http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 10 z X sesji Rady Miejskiej z 21.10.2003r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 10/2003

z przebiegu obrad X Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 21 października 2003r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności oraz zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

3.     Informacja Burmistrza Gminy i Miasta dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych  do złożenia w/w oświadczeń.

4.     Rozpatrzenie i wyrażenie opinii do pisma dotyczącego zwolnienia radnego z zakładu pracy HSW S.A. w Stalowej Woli – ewentualne podjęcie stosownej uchwały.

5.     Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Nisku – podjęcie uchwał.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do wykupu /nabycia/ działek położonych w Ulanowie.

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.     Zamknięcie obrad sesji.

 

 

= = = = = = =

 

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

 

Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie,   o wprowadzeniu do porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej niżej wymienionego projektu uchwały:

1.     w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów na 2003r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz porządek obrad łącznie z zaproponowaną dodatkową uchwałą poddał pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad.2

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

         Zgodnie z art. 24h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw radni Rady Miejskiej zostali zobowiązani do złożenia na moje ręce,  w dwóch egzemplarzach oświadczeń majątkowych wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2002r. Termin złożenia tych oświadczeń upłynął zgodnie z nowymi zasadami dnia 30 kwietnia br.

         Wszyscy radni oświadczenia te złożyli w wymaganym terminie. Po analizie nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości.

         Na mocy przepisów wspomnianej ustawy jeden egzemplarz każdego oświadczenia wraz z kopią zeznania podatkowego został przesłany do Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.  

 

 

Ad. 3

 

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Andrzej Bąk przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu gminy i Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do złożenia w/w oświadczeń.

         Z dniem 1 stycznia 2003r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 214, poz.1806/, która rozszerzyła krąg osób zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym, zakres przedmiotowy tych oświadczeń oraz zakres ich kontroli.

         Zgodnie ze wspomnianą ustawą oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni czyli 2002 w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia 2003r. na moje ręce złożyli:

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta;

Skarbnik i Sekretarz Gminy i Miasta;

Kierownik Zakładu usług Komunalnych;

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Podstawowych i Przedszkoli;

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

oraz wszyscy Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkola w Ulanowie.

         Wszystkie te osoby swoje oświadczenia majątkowe złożyły w terminie,       tj. do dnia 30 kwietnia br.

Nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach nie stwierdziłem.

         Jeden egzemplarz każdego oświadczenia wraz z kopią zeznania podatkowego został przesłany do Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. 

           

 

Ad. 4

 

Pan Przewodniczący zapoznał radnych z pismem dotyczącym zwolnienia radnego Rady Miejskiej Pana Tadeusza Dziewy z zakładu pracy HSW S.A.   w Stalowej Woli. Po rozpatrzeniu pisma radni nie wyrazili zgody na rozwiązanie umowy o pracę i podjęli w tej sprawie uchwałę. Uchwała została podjęta większością głosów / 13 za, 1 wstrzymujący się /.

 

Ad. 5

 

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Nisku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radę by powołała Komisję skrutacyjną celem przeprowadzenia wyborów ławników do Sadu Rejonowego    w Nisku.

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-       radna Barbara Szoja,

-         radny Stanisław Garbacz,

-         radny Stanisław Pytlak.

 

Pan Jan Byra Przewodniczący Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku przedstawił zbiorczą opinię wydaną przez Zespół.

         Na Sesji w dniu 9 września 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie został powołany Zespół do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Jeszcze wcześniej Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ustalił, że z terenu naszej Gminy wybieranych będzie 7 ławników, w tym jedna osoba do Sądu Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych.

         W dniu 24 września 2003r odbyło się posiedzenie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. W skład Zespołu wchodzą Pan Jan Byra jako przewodniczący oraz Pani Władysława Kus i Pani Krystyna Otto jako członkowie tego zespołu.

 

         Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej   od roku,

5)     nie przekracza 65 lat.

 

Zespół po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi każdego z kandydatów dokonał ich oceny. Do tych materiałów należą:

1. Zgłoszenie osoby kandydującej zawierające wymagane dane osobowe.

2. Lista osób popierających dana kandydaturę bądź zgłoszenie przez

  organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie   przepisów

    prawa.

3. Informacja o osobach kandydujących przedłożona zgodnie z art. 162 § 3

    ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przez:

1)     Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Rzeszowie

2)     Posterunek Policji w Ulanowie

Z prośbą o udzielenie tych informacji wystąpił Przewodniczący Rady Miejskiej  P. Józef Garbacz.

 

         Zgodnie z art. 162 § 2 wspomnianej ustawy kandydatów na ławników   do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają organy administracji rządowej. Na tej podstawie Pan Wojewoda dokonał formalnego zgłoszenia Radzie Miejskiej na tę funkcję Panią Wandę Podpora, zam. Borki 80.

Kandydaturę  Pani Wandy Podpora poparli  mieszkańcy sołectwa Borki, spełnia ona wymagane kryteria.

 

Zgłoszeni kandydaci do Sądu Rejonowego w Nisku:

1.     Pan Jurek Bryła, zam. Ulanów spełnia wymagane kryteria. Jego kandydatura została poparta przez mieszkańców miasta Ulanowa.  Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel” wystawiło rekomendacje co do jego osoby.

2.     Pan Zbigniew Brzozowski, zam. Kurzyna Średnia spełnia wymagane kryteria. Zgłoszenia dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Nisku.

3.     Pan Janusz Dąbek, zam. Ulanów spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została zgłoszona przez Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel”, do której dołączono rekomendacje.

4.     Pan Ryszard Dziechciarz, zam. Huta Deręgowska spełnia wymagane kryteria. Został zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska.

5.     Pan Janusz Granosek, zam. Bieliny spełnia wymagane kryteria. Jego kandydatura została poparta przez mieszkańców gminy Ulanów.

6.     Pan Józef Hasiak, zam. Bieliny spełnia wymagane kryteria. Zgłoszenia dokonał Zarząd Miejsko-Gminny OSP Rzeczypospolitej Polskiej  w Ulanowie, do którego dołączono rekomendacje.

7.     Pan Antoni Kapuściński, zam. Ulanów spełnia wymagane kryteria. Zgłoszenia dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Nisku.

8.     Pan Adam Marchut, zam. Wólka Tanewska spełnia wymagane kryteria. Jego kandydatura została poparta przez mieszkańców wsi Wólka Tanewska.

9.     Pan Tomasz Pityński, zam. Ulanów spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została zgłoszona przez Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel”, do której dołączono rekomendacje.

10. Pani Małgorzata Piwowar, zam. Bukowina spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została poparta przez mieszkańców gminy Ulanów.

11. Pani Małgorzata Pokora, zam. Ulanów spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została poparta przez mieszkańców gminy Ulanów.

12. Pani Wioletta Siek, zam. Bieliny spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została poparta przez mieszkańców gminy Ulanów.

13. Pani Urszula Skrzypek, zam. Wólka Tanewska spełnia wymagane kryteria.  Kandydatura została poparta przez mieszkańców wsi Wólka Tanewska.

14. Pani Anna Tofilska, zam. Wólka Tanewska spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została poparta przez mieszkańców gminy Ulanów.

15. Pan Mieczysław Zwolak, zam. Dąbrówka spełnia wymagane kryteria. Kandydatura została poparta przez mieszkańców wsi Dąbrówka. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Stalowej Woli wystawiło rekomendacje co do tej osoby.

 

         W pierwszej kolejności Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i podliczeniu głosów Komisja skrutacyjna stwierdziła, że zgłoszona kandydatka na ławnika Pani Wanda Podpora nie otrzymała wymaganej liczby głosów. W związku z powyższym na ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku       do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych        nie została wybrana Pani Wanda Podpora.

         Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w której stwierdzono, że Rada Miejska w Ulanowie nie dokonała wyboru ławnika do Sądu Pracy w Nisku.  Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta większością głosów / 13 za, 1 wstrzymujący się /.

         Następnie przystąpiono do wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Nisku. Wyboru ławników dokonano w trzech turach głosowania tajnego. Na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku zostali wybrani :

1.     Pan Brzozowski Zbigniew zam. Kurzyna Średnia 37

2.     Pan Dziechciarz Ryszard zam. Huta Deręgowska 23a

3.     Pan Kapuściński Antoni zam. Ulanów ul. Flisaków 1b

4.     Pani Piwowar Małgorzata zam. Bukowina 71

5.     Pani Tofilska Anna zam. Wólka Tanewska ul. Cegielniana 14

6.     Pan Zwolak Mieczysław zam. Dąbrówka 7

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Nisku. Została podjęta jednogłośnie. Lista wybranych ławników oraz protokół Komisji skrutacyjnej stanowią załącznik do uchwały.

 

Ad. 6

 

         Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna przez Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub, Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka, i tak:

 

-         Uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta  na 2003r. przedstawiła Pani Skarbnik Stanisława Straub. Po wyjaśnieniach Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

-         Uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta  do wykupu /nabycia/ działek położonych w Ulanowie wyjaśnił Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Po wyjaśnieniach Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 7

 

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-         Pan Jan Byra – Klub Sportowy „Millenium” w Bielinach za moim pośrednictwem prosi jeszcze w tym roku o dotację w wysokości 1.000 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona dla zawodników młodszych – Juniorów.

 

-         Pan Burmistrz – w tym roku nie zwiększymy dotacji dla Klubu ,  z powodu braku środków finansowych, ale w przyszłym roku zostanie ona zwiększona.

-         Pan Jan Byra – prośba o zabezpieczenie w budżecie na 2004r. środków finansowych na wykonanie melioracji „Szymka”.

 

-         Pani Władysława Kus – zapytała jak postępują prace przy remoncie budynku byłej szkoły.

 

-         Pan Stanisław Garbacz- zwrócił się z prośbą o przedstawienie  na następnej Sesji informacji dotyczącej wyboru dyrektora w Kurzynie Średniej.

 

-         Pani Krystyna Otto- podziękowała w imieniu mieszkańców Dąbrowicy za remont drogi.

 

-         Pan Burmistrz – poinformował radnych, że grupa ludzi bezrobotnych została zatrudniona do wyszukiwania dzikich wysypisk znajdujących się na terenie naszej Gminy. Osoby te zostały skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy i są one w całości refundowane przez ten Urząd. Problemem naszej gminy jest sprawa selektywnej segregacji odpadów, którą należy poruszyć na zebraniach wiejskich. Należy również zakupić pojemniki na śmieci.

     Nie udało nam się wykonać remont dróg na Zwolakach i w Borkach.

Unieważniliśmy przetargi ponieważ ceny z kosztorysu były niższe niż ceny które znajdowały się w ofertach przetargowych złożonych przez wykonawców.

 

-         Pan Jan Byra – czy nie można jeszcze włączyć ul. Niwa w Bielinach do wniosku SAPARD.

 

-         Pan Burmistrz – W tej chwili nie możemy. W przyszłym roku będziemy składać wnioski i będą robione kosztorysy.

    

 

Ad. 8

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska