http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 15 z XV Sesji Rady Miejskiej z 29.04.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 15/2004

z przebiegu obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i inne zaproszone osoby.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.        Otwarcie obrad sesji.

2.        Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2003r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

3.        Podjęcie uchwał w sprawach:

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.;

-          ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz granic ich obwodów;

-          zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców na terenie Gminy i Miasta Ulanów;

-          upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ lokalu mieszkalnego w Ulanowie.

4.        Wolne wnioski i zapytania.

5.        Zamknięcie obrad sesji.

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta  w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej.

         Porządek obrad łącznie z zaproponowaną dodatkową uchwałą został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2

       Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Garbacz poprosił Skarbnika Gminy i Miasta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta   za 2003r.

       Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek o nie przedstawianie sprawozdania ponieważ każdy z radnych otrzymał je w materiałach na sesję i powinien być z nim zapoznany i by od razu przejść do dyskusji nad sprawozdaniem.

       Wniosek uzyskał jednogłośne poparcie.

W wyniku tego, że sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione  nie podjęto dyskusji na ten temat.

       W związku z tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2003r. i wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy  i Miasta.

       Następnie zostały odczytane Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej     w Rzeszowie dotyczących sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej.

       Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

       Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

       Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Ulanowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2003r.

         Pan Burmistrz Andrzej Bąk podziękował wszystkim radnym za zaufanie  i za udzielone absolutorium.

 

Ad. 3

Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna przez Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub, Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli Panią Halinę Skibę, i tak:

-          uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. po wyjaśnieniach Pani Skarbnik podjęto jednogłośnie;

 

-          uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz granic ich obwodów omówiła Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych      i Przedszkoli Halina Skiba.

Radny St. Przemykalski – skoro szkoły przejmują zerówki, czy przedszkola w Bielinach i w Ulanowie zostaną również przeniesione do szkół?

Pani Halina Skiba – w uchwale jest zapisane, które zerówki gdzie będą zlokalizowane.

Radny Przemykalski – czy na zerówki dostaną szkoły dodatkową subwencję?

Pani Halina Skiba – oddzielne są środki finansowe na przedszkola   i zerówki – są to pieniądze z budżetu gminy. Będą one im przelane niezależnie czy będą się mieściły przy oddziałach przedszkolnych  czy przy szkole.

 Uchwała została podjęta jednogłośnie;

 

-          uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców na terenie Gminy i Miasta Ulanów omówił Pan Burmistrz  – została podjęta jednogłośnie;

 

-          Uchwałę w sprawie  upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  do sprzedaży /zbycia/ lokalu mieszkalnego w Ulanowie omówił              Pan Burmistrz i wyjaśnił, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na remont chodników w Ulanowie.

Pan Przewodniczący – dlaczego w projekcie uchwały jest zapis,  że zostaną przeznaczone na zakup sprzętu pływającego?

Pan Burmistrz – taka była opinia Samorządu Mieszkańców.

Pan Przemykalski – proponuję przełożyć podjęcie tej uchwały na następną Sesję.

Pan Przewodniczący – wnioskuję o przełożenie tej uchwały na najbliższą sesję. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

-          uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej omówiła Pani Stanisława Straub- Skarbnik Gminy. Po wyjaśnieniu uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-          Pani Zofia Bronkiewicz inspektor ds. gospodarki przestrzennej, poinformowała, że stracił ważność plan. Nowa ustawa z 2003r. zniosła obowiązek opracowania planu, można wydać decyzję jeżeli spełnia ona ustawowe wymogi.

-          Pan Jurek Bryła – w imieniu własnym i młodzieży podziękował  za dotację za sprzęt sportowy.

-          Pan Byra – dlaczego nie ma jeszcze zrobionej dokumentacji  dla 12 posesji w Bielinach które nie mają kanalizacji?

-          Pan Burmistrz – chcemy zrobić dużą inwestycję, Bukowina łącznie z Bielinami – wówczas mamy szansę na dotację z zewnątrz, celowe jest aby poczekać.

-          Pani Skarbnik -  z rezerwy nie można przeznaczyć na inwestycję,  ją dzieli Burmistrz.

-          Pan Stanisław Garbacz – uważam, że należy poczekać, jeżeli wcześniej nie chcieli się przyłączyć.

-          Pan Przewodniczący – również w innych miejscowościach jest kilka posesji bez kanalizacji. 

-          Pan Byra – sprawa wywozu śmieci.

-          Pan Zastępca Burmistrza – jest podpisana umowa z Zakładem Komunalnym w Krzeszowie. W Ulanowie już zbierali śmieci tam gdzie były podpisane umowy. W chwili obecnej są już podpisane umowy  z częścią Ulanowa. W dalszej kolejności będą podpisywane umowy z mieszkańcami Bielińca, Wólki Bielińskiej, Bielin , Wólki Tanewskiej   a potem kolejne miejscowości.

-          Pan Przewodniczący – jaki jest harmonogram wywozu śmieci?

-          Pani Kus – mależałoby ustalić konkretny dzień do wywozu śmieci.

 

-          Pan Kozioł- łączenie klas.

-          Pan Burmistrz – zasadne jest aby łączyć klasy ze względów finansowych. Dzieci z klas łączonych często są lepiej przygotowane niż z klas pojedynczych.

 

-          Pan Kotuła – sołtys Bielin – co będzie ze Szymkiem który zalewa pola.

-          Pan Burmistrz – rolnicy z Bielin nie płacą na meliorację. Szymek prawdopodobnie w tym roku zostanie zrobiony – są dotacje z Funduszu.

 

-          Pani Szoja – podziękowała w imieniu rodziców dzieci kl. I w Bielinach za pomoc finansową przeznaczoną na remont podłogi i klasy.

 

-          Pani Barbara Szoja – w imieniu Księdza Proboszcza prosi w sprawie kostki chodnikowej przy Kościele.

-          Pan Burmistrz – liczę, że zrobimy tę inwestycję.

 

-          Pani Barbara Szoja – sprawa wywozu śmieci z cmentarza.

-          Pan Zastępca Burmistrza – będzie ta sprawa załatwiona indywidualnie z Parafiami.

    

Ad. 5

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska