http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 16 z XVI Sesji Rady Miejskiej z 29.05.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 16/2004

z przebiegu obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej 

w dniu 29 maja 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i inne zaproszone osoby.

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-          weksla „in blanco”;

-          trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych   i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań;

-          upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie;

-          uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów;

-          uchwalenia Statutów Sołectw.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

         Porządek obrad łącznie z zaproponowaną dodatkową uchwałą został przyjęty jednogłośnie.

Radny Stanisław Przemykalski złożył wniosek aby w porządku obrad Sesji znajdował się punkt „Odczytanie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej”.

 

Ad.2

 

                Informację o działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej Sesji która odbyła się 29 kwietnia 2004r. do chwili obecnej złożyła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy. Informacja została przyjęta.

 

 

Ad. 3

Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna przez Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub, Sekretarza Gminy Panią Elżbietę Kapuścińską oraz Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka,          i tak:

-          uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. omówiła Pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy. Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały i poddał          ją pod głosowanie. Została podjęto jednogłośnie;

 

-          uchwałę w sprawie weksla „in blanco” omówił Pan Burmistrz  Andrzej Bąk.

- Radny Stanisław Kozioł – ile jeszcze będzie potrzebnych środków finansowych ?

- Pan Burmistrz – na ten rok mamy środki finansowe, ale budowa dróg przeciągnie się jeszcze na następny rok.

Więcej pytań nie było. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie . Został przyjęta jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań omówił Pan Burmistrz.

W tym roku planujemy wykonanie remontu dróg w Dąbrowicy, Borkach, ul. Jeziórko, Dyjaki – Wołoszyny, na Osiedlu w Ulanowie, w Wólce Tanewskiej ul. Kręta, Strumieniowa, Partyzantów. Uważam,   że należy podjąć taką uchwałę. Jest to korzystne dla nas i ludzi którzy tam mieszkają.

- Radny Stanisław Przemykalski – co roku są robione drogi w tych miejscowościach, czy te pieniądze wystarczą na zakończenie robót na tych drogach ? Proponowałbym zrezygnować z kilku dróg                       i zakończyć drogę w jednej miejscowości.

- Pan Burmistrz – nie można zrobić wszystkich dróg w całej miejscowości ponieważ, budujemy kanalizację i jej sieć biegnie również drogą.

- Radny Stanisław Przemykalski – czy tych środków finansowych wystarczy na zakończenie dróg w jednej lub dwóch miejscowościach ?

- Przewodniczący Rady -  są takie miejscowości w których jest bardzo dużo dróg. Nie można zrobić wszystkich w ciągu jednego roku.  Pan Burmistrz chce zrobić w każdej miejscowości.

- Radny Stanisław Przemykalski – robimy drogę do 4-5 posesji, nie robimy całej drogi. Proponowałbym aby  zrobić w jednej miejscowości np. 1 km a nie 200-300 m.

-          Pan Burmistrz – drogi biegnące przez nasze miejscowości są drogami powiatowymi. Powiat nie wyraził zgodny na zrobienie wspólnie z nami drogi biegnącej przez Borki. W Gliniance zostały zrobione wszystkie drogi, w Wólce Tanewskiej zostanie do zrobienie Wymysłów, w tym roku zrobimy Osiedle w Ulanowie, a na przyszły rok zostanie jeszcze kilka dróg. Mamy dobre chęci, że współfinansujemy budowę dróg powiatowych biegnących przez nasze miejscowości.

Po wyjaśnieniach Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały i poddał pod głosowanie . Została podjęta jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań Gminy , sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań przedstawił radnym Pan Przewodniczący.  - Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy omówiła przepisy, które zobowiązały rady gmin, powiatów i sejmiki województw do podjęcia tej uchwały. Do tej pory obowiązywała nas uchwała która była podjęta w 2001r. W chwili obecnej ustawą z dnia 24 kwietnia 2004r.- Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został uchylony art. 118 ust.3 ustawy o finansach publicznych na który była powołana nasza uchwała. Tą ustawą Gminy zostały zobowiązane do podjęcia nowej uchwały. Jeden przepis naszej nowej uchwały mówi, że podmioty muszą dysponować swoimi środkami. 

- Radny Jan Byra – należy wpisać jaki to będzie procent.

- Przewodniczący Rady – propozycja Komisji Budżetowej – 50%

- Radny Stanisław Garbacz – na posiedzeniu Komisji Budżetowej zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią uchwały. Aby otrzymać dofinansowanie wszystkie podmioty powinny złożyć wnioski                   do 15 października. Wnioski rozpatrywałaby Komisja powołana przez Pana Burmistrza. Komisja nie może przyznać więcej niż 50%. W uzasadnionych przypadkach Rada Miejska może podwyższyć procent dofinansowania.

- Radna Władysława Kus – podmiot musi mieć własne środki, jeżeli nie będzie spełniał warunków wniosek zostanie już w pierwszym etapie odrzucony przez Komisję.

- Radny Stanisław Garbacz – jakie podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie.

- Pan Burmistrz -   są to organizacje które posiadają NIP, REGON i wpis do rejestru sądowego.

Więcej pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie omówił Pan Burmistrz. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie . Została podjęta jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie uchwalenia Statut Osiedla Ulanów omówił Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw omówił Pan Przewodniczący – została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad.4

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-          Pan Przewodniczący zapoznał z prośbą:

1)       Państwa Reginy i Mirosława Oleksy ze Zwolenia o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnej córki Edyty;

2)       Pana Jana Wojtaś zam. Kępa Rudnicka o udzielenie pomocy finansowej na leczenie dziecka;

3)       Mieszkańców Huty Deręgowskiej o dokonanie podziału działki należącej do działu oświaty pod budownictwo sakralne i szkole i przekazanie notarialne parafii rzymsko-katolickiej w Zarzeczu oraz wykonanie remontu ogrodzenia placu zabaw przy Szkole w Hucie Deręgowskiej.

 

-          Pan Burmistrz – sprawa Pana Wojtasia jest ni znana i aktualna. Jeżeli chodzi o Hutę Deręgowską działkę przekażemy, ale podział może zrobiłaby parafia, a ogrodzenie szkoły zostanie wyremontowane.

Spłonął dom u Pani Soboty. Jej córka również prosiła o wsparcie finansowe.

 

-          Radny Jan Byra – jeżeli chodzi o Pana Wojtasia. Jak mu pomożemy ?

-          Pan Burmistrz – przekażemy środki finasowe do Opieki Społecznej, a  Opieka Panu Wojtasiowi.

 

-          Radny Jan Byra – w jaki sposób pomożemy Pani Sobocie. Czy nie możemy kupić okien, drzwi ?

-          Pan Burmistrz – możemy przekazać do Opieki w formie zapomogi (ok. 1500 zł). Jest coraz to więcej dzieci potrzebujących pomocy.

-          Radny Stanisław Kozioł – w ostatnim czasie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Ja i inni radni chcieliśmy się dowiedzieć co było tematem posiedzenia Komisji.

 

-          Radna Krystyna Otto – w dniu 5 maja zostało zwołane posiedzenie Komisji. Miało na celu zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół. Komisja stwierdziła, że Dyrektorzy nie dostosowali się do zaleceń Burmistrza wydanych w Zarządzeniu. Na tym posiedzeniu Komisja wystosowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o zwołanie

 

Sesji Rady Miejskiej dotyczącej spraw finansowych szkół z terenu gminy Ulanów. Chcemy, aby wszyscy zapoznali się z problemem oświaty.

 

-          Radny Stanisław Garbacz – chcemy, aby ta Sesja odbyła się jak najszybciej. Próbowaliśmy na Komisji aby były jakieś oszczędności w szkole, ale nie udało nam się tego zrealizować. Właśnie ja złożyłem taką propozycję o zwołanie Sesji aby wszyscy wiedzieli jakie są problemy.

 

-          Pani Maria Koń – jak ma wyglądać podpisywanie umowy o wywóz śmieci. W umowie jest napisane, że 45 gr od ucznia i zawiera się ją na cały rok. Jest problem z wakacjami. Pan z Krzeszowa przekonywał mnie, że musi być tylko taka umowa. Ostatni wywóz nieczystości był pod koniec lutego. W ubiegłym tygodniu pracownicy z Krzeszowa zabrali śmieci chociaż nie została podpisana umowa. Jak mamy się zachować w stosunku do tej sytuacji.

 

-          Pan Burmistrz – dla szkół miała być jednorazowa opłata za kontenery która wynosi 240 zł. od kontenera.

-          Pani Halina Skiba – gospodarka z Krzeszowa dysponuje innymi cenami.

 

-          Pan Jurek Bryła – w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów ustala się wynagrodzenie dla Gajowego i Skarbnika. Z jakich środków zostanie ono wypłacone?

-          Pan Burmistrz – ze środków Samorządu.

 

-          Pan Jurek Bryła – czy mam przekazywać oryginały protokołu?

-          Pan Burmistrz – jest to obojętne , oryginał lub kopię.

 

-          Pan Jurek Bryła – kto ze strony Samorządu będzie miał wgląd do środków finansowych?

-          Pan Burmistrz – Skarbnik Samorządu będzie przekazywał środki na konto i będzie miał wgląd.   

    

 

Ad. 5

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska