http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 11 z XI Sesji Rady Miejskiej z 8.12.2003r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 11/2003

  z przebiegu obrad XI Sesji Rady Miejskiej  

w Ulanowie odbytej w dniu 8 grudnia 2003r.

 

= = = = = = = =

 

       W Sesji uczestniczyło 13 radnych jak w załączonej liście obecności oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Informacja na temat gospodarki odpadów stałych na terenie gminy.

3.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów na 2003 rok;

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2004 rok; 

c)    zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego  i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

d)    określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów;

e)     ustalenia opłaty administracyjnej za poświadczanie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych;

f)      określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok;

g)    ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

4.     Informacja na temat wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej.

5.     Wolne wnioski i zapytania.

6.     Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

         Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wprowadzeniu do porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej informacji na temat nabycia 15 udziałów w Lokalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

         Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz porządek obrad łącznie z zaproponowanym dodatkowym punktem poddał pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

         Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Pana Ryszarda Kapustę i prosił o przedstawienie informacji na temat działalności RIG oraz propozycji nabycia 15 udziałów w Lokalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Po omówieniu przez Pana Kapustę, radni stwierdzili, że należy podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do spółki kapitałowej. Taka uchwała została podjęta jednogłośnie ( 13 za ). Pan Kapusta – Prezes RIG podziękował radnym za podjecie takiej uchwały.                  

 

Ad.2

 

Informację na temat gospodarki odpadów stałych na terenie Gminy przedstawił Pan Krzysztof Zalewski.

 

 

Ad.3.

 

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a)      Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów na 2003 rok przedstawiła Skarbnik Gminy i Miasta  Pani Stanisława Straub. Poddano ją pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

b)     Przystąpiono do ustalenia podatku od nieruchomości. Pan Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich z propozycjami  i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów  na 2004 rok. W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

c)     W następnym punkcie przystąpiono do ustalenia prowizji dla osób pobierających podatki. Po zapoznaniu się z treścią uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego  i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

d)     Następnie przystąpiono do ustalenia stawek podatku od posiadania psów. Przewodniczący zapoznał z propozycjami i przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

e)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej   za poświadczenia osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych przedstawiła Sekretarz Gminy i Miasta Pani Elżbieta Kapuścińska. Poddano ją pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie; 

 

f)       Przystąpiono do ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. Pan Przewodniczący zapoznał z propozycjami i przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

g)     W następnym punkcie przystąpiono do ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Projekt uchwały został poddany  pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad 4.

 

Informację na temat wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik.

         Po przedstawieniu informacji przez Pana Burmistrza głos zabrał radny Stanisław Garbacz.

Radny, przedstawił kilka zarzutów co do kierowania placówką przez Panią Barbarę Tofilską takich jak:

-         brak zainteresowania dotyczącego budowy sali gimnastycznej;

-         wybór droższej oferty dotyczącej malowania sal lekcyjnych;

-         gromadzenia śmieci w kotłowni, co spowodowało pożar;

-         kradzież sprzętu grającego;

-         nie przyznanie nagród dyrektora dla pań pracujących w kuchni.

Do w/w zarzutów ustosunkowała się pani Dyrektor Barbara Tofilska.

Radny Stanisław Garbacz zgłosił wniosek, aby Pani Dyrektor została powołania na tę funkcję na okres 1 roku. 

Radny Stanisław Przemykalski – nim Pan Burmistrz podejmie taką decyzję należy wcześniej zorganizować spotkanie w którym wezmą udział członkowie Komisji Oświaty, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, Dyrektor i Burmistrz.

         Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnie nie znamy rezultatu rozmowy i proponuje, aby do tego tematu wrócić na następnej Sesji, kiedy będą znane wyniki rozmowy oraz opinia Komisji Oświatowej.

 

Ad.5.

   

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-         Radny Stanisław Garbacz – czy Burmistrz powierzając funkcję dyrektora Pani Barbarze Tofilskiej weźmie pod uwagę rezultaty rozmowy i opinię którą wyda Komisja Oświatowa ?

-         Radny Stanisław Kozioł – czy w budżecie na 2004r. zostaną przeznaczone środki finansowe na szkołę w Dabrówce ?

-         Pan Burmistrz – tak jak zostało zaplanowane, chcemy wyremontować i przystosować pomieszczenie na stołówkę szkolną.

-         Radna Krystyna Otto – przekazała podziękowania w imieniu rodziców dziecka niepełnosprawnego mieszkającego w Dąbrowicy za środki finansowe potrzebne na zakup sprzętu. 

 

 

Ad 6.

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie i branie udziału w Sesji i zamknął jej obrady.

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska