http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 17 z XVII Sesji Rady Miejskiej z 15.06.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 17/2004

z przebiegu obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 15 czerwca 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inni zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  3. Odczytanie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.

  1. Omówienie spraw dotyczących placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ulanów / m.in. sprawy finansowe /.  
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i przedstawił porządek obrad Sesji.

Przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2004r.

         Porządek obrad łącznie z zaproponowaną dodatkową uchwałą został przyjęty jednogłośnie /14 za /.

 

 

Ad.2

 

                Informację o działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej złożyła Pani Anna Mizińska – Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz przekazał środki finansowe do Opieki Społecznej na pomoc rodzinie chorego dziecka z Kępy Rudnickiej i dla mieszkanki Ulanowa poszkodowanej w wyniku pożaru, dokonał również zmian w budżecie przez wprowadzenie środków finansowych otrzymanych na realizację zadań  / m.in. na wybory do Parlamentu Europejskiego /. Informacja została przyjęta.

 

 

 

Ad. 3

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XVI Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 4

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. omówiła Pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy. Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały i poddał pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie / 14 za /.

 

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2004r. omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

-          Pan Burmistrz – jest to uchwała potrzebna do złożenia wniosku na budowę krytej pływalni z odnową biologiczną przy Zespole Szkół w Ulanowie.

 

-          Radny Jan Byra – czy Pan Burmistrz może dać zapewnienie, że otrzymamy środki finansowe, a jeżeli ich nie otrzymamy? Nasz budżet wynosi 2.5 mln zł. Jeżeli nie otrzymamy dotacji a zaczniemy budowę nie będziemy mieć środków finansowych budowa nie zostanie zakończona.

 

-          Pan Burmistrz – zapewniam radnych, że jeżeli wniosek zostanie odrzucony, nie dostaniemy dotacji również my nie zaczniemy budowy. Musicie zdecydować, czy mamy rozpoczynać budowę czy nie.

 

-          Radny Jan Byra – do szkół dokładamy. Czy wystarczy nam środków finansowych na rozpoczęcie i zakończenie tak kosztownej inwestycji.

 

-          Pan Burmistrz – część środków musimy dołożyć z naszego budżetu, pozostała część zostanie zabezpieczona z zewnątrz. Jeżeli nie będziemy mieć zabezpieczonych środków finansowych nigdy nie wybudujemy basenu.

 

-          Pan Przewodniczący – możemy tę uchwałę podjąć a na następnej Sesji może my ją uchylić. Proponuję, aby ta uchwała była jeszcze raz ujęta w zaproszeniu na następnej Sesji.

 

-          Radny Stanisław Garbacz – proponuję aby tę uchwałę przesunąć do ostatniego punktu Sesji.

/ przerwa /  - wznowienie obrad Sesji. 

 

Ad.5

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał wszystkich obecnych na Sesji z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacji pracy szkół na rok 2004/2005. Poinformował, że na koniec roku zabraknie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, energię, gaz i opłaty bieżące w wysokości ok. 350- 400 tyś. zł. Nie jesteśmy po to aby obcinać etaty dla nauczycieli, - jest to rola Burmistrza. Są osoby odpowiedzialne za realizację Zarządzenia.

 

Pani Halina Skiba – postaram się chociaż częściowo omówić historię finansową szkół. Od szeregu lat Gmina dokłada na bieżące utrzymanie szkół. W ostatnich latach były to kwoty 100 – 150 tyś. zł. Dramatycznym rokiem był rok 1999 w którym został znowelizowany system szkolnictwa i płac nauczycieli. Minister pomylił się w oszacowaniu wynagrodzeń, niedobór wynosił ok. 400 tyś. zł.  Gmina musiała zaciągnąć kredyt na zobowiązania płacowe wobec nauczycieli. Od szeregu lat na koniec roku w grudniu brakuje ok. 100 – 150 tyś. zł, do tej pory staraliśmy się znaleźć te środki finansowe. 

W roku bieżącym liczba uczniów zmniejszyła się o 40 osób, liczba nauczycieli pozostała bez zmian. Zmienił się system naliczania subwencji. Odeszła jedna pozycja subwencji tzw. waga – były to środki dodatkowe ( 100 – 240 tyś. zł ). Zwiększył się wskaźnik subwencji na ucznia wiejskiego. Nie czujemy się na siłach znaleźć własnych środków finansowych. Do Dyrektorów skierowane zostały pisma w sprawie ograniczeń, żaden nauczyciel nie został pozbawiony pracy, bardzo dużo nauczycieli w wieku emerytalnym przeszło na wcześniejszą emeryturę.

Z powodu malejącej liczby uczniów w szkołach podstawowych zostało wydane Zarządzenie. Było ono omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu  5 maja 2004r. Zarządzeniem ustalono:

-          Szkoła Podstawowa w Dąbrówce i Filia Huta Deręgowska – jeden oddział łączony w kl. 0-III 9 decyzję podejmie Dyrektor Szkoły );

-          Bieliny – nie było propozycji oszczędności ponieważ dla 1nauczyciela nie ma pracy w pełnym wymiarze czasu;

-          Zespół Szkół w Ulanowie – 1 oddział kl. I Szkoły Podstawowej;

-          Zespół Szkół w Kurzynie Średniej – 4 oddziały kl. I Gimnazjum

 

Dyrekcja i mieszkańcy Dąbrówki oraz Huty Deręgowskiej nie byli zachwyceni decyzją Burmistrza. W czasie negocjacji z Burmistrzem ustalono, że część zajęć w kl. I dyrektorzy mogą rozdzielić, a część połączyć.

 

W Zespole Szkół w Ulanowie  zostały utworzone 2 oddziały kl. I szkoły Podstawowej z powodu dużej liczby dzieci ( 38 uczniów ).

 

 

 

W Zespole Szkół w Kurzynie Średniej zostało utworzonych 5 oddziałów kl. I Gimnazjum ( przy 4 oddziałach liczebność klas – 37 uczniów ).

 

Dyrektorzy niechętnie jednak szli na pewne ustępstwa z wyjątkiem Ulanowa. Doszło do takiej sytuacji, że posiedzenie Komisji Oświaty trwało wiele godzin. Ponieważ Dyrekcja z Ulanowa nie zgodziła się na ustępstwa, inni dyrektorzy również nie dostosowali się do ustalonego na Komisji Oświaty kompromisu. Komisja wychodziła z założenia by wszyscy nauczyciele mieli pracę. W projektach organizacji które wysłałam w celu zaopiniowania do Kuratorium Oświaty dyrektorzy nie dostosowali się do Zarządzenia Burmistrza.

 

Pan Przewodniczący podziękował  Pani Halinie Skiba za omówienie projektów organizacji.

 

Radny Stanisław Garbacz -  proponuję omawianie tabelek dotyczących oświaty szczegółowo przy uczniach z Gimnazjum.

 

Tabela Nr 1 – Liczba uczniów  w latach 2001 – 2003 na podstawie sprawozdania SO-2 / stan na 30 września każdego roku /. Do tabeli Nr 1 radni nie mieli żadnych zastrzeżeń.

 

Tabela Nr 2 – Liczba nauczycieli w latach 2001-2003 na podstawie sprawozdania EN-3 /według stanu na dzień 30 września każdego roku /.

 

Tabela Nr 3 – Rok szkolny 2004/05 według projektów organizacyjnych na 31.05.2004r.

 

Tabela Nr 4 – Rozliczenie subwencji i niedoboru środków według szkół.

 

Pani Halina Skiba – jest to podział na poszczególne szkoły. Wysokość subwencji jest liczona w przeliczeniu na 1 ucznia. I przychodzi co miesiąc. Środki są rozdzielane pod potrzeby szkoły. Gdyby przekazać subwencję dla każdej szkoły według ilości uczniów w niektórych szkołach byłby problem   z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli. Staramy się traktować wszystkie szkoły jednakowo i dlatego dzielimy subwencję równomiernie.

Z klasy VI odeszło 146 uczniów. Dzieci poszły do gimnazjum. Automatycznie wzrasta 1 oddział klasy I w Zespole Szkół w Kurzynie Średniej, a w Zespole Szkół w Ulanowie zaistniał podział kl. I na grupy na zajęciach jęz. obcy, w-f. Dodatkowo przybywa godzin na w-f – wchodzi 4 godzina.

 

Pani Halina Sarnikowska – plany robimy na początku roku szkolnego.

 

Radny Stanisław Przemykalski – czy subwencja na ucznia jest przekazywana  do szkoły do której uczęszcza, czy w miejscu zamieszkania.

Pani Teresa Pracownik – subwencja idzie za dzieckiem.

 

Tabela Nr 5 – Miesięczne koszty utrzymania w przeliczeniu na 1-go ucznia /dziecko w poszczególnych szkołach i placówkach/.

 

Pani Halina Skiba – szacunek został wykonany w oparciu o wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc maj i pracowników obsługi za miesiąc kwiecień. Są zróżnicowane kwoty ponieważ brane jest pod uwagę wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi. Różnice w poszczególnych placówkach wynikają z ilości zatrudnionych nauczycieli mianowanych, dyplomowanych którzy pobierają wyższe wynagrodzenie.

 

Radna Władysława Kus – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli płacą opłatę stałą.

 

Pani Halina Skiba – gaz, energia pokrywane są z opłaty stałej. Od września od dzieci uczęszczających do zerówki nie będzie pobierana opłata stała.

 

Radny Stanisław Kozioł – czy na dzieci uczęszczające do zerówki przyznawana jest subwencja.

Pan Burmistrz – zerówki utrzymywane są przez gminę.

 

Tabela Nr 6 – Kalkulacja etatu nauczycielskiego magistra z przygotowaniem pedagogicznym według stopni awansu zawodowego – są to stawki wynagrodzenia wynikające z Karty Nauczyciela.

 

Załącznik Nr 1 – Plan wydatków budżetowych na 2004r.

Pani Halina Sarnikowska – w tej chwili nie mamy środków na świadczenia socjalne.

 

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Ulanów.

 

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Kurzyna Średnia.

 

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Wólka Tanewska.

 

Załącznik Nr 5 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Dąbrówka.

 

Radny Jan Byra – czy stołówka w Dąbrówce została zakończona?

Pani Halina Sarnikowska – Dąbrówka została zakończona w ubiegłym roku.

Radny Stanisław Garbacz – w tym roku środki finansowe zostały przelane ze środków alkoholowych.

 

 

Załącznik Nr 6 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Bieliny.

 

Załącznik Nr 7 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Przedszkole Ulanów.

 

Załącznik Nr 8 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Przedszkole Dąbrówka.

 

Załącznik Nr 9 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Przedszkole Wólka Tanewska

 

Załącznik Nr 10 – Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych na 2004r. – Przedszkole Kurzyna Średnia

 

Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania i wykorzystania środków specjalnych za 2003r.

 

Załącznik Nr 12 – Średnia liczba punktów i procent za poszczególne kategorie umiejętności w 2003r.

 

Załącznik Nr 13 – Średnie wyniki egzaminu w gimnazjach za rok 2003.

 

Pan Burmistrz – najważniejsze decyzje podejmuje Rada Gminy. Jeżeli Dyrektorzy nie dostosowali się do Zarządzenia, Rada musi zrobić oszczędności. Dyrektorom nie zależy na oszczędnościach. Wszyscy powinni dbać o finanse  gminy.

 

Pan Przewodniczący – my nie możemy szukać oszczędności w projektach organizacyjnych , ale jest Pani Dyrektor ZEASU , Burmistrz oni powinni się spotkać i porozmawiać i szukać oszczędności.

 

Pani Halina Skiba – projekty organizacyjne powinny być zatwierdzone do końca maja przez Organ Prowadzący i przesłane do Kuratorium w celu zaopiniowania. Opinia Kuratorium powinna być pozytywna. W roku bieżącym wszystkie projekty organizacyjne zostały przez Kuratorium zaopiniowane negatywnie. Kuratorium Oświaty również nie spieszyło się z wydaniem opinii. Zaopiniowane projekty powinny wrócić do nas pod koniec maja, a wróciły na początku czerwca ( 7.06.).

Nie dostosowaliście się Państwo do Zarządzenia Burmistrza i do propozycji Komisji Oświaty, dlatego od bieżącego roku będziecie sami zdobywać środki finansowe aby pokryć wasze niedobory.

Dostosowując się do propozycji nie ucierpieliby nauczyciele, ani uczniowie, ograniczone byłyby godziny ponadwymiarowe. Jest mi bardzo przykro z tego powodu.

 

Przerwa / wznowienie obrad /

 

Pan Przewodniczący – musimy zastanowić się gdzie znaleźć oszczędności. Czy projekty na 2005r. są już zatwierdzone?

 

Pani Halina Sarnikowska – na dzień dzisiejszy jeszcze nie są zatwierdzone   przez Organ Prowadzący.

 

Radny Stanisław Przemykalski – po przeanalizowaniu wszystkich materiałów przygotowanych na Sesję czekam, aż ktoś wstanie i powie nam, co od nas oczekujecie. Był zatwierdzany budżet, kto wstał i powiedział, żeby przeznaczyć więcej środków finansowych na oświatę, ponieważ może ich zabraknąć. Z tych sprawozdań wynika, że środki finansowe są wydawane, tam, gdzie osiągane        są niższe wyniki. Środków finansowych musicie szukać u siebie. Będzie tak, że na koniec roku zabraknie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń. Proszę powiedzieć, czy chcecie zaciągnąć kredyt, czy nie lepiej poszukać oszczędności.

 

Pan Burmistrz – proponowałbym podjąć uchwałę tej samej treści co zarządzenie Burmistrza.

 

Radny Stanisław Garbacz – w Zarządzeniu nie jest określone , że oszczędności należy szukać w kl. I. Dyrektorzy winni podporządkować się do zarządzenia.

 

Radna Barbara Szoja – było spotkanie z Dyrektorami dotyczące stanu szkół  w Gminie. Dyrektorzy związani są również innymi ustawami. Proponuję jeszcze raz porozmawiać z Dyrektorami po partnersku. W tej chwili zaczną się tworzyć niesnaski między Dyrektorami szkół a Radnymi. Nie mogę zajmować odpowiedniego stanowiska, ponieważ jestem między młotem a kowadłem. Próbowałabym dogadać się z dyrektorstwem po partnersku.

 

Pan Przewodniczący – Dyrektorzy dostosowując się do Zarządzenia Burmistrza mogliby znaleźć chociaż część środków finansowych, na pewno nie znaleźliby 100 % środków na pokrycie niedoboru.

 

Pan Burmistrz – Pani Halina Skiba robiła spotkanie z Dyrektorami. Mamy małe szkoły i mało dzieci. Musimy wybrać, czy będziemy likwidować szkoły, czy lepiej zrobić oszczędności. Czy mamy zwolnić nauczycieli. Nie chcemy nikogo zwalniać, chcemy aby wszyscy mieli pracę, a dzieci blisko do szkoły.

 

Pan Przewodniczący – czy Rada może podjąć taką uchwałę jak Zarządzenie?

 

Pan Jan Kosior – nam wszystkim powinno zależeć na dobru dziecka. Szkoda, że Pan Burmistrz nie znalazł czasu aby spotkać się z Dyrektorami. Dostajemy tylko Zarządzenia. Jest sytuacja jaka jest, tak to musi funkcjonować bo jest już

 

czerwiec. Na początku roku kalendarzowego jest uchwalany budżet. To, że została obniżona subwencja oświatowa nie jest winą Dyrektorów. Podstawowym obowiązkiem Gminy jest zapewnienie dzieciom warunków          do nauki. Utworzenie klas 38 osobowych jest nierealne.

Czy do kalkulacji budżetu był brany koszt utrzymania szkół?

Cóż nauczyciel może dać więcej poza swoją pracą? Proszę podliczyć wszystkie delegacje z każdej szkoły. Nauczyciele bez przerwy muszą się dokształcać. Już zostały zrobione oszczędności na nauczycielach. Nauczyciele nie otrzymują dodatku motywacyjnego, dowozy dzieci szkoły przejęły od Gminy i nie dostają na to zadanie żadnych środków finansowych. W czasie wakacji oraz na feriach zimowych wdrażane są różne programy  za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia.

 

Pani Ewa Pityńska – twierdzi się, że w szkołach się nie oszczędza. Oszczędności w Wólce Tanewskiej – zlikwidowano kierownika w Hucie Deręgowskiej, ograniczono świetlicę do ½ etatu, połączono klasy i zaoszczędzono 12 godzin. Jeżeli chodzi o budżet, to nigdy nie ma pieniędzy. Szkoła nie zna swojego budżetu. Czy to jest wina Dyrektorów? Każe się wycinać godziny dyrektorskie, działać niezgodnie z prawem. Prosiłabym o rozmowę z dyrektorami.

 

Pan Burmistrz – czy dyrektorzy byli na Sesji Budżetowej, dlaczego? są żądania ze strony dyrektorów. Każdy coś żąda, sami robimy remonty, nie chcemy likwidować szkół.

 

Pani Teresa Pracownik – szkoły to nie tylko sprawa dyrektorów. Subwencja jest za mała, potrzeby szkół powinny być uwzględniane w budżecie. Dyrektorzy nie biorą udziału w przygotowaniu projektu budżetu. Nie ma na czym oszczędzać, nie mają dodatków motywacyjnych. Na pomoce naukowe pozyskujemy środki finansowe z fundacji, z organizacji zabaw. Zrzuca się na nas odpowiedzialność, że budżet został niewłaściwie przygotowany.

 

Radny Stanisław Garbacz – ciągle się mówi o dobru dziecka. Dyrektorzy boją się zatrudnić nowego nauczyciela. Widzimy jakie jest wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Na Komisji Oświaty opiniowaliśmy wszystkie projekty również z Ulanowa, który otrzymał negatywną opinię i miały być poprawki, ale został przesłany             do zaopiniowania do Kuratorium w takiej samej wersji co na Komisję Oświaty. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty chciała szukać kompromisu. Ciągle mówimy, że brakuje pieniędzy.

 

Pani Ewa Pityńska – ja nie stawiałam żądań. Zastosowałam się do Zarządzenia dotyczącego godzin nadliczbowych. Jeżeli na terenie Gminy jest nauczyciel muzyki jestem chętna go przyjąć na kilka godzin, również przesunęłam na vacat 12 godzin w-f – do tej pory nie zgłosił się żaden nauczyciel.

Przerwa / wznowienie obrad /.

 

Radny Mieczysław Grzybowski – mam pytanie do załącznika Nr 11. W tym załączniku nie jest ujęty wynajem sali, sklepiki – ile wpłynęło środków z ich wynajmu?

 

Pani Teresa Pracownik – te środki wpływają na Komitet Rodzicielski. Nie jestem w stanie powiedzieć jaka to jest kwota. W roku bieżącym środki za wynajem sali wpływają na konto środków specjalnych.

 

Radny Stanisław Garbacz – radnemu Grzybowskiemu chodzi o całą Gminę nie tylko o Ulanów. Jeżeli środki zostają co się z nimi dzieje?

 

Pani Halina Sarnikowska – środki które zostaną przechodzą na następny rok.

 

Pani Ewa Pityńska – myślę, że chodzi tu o nasze szkoły. Legitymacje, świadectwa są bezpłatne. Środki finansowe z opłat które są pobierane w szkole wpływają na Komitet Rodzicielski.

 

Pan Przewodniczący – słuchając wypowiedzi mogę stwierdzić, że współpraca nie układa się na szczeblu partnerskim. Dyrektorzy nie wiedzą jakie mają plany.

Apelowałbym, aby współpraca układała się jak najlepiej. Padło wiele uwag do Rady. Od dnia dzisiejszego postaramy się, aby współpraca układała się lepiej, będziemy prosić dyrektorów szkół na posiedzenia Komisji Oświaty i jak do tej pory na Sesję.

Czy radni poprą mój apel o lepsze stosunki między Dyrektorami a radnymi, Burmistrzem?

 

Radny Edward Garbacz – jak ta współpraca ma wyglądać?

 

Pan Przewodniczący – dyrektorzy powinni wspólnie z Panią Haliną Skiba i Burmistrzem szukać oszczędności. Jeszcze raz wrócić do projektów i ich przeanalizować.

 

Pani Halina Sarnikowska – na dzień dzisiejszy potrzebujemy 50 tyś. zł   na funkcjonowanie szkół.

 

Pan Jan Kosior – szkoła w Ulanowie zdobywa również pieniądze we własnym zakresie z przeznaczeniem na pomoce naukowe. Zorganizowaliśmy zabawę karnawałową, kolonie wynajmują sale lekcyjne na wakacjach.

 

Pan Przewodniczący – myślę, że dzisiaj nie znajdziemy żadnych środków finansowych. Na przyszłość apeluję, aby dyrektorzy szukali oszczędności.

Ponawiam apel – Lepszy współpraca miedzy Komisją Oświaty, Burmistrzem, Radnymi a Dyrektorami szkół. Mam również prośbę, aby jeszcze raz przejrzeć projekty przed zatwierdzeniem i poszukać oszczędności.

 

 

Radny Stanisław Garbacz – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku jest lista nauczycieli którzy poszukują pracy.

 

Pan Przewodniczący – czy Radni poprą apel?

Przewodniczący poddał apel pod głosowanie / za – 9, wstrzymało się 5/.

 

Radny Stanisław Garbacz – powinien być apel innej treści, aby zabezpieczyć 50 tyś. zł na funkcjonowanie szkół.

 

Pan Burmistrz – przedyskutujemy sprawę i może znajdziemy środki finansowe.

 

Pan Przewodniczący wrócił do projektu uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Ulanów w 2004r. Projekt uchwały omówił Pan Czesław Konecki – Inspektor   ds. Inwestycji.

Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta większością głosów / za –13, przeciw –1 /.

 

Ad. 6

   

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Jan Byra:

1)       kiedy będzie opracowana dokumentacja na kanalizację dla 10 gospodarstw w Bielinach.

2)       Sprawa drogi od szkoły do Sanu – prosiłbym o uzgodnienie ze Starostwem dofinansowania tej drogi / 50% Starostwo, 50% Gmina/.

3)       Warunki techniczne na oświetlenie w Bielinach.

 

Pan Burmistrz:

1)       planujemy zrobić kanalizację do tych gospodarstw razem z Bukowiną. Jeżeli tyle czasu nie mieli kanalizacji to mogą jeszcze zaczekać pół roku. Byłoby to korzystniejsze dla Gminy.

2)       Jest to droga powiatowa. W pierwszej kolejności chcemy zrobić drogę na Borki. Starosta obiecywał środki finansowe, ale do tej pory jeszcze ich nie przekazał.

Pan Zastępca Burmistrza – zrobiliśmy oświetlenie Bieliny Mokradło. Jest jeszcze do 6 punktów które należy zrobić m.in. Dąbrówka Ruda, Ulanów Pinus, Bieliny Mokradło, Bieliny Parkowa. Projekty są bardzo drogie. Aby zrobić wszystkie projekty potrzebnych jest jeszcze ok. 20 tyś. zł. Zrobienie projektu trwa ok. 3 miesiące.

 

Radny Jan Byra – dzieci z Bielin chodzą do szkoły do Rudnika. Burmistrz z Rudnika obiecał również zrobić drogę do przewozu.

Pan Burmistrz – wszystkiego w tym roku nie możemy zrobić. Tę inwestycję możemy zaplanować na przyszły rok.

 

Pani Barbara Tofilska – chciałabym poruszyć sprawę budynku starej szkoły w Kurzynie Średniej. Budynek jest dewastowany. Prosiłabym o podjęcie decyzji czy ma być on przeznaczony do rozbiórki , czy remontowany?

Pan Burmistrz – uważam, że trzeba go rozebrać.

Radny Stanisław Przemykalski – była osoba zainteresowana kupnem tej szkoły.

Pan Burmistrz – przy szkole nie ma boiska, można byłoby rozebrać budynek i zagospodarować teren.

 

Radny Stanisław Przemykalski:

1)       na boisko przeznaczyłbym teren za szkołą w kierunku Rowu.

2)       Chciałbym poruszyć sprawę przejazdu kolejowego na Golcach. Znam rezultaty rozmów. Przejazdu jak nie było tak nie ma. Jeżeli kolej upiera się, że przejazdu nie będzie, niech zrobią drogę wzdłuż torów. Mieszkańcy podjeżdżają  do przejazdu i wracają się  z powrotem. Musi być dojazd do pól.

Pan Burmistrz – wystąpiliśmy do kolei, że przejazd zrobimy na własny koszt.

 

Pan Czesław Kowalski:

1)       na Wólce Bielińskiej zrobiona jest kanalizacja. Pan Sobina swoje nieczystości wylewa na łąki, ponieważ  nie działa przepompownia- została uszkodzona pompa.

2)       Napisałem pismo do Pana Burmistrza o stojaki na hydranty przeciwpożarowe do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.

Pan Burmistrz – Wylewanie nieczystości / szamba/ na łąki należy zgłosić na Policję, a uszkodzenie pompy do Gospodarki Komunalnej. Pismo w sprawie stojaków na hydranty przekazałem Gminnemu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który winien zakupić te stojaki.

 

Pani Elżbieta Kotuła – Olszówka – jest nieprawdą, że stołówka w Dąbrówce został zakończona. Wyremontowany został budynek, za co dziękuję, ale nie został oddany do użytku. Jesteśmy jedyną szkołą w której nie ma wyżywienia,   a dzieci do niej dojeżdżają. Prosiłabym, aby uruchomić ją od 1 września.

Pan Burmistrz – od 1 września stołówka w Dąbrówce będzie funkcjonować.

Radny Jan Byra – w imieniu mieszkańców Bielin dziękuję za wykonanie i wyremontowanie ulic.       

    

Ad. 7

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska