zrobić m.in. Dąbrówka Ruda, Ulanów Pinus, Bieliny Mokradło, Bieliny Parkowa. Projekty są bardzo drogie. Aby zrobić wszystkie projekty potrzebnych jest jeszcze ok. 20 tyś. zł. Zrobienie projektu trwa ok. 3 miesiące.

 

Radny Jan Byra – dzieci z Bielin chodzą do szkoły do Rudnika. Burmistrz z Rudnika obiecał również zrobić drogę do przewozu.

Pan Burmistrz – wszystkiego w tym roku nie możemy zrobić. Tę inwestycję możemy zaplanować na przyszły rok.

 

Pani Barbara Tofilska – chciałabym poruszyć sprawę budynku starej szkoły w Kurzynie Średniej. Budynek jest dewastowany. Prosiłabym o podjęcie decyzji czy ma być on przeznaczony do rozbiórki , czy remontowany?

Pan Burmistrz – uważam, że trzeba go rozebrać.

Radny Stanisław Przemykalski – była osoba zainteresowana kupnem tej szkoły.

Pan Burmistrz – przy szkole nie ma boiska, można byłoby rozebrać budynek i zagospodarować teren.

 

Radny Stanisław Przemykalski:

1)       na boisko przeznaczyłbym teren za szkołą w kierunku Rowu.

2)       Chciałbym poruszyć sprawę przejazdu kolejowego na Golcach. Znam rezultaty rozmów. Przejazdu jak nie było tak nie ma. Jeżeli kolej upiera się, że przejazdu nie będzie, niech zrobią drogę wzdłuż torów. Mieszkańcy podjeżdżają  do przejazdu i wracają się  z powrotem. Musi być dojazd do pól.

Pan Burmistrz – wystąpiliśmy do kolei, że przejazd zrobimy na własny koszt.

 

Pan Czesław Kowalski:

1)       na Wólce Bielińskiej zrobiona jest kanalizacja. Pan Sobina swoje nieczystości wylewa na łąki, ponieważ  nie działa przepompownia- została uszkodzona pompa.

2)       Napisałem pismo do Pana Burmistrza o stojaki na hydranty przeciwpożarowe do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.

Pan Burmistrz – Wylewanie nieczystości / szamba/ na łąki należy zgłosić na Policję, a uszkodzenie pompy do Gospodarki Komunalnej. Pismo w sprawie stojaków na hydranty przekazałem Gminnemu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który winien zakupić te stojaki.

 

Pani Elżbieta Kotuła – Olszówka – jest nieprawdą, że stołówka w Dąbrówce został zakończona. Wyremontowany został budynek, za co dziękuję, ale nie został oddany do użytku. Jesteśmy jedyną szkołą w której nie ma wyżywienia,   a dzieci do niej dojeżdżają. Prosiłabym, aby uruchomić ją od 1 września.

Pan Burmistrz – od 1 września stołówka w Dąbrówce będzie funkcjonować.

Radny Jan Byra – w imieniu mieszkańców Bielin dziękuję za wykonanie i wyremontowanie ulic.       

    

Ad. 7

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska