http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 14 z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z 4.04.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 14/2004

z przebiegu obrad XIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 5 kwietnia 2004r.

 

= = = = = = = =

 

        W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych jak w załączonej liście obecności.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Informacja na temat zbiórki odpadów stałych z terenu gminy i miasta Ulanów.

3.     Podjęcie uchwał w sprawach:

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

-         uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej;

-         zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej;

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.

4.     Wolne wnioski i zapytania.

5.     Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję Nadzwyczajną, przywitał wszystkich radnych..

         Do Przewodniczącego wpłyną wniosek podpisany przez 5 radnych o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym, po wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej. Porządek obrad i projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.

Stwierdził, że Sesja jest prawomocna.

 

Ad.2

Informację na temat zbiórki odpadów stałych z terenu gminy i miasta Ulanów przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Andrzej Bąk oraz Zastępca Burmistrza Pan Józef Wojcik.

 

      

Radni upoważnili Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka do podpisania umowy z Gospodarką Komunalną w Krzeszowie na wywóz nieczystości i odpadów stałych z terenu gminy i miasta Ulanów.

 

Ad. 3

 

Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka, Zastępcę Burmistrza Pana Józefa Wójcika, Sekretarza Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kapuścińską, Skarbnika Gminy Panią Stanisławę Straub, i tak:

a)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego przedstawił i omówił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Andrzej Bąk. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

b)    Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej przedstawiła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy i Miasta. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

c)     Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej omówił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Andrzej Bąk oraz Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – zastała   podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-         Radni Stanisław Kozioł – czy Urząd nie może zakupić pojemników na śmieci dla wszystkich mieszkańców ?

-         Pan Burmistrz – Urząd nie może kupować pojemników dla każdej posesji.

-         Radny Jan Byra – kiedy będą podpisywane umowy z mieszkańcami ?

-         Pan Burmistrz – zaczniemy podpisywać umowy zaraz po Świętach. W pierwszej kolejności zostaną podpisane umowy z osobami, które już maja pojemniki, a następnie z mieszkańcami Wólki Tanewskiej, Ulanowa, Bielińca, Bielin, Glinianki, Wólki Bielińskiej oraz Bukowiny.

-         Radny Jan Byra – czy nie może zostać zrobiony chodnik w Ulanowie od parkingu do sklepu GS ?

       -         Radny Jerzy Bossowski – dlaczego jeszcze nie jest  przeniesiony targ na ul. Koszykarską i ul. Mickiewicza ?

-         Pan Burmistrz – mieszkańcy tych ulic nie wyrażają zgody na przeniesienie targu.

-         Radny Stanisław Garbacz – w miejscowości Kurzyna Średnia – Zarowie na mostku opadł przyczółek – napisać do Spółki Wodnej       lub Zarządu Dróg Powiatowych .

-         Radny Jerzy Bossowski – jaka jest szansa na odnowienie studzienek burzowych w Ulanowie ?

-         Pan Burmistrz – w tej chwili jest drożnych kilka studzienek.

 

 

Ad. 5

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie, branie udziału w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska