http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 9 z IX Sesji Rady Miejskiej z 09.09.2003r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 9/2003

z przebiegu obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej 

w dniu 9 września 2003r.

 

= = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych jak w załączonej liście obecności oraz zaproszeni goście.

 

 

Porządek obrad Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Zapoznanie Radnych z pismem mieszkańców wsi Wólka Tanewska.
  3. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2003r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  na obszarze gminy i miasta Ulanów;

-          dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.;

-          wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na własność Gminy Ulanów nieruchomości gruntowej położonej w Wólce Tanewskiej;

-          upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do użyczenia nieruchomości.

  1. Powołanie Zespołu który przedstawi Radzie Miejskiej swoją opinię  o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

= = = = = = =

 

 

Ad.1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna i przedstawił porządek obrad Sesji.

 

Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie,   o wprowadzeniu do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej niżej wymienionych projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów na 2003r.;
  2. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań;
  3. w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy i miasta Ulanów w 2004 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą:  „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wólka Tanewska – Wołoszyny i Borki – Dyjaki”.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Garbacz porządek obrad łącznie z zaproponowanymi dodatkowymi uchwałami poddał pod głosowanie.  Został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad.2

 

Pan Przewodniczący zapoznał radnych z pismem mieszkańców wsi Wólka Tanewska w sprawie likwidacji Przedszkola w Ulanowie Filia w Wólce Tanewskiej.

 

 

Ad. 3

 

Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2003r.

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że każdy radny otrzymał do końca sierpnia br. i zapoznał się z informacją          z wykonania budżetu za I półrocze 2003r. Nie ma potrzeby ponownego analizowania informacji.

 

Ad. 4

 

Projekty uchwał w tym punkcie przedstawione były każdy z osobna przez Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub, Burmistrza Gminy i Miasta Pana Andrzeja Bąka, Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Pana Józefa Wójcika, Inspektor ds. Planowania przestrzennego Panią Zofię Bronkiewicz  oraz  Pana Władysława Gurdaka - projektanta, i tak:

 

-          Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy i miasta Ulanów przedstawiła i omówiła Pani Zofia Bronkiewicz – Inspektor                 ds. Planowania przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta oraz Pan Władysław Gurdak.                   Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta  na 2003r. przedstawiła Pani Skarbnik Stanisława Straub. Po wyjaśnieniach Przewodniczący poddał projekt uchwały                  pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego  o przekazanie na własność Gminy Ulanów nieruchomości gruntowej położonej w Wólce Tanewskiej wyjaśnił Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Po wyjaśnieniach Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do użyczenia nieruchomości wyjaśnił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Ulanów  na 2003r. omówiła Pani Stanisława Straub – Skarbnik GiM oraz  Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę ustaloną w budżecie na 2003r. na realizację zadania inwestycyjnego – budowa dróg omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

-          Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy i miasta Ulanów w 2004 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wólka Tanewska – Wołoszyny i Borki – Dyjaki” wyjaśnił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.  Ustalono, że wysokość kwoty będzie radnym przekazana na następnej Sesji. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 5

 

Pan Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników   do Sądu Rejonowego w Nisku.

Radni powołali Zespół do opiniowania w składzie:

Pani Kus Władysława / zgłaszający – Pan Byra Jan/;

Pani Otto Krystyna / zgłaszający – Pan Garbacz Stanisław/;

Pan Byra Jan / zgłaszająca – Pani Szoja Barbara/.

Na Przewodniczącego Zespołu wybrano Pana Jana Byrę.

Pan Przewodniczący rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.6

 

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

-          Pan Przewodniczący zapoznał wszystkich z prośbą mieszkanki Dąbrówki Pani Krystyny Chodygo o dofinansowanie do paliwa.

Radni postanowili, by Burmistrz zadecydował jaką kwotę przeznaczy na pomoc finansową, a następnie poinformuje o tym radnych.     

 

-          Radni zapoznali się również z prośbą Pana Wojtaś Jana zam. Kępa Rudnicka o pomoc finansową na leczenie syna – rozpatrzono podanie pozytywnie  – radni kwotę zostawili do ustalenia Burmistrzowi.

 

-          Zapoznano się również z pismem Sądu Rejonowego w Nisku dotyczącego pomocy dla rodziny Pana Zawrotniak zamieszkałego   w Wólce Tanewskiej.

 

-          Pani Krystyna Otto – Przewodnicząca Komisji Oświaty odczytała protokół komisji objazdowej po szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy. Pan Burmistrz stwierdził, że nie można wymagać, aby         w ciągu jednego roku zostały wykonane remonty we wszystkich szkołach. Jedynie szkoła w Dąbrówce potrzebuje większych środków finansowych na remont i przystosowanie pomieszczeń /w byłym Domu Nauczyciela/ w których będzie znajdować się świetlica i  stołówka,  oraz w którym będzie uczyć się oddział przedszkolny.

 

-          Pan Stanisław Kozioł – została wykonana droga i parking obok szkoły  i kościoła w Dąbrówce.         Na parkingu pojawiły się garby.  Pan Burmistrz – na drogę jest gwarancja i zostanie ona poprawiona. 

 

-          Pan Jan Byra – mieszkańcy wsi Wólka Bielińska zwrócili się o pomoc finansową na zakup 2,5 ton cementu na wykonanie tynku. Pan Burmistrz – jeszcze nie została zapłacona blacha, ale pozytywnie przychylamy się do prośby mieszkańców i wygospodarujemy środki finansowe na zakup cementu.

 

-          Pani Ewa Pityńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej – podziękowała w imieniu swoim, nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do szkoły za wykonany remont przy Szkole      w Wólce Tanewskiej.

 

-           Pan Bryła – mieszkańcy ul. Sikorskiego bardzo skarżą się na wyziewy wydostające się z lakierni Pana Wierzbickiego. W czasie budowy  budynku nie było określone na jaka będzie prowadzona w nim działalność. W chwili obecnej znajduje się tam lakiernia z której wyziewy bardzo zatruwają powietrze mieszkańcom mieszkającym  w pobliżu lakierni.   Pan Burmistrz –  do chwili obecnej nie wpłynęło żadne pismo w sprawie zanieczyszczenia powietrza.

 

-          Pani Władysława Kus – Pani prowadząca świetlicę w Szkole Podstawowej w Bielinach odeszła na emeryturę. Pozostał wolny etat.   Do Dyrektora Szkoły w Bielinach wpłynęło dwa podania w sprawie zatrudnienia w światlicy. Zostały rozpatrzone negatywnie. Jednak Pani Dyrektor zatrudniła osobę mieszkającą w Nisku.

 

-          Pan Burmistrz – przeprowadziłem rozmowę z Panią Dyrektor. W pierwszej kolejności powinny znaleźć zatrudnienie osoby mieszkające na terenie naszej gminy.

 

-          Pan Ireneusz Pracownik – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych  w Ulanowie – przedstawił problem wysypiska znajdującego się   na terenie naszej gminy.

 

-          Pan Stanisław Garbacz – podziękował Panu Burmistrzowi za przeprowadzone rozmowy  ze Starostwem Powiatowym w Nisku w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kurzyna.

 

Ad. 7

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

Protokółował:

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska