http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 12 z XII Sesji Rady Miejskiej z 29.12.2003r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 12/2003

z przebiegu obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 29 grudnia 2003r.

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów na 2003 rok;

b)    ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania;

c)    przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu;

d)    nadania Honorowych Obywatelstw Gminy i Miasta Ulanów.

3.     Informacja na temat współpracy Gminy Ulanów z niemieckim związkiem „MOST” z siedzibą w mieście Kempen.

4.     Wolne wnioski i zapytania.

5.     Zamknięcie obrad sesji.

= = = = = = =

 

Ad.1

 

         Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz.

Po przywitaniu radnych i sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przedstawił porządek obrad Sesji.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej projektu uchwał w sprawach:

-         określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci;

-         utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej”.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad.2

 

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a)      Przewodniczący Pan Józef Garbacz poprosił Panią Skarbnik Stanisławę Straub o omówienie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok. Po omówieniu przez Panią Skarbnik, Przewodniczący po zapoznaniu wszystkich z treścią uchwały poddał ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

b)     Pan Przewodniczący zapoznał wszystkich z treścią projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania. Po wyjaśnieniach dotyczących uchwały poddał ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

c)     Przewodniczący zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu. Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik.Po dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym przyjęcie zmian w Statucie następuje bezwzględną ilością głosów. Rada Miejska w Ulanowie przy obecności 14 radnych na sesji powinna podjąć uchwałę co najmniej 8 głosami za. Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie.               W głosowaniu udział wzięło 14 radnych obecnych na Sesji. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymujący się ).

 

d)     Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci omówiła Pani Leokadia Kopyto. Po wyjaśnieniach Przewodniczący przedstawił projekt i poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

e)      Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej” omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Po omówieniu, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.   

 

Ad. 3

 

         Informację na temat współpracy Gminy Ulanów z niemieckim związkiem „MOST” z siedzibą w mieście Kempen omówił Pan Jan Kosior. Po omówieniu prosił radnych o podjęcie uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw dla pierwszej przewodniczącej Związku Pani Doris Pieper – Norlander oraz dla jej męża Pana Bjarne Norlander który jest obecnie przewodniczącym Związku „MOST”. Pan Przewodniczący projekty uchwał w sprawie nadania Honorowych Obywatelstw Gminy i Miasta Ulanów poddał pod głosowanie. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie ( 14 za ).

Pan Jan Kosior podziękował radnym za podjęcie tych uchwał.

 

 

Ad. 4

 

W wolnych wnioskach :

Radny Jan Byra – podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za wykonanie kanalizacji w miejscowości Bieliny.

 

Ad. 5

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji Przewodniczący Rady Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach i zamknął Sesję.

 

Protokółował:  

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska