http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 13 z XIII Sesji Rady Miejskiej z 24.02.2004r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 13/2004

z przebiegu obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 24 lutego 2004r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi  i inne zaproszone osoby.

 

Porządek obrad Sesji:

          1.         Otwarcie obrad sesji.

2.     Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta w Ulanowie za 2003 r.

3.     Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

4.     Uchwalenie budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004 rok.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie”;

b)    zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów;

c)    wystąpienia ze Związku Gmin Dolnego Sanu.

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

         Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów Panu Edwardowi Lorysiowi.

         Również do Przewodniczącego wpłynął wniosek podpisany przez  4 radnych o podjęcie na najbliższej Sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

Innych wniosków nie zgłoszono.

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.   

        

Ad.2

 

Informację o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Ulanów za 2003 rok przestawił Pan Wiesław Grzywacz – Kierownik Posterunku Policji w Ulanowie.

 

Ad. 3

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok przedstawił Zastępca Burmistrza i równocześnie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Józef Wójcik.

         Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok i poddał pod głosowanie. Uchwala została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Skarbnik Gminy i Miasta Pani Stanisława Straub przedstawiła projekt budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok.

         Po omówieniu projektu budżetu przez Panią Skarbnik,Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Stanisława Garbacza – Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania o przedstawienie opinii tej Komisji w sprawie budżetu. Zbiorcza opinia została przedstawiona łącznie z wnioskiem o uchwalenie budżetu w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta /opinia Komisji w załączeniu/.

         Uzasadnienie do budżetu przedstawił Pan Burmistrz Andrzej Bąk:z przedstawionego projektu wynika, że dochody budżetu na 2004r. wyliczono na kwotę 10.118.494 zł, wydatki zaś przewidziano na kwotę 11.748.494 zł.

         Myślę, że zarówno projekt dochodów i wydatków są na miarę naszych możliwości. Będziemy się starać o dotacje, środki pomocowe, bo przecież potrzeby we wszystkich dziedzinach mamy duże.

         Po korekcie przeprowadzonej przez Burmistrza projekt ten był przedmiotem obrad wszystkich stałych Komisji Rady i uzyskał pozytywną opinię.

Przedkładam ten projekt budżetu i proszę o jego uchwalenie.

         W wyniku tego, że projekt budżetu był przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione nie podjęto dyskusji na ten temat.

         W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2004. została podjęta jednogłośnie.

         Burmistrz Pan Andrzej Bąk podziękował radnym za zrozumienie sytuacji i zaufanie oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań by budżet ten został wykonany.

 

Ad. 5

      

Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna  przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka, Zastępcę Burmistrza Pana Józefa Wójcika, Sekretarza Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kapuścińską, Skarbnika Gminy Panią Stanisławę Straub oraz Kierownika ZUK w Ulanowie Pana Ireneusza Pracownika, i tak:

 

a)      Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie” przedstawiła i omówiła Pani Stanisława Straub Skarbnik Gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

b)     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów przedstawił Kierownik ZUK w Ulanowie Pan Ireneusz Pracownik. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków i poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

c)     Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnego Sanu omówił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 13 radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej. 

d)     Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów Panu Edwardowi Lorysiowi omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

e)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie omówiła Pani Elżbieta Kapuścińska – Sekretarz Gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-          Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z prośbą Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Nisku o wsparcie finansowe z budżetu gminy na cele remontowo-inwestycyjne szpitala Powiatowego.

-          Radny Józef Owanek – prosił o remont kuchni w Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej.

-          Radny Jan Byra – czy strażacy z Bielin mogą się starać na własną rękę o samochód strażacki, oraz czy Gmina może dofinansować do zakupu samochodu ?

-          Radny Stanisław Garbacz – propozycja zmniejszenia godzin nadliczbowych dla nauczycieli.

-          Pan Przewodniczący Rady poruszył również problem wywozu śmieci.

-          Radny Jan Byra – czy będzie segregacja śmieci ?

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Radni ustalili, że temat wywozu śmieci zostanie poruszony na następnej Sesji.

   

 

Ad. 7

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji Przewodniczący Rady Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie, branie udziału w obradach i zamknął Sesję.

 

 

Protokółował:  

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska