http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XIII/89/2004 z 24.02.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadze 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XIII/89/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 24 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591z p.zm/ w związku z art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72,         poz. 747 z p.zm./,  Rada Miejska w Ulanowie

 

 

u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą dla odbiorców na obszarze                      Gminy i Miasta Ulanów na podstawie zawartych umów z Zakładem                   Usług Komunalnych w Ulanowie ul. Lipnik 1 na okres od 1 kwietnia 2004r.            do 31 marca 2005 roku – jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2

Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę               oraz za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, pobiera Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie ul. Lipnik 1.

 

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie              do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

         

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004r.

 

 


                                                                                                                   Załącznik Nr 1 do Uchwały

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                   Nr XIII/89/2004

                                                                                                                   z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok

obrotowy

Rok obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

Rok

obowiązy-

wania

nowych taryf

 

 

Zmiana  %

Tary-

fowa

grupa

odbior-

ców

usług

 

 

Rodzaj cen

i stawek

opłat

Wielkość cen i stawek opłat

Wiel-

kości

śred-

nio-

rocz-

ne

Wiel-

kości

na

ko-

niec

roku

Wiel-

kości

śred-

nio-

rocz-

ne

Wiel-

kości

na

koniec

roku

Wielkości

średniorocz-

ne na

koniec roku

obowiązywa-

nia taryf

Wielkości

średnioroczne

Wielkości  na

koniec roku

 

 

7/3

 

 

7/5

 

 

7/4

 

 

7/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Grupa1

- cena wody

  ( zł/m3 ) 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia

  ( zł/ odbiorcę ) 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

1,85

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

2,05

 

1,10

 

1,02

 

1,02

 

1,02

2.

Grupa 2

- cena wody

  ( zł/m3 ) 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia

  ( zł/ odbiorcę ) 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Grupa 3

- cena wody

  ( zł/m3 ) 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia

  ( zł/ odbiorcę ) 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

1)      cenę wody średnioroczną należy wyliczać jako sumę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzielona przez roczną sprzedaż wody w m3,

2)      stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenie              w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców,

3)      cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych          w zł podzieloną przez roczną wielkość wody w m3. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Uchwały

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                   Nr XIII/89/2004

                                                                                                                   z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok

obrotowy

Rok obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

Rok

obowiązy-

wania

nowych taryf

 

 

Zmiana  %

Tary-

fowa

grupa

odbior-

ców

usług

 

 

Rodzaj cen

i stawek

opłat

Wielkość cen i stawek opłat

Wiel-

kości

śred-

nio-

rocz-

ne

Wiel-

kości

na

ko-

niec

roku

Wiel-

kości

śred-

nio-

rocz-

ne

Wiel-

kości

na

koniec

roku

Wielkości

średniorocz-

ne na

koniec roku

obowiązywa-

nia taryf

Wielkości

średnioroczne

Wielkości  na

koniec roku

 

 

7/3

 

 

7/5

 

 

7/4

 

 

7/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Grupa1

- cena usługi

odprowadzania

ścieków 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

2,06

 

2,87

 

2,87

 

2,87

 

2,92

 

1,41

 

1,02

 

1,02

 

1,02

2.

Grupa 2

- cena usługi

  odprowadzania

  ścieków 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Grupa ..

- cena usługi

  odprowadzania

ścieków 1)

 

- stawka opłaty

  za rozliczenia 2)

- ...

- cena

  wskaźnikowa 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

1)      cenę usługi odprowadzenia ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków  w m3,

2)      średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat                        w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez  odpowiednie mierniki świadczonych usług,

3)      cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzone ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną  ilość odprowadzonych ścieków. 

 

 

                                                                                                         Załącznik Nr 3 do Uchwały

                                                                                                         Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                         Nr XIII/89/2004

                                                                                                         z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Wyszczególnienie

Przychody - wykonanie

Niezbędne przychody

Ostatni rok

obrotowy

w zł

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

4

1.

Zaopatrzenie w wodę

329.923

370.779

372.650

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania

 

 

 

 

2) amortyzacja

 

 

 

 

3) raty kapitałowe ponad wartość

   amortyzacji

 

 

 

 

4) odsetki

 

 

 

 

5) rezerwa na należności nieregularne

 

 

 

 

6) marża zysku

 

 

 

 

7) wartość niezbędnych przychodów

329.923

370.779

372.650

2.

Odprowadzanie ścieków

201.418

228.709

233.600

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania

 

 

 

 

2) amortyzacja

 

 

 

 

3) raty kapitałowe ponad wartość

    amortyzacji

 

 

 

 

4) odsetki

 

 

 

 

5) rezerwa na należności nieregularne

 

 

 

 

6) marża zysku

 

 

 

 

7) wartość niezbędnych przychodów

201.418

228.709

233.600

3.

Średnia zmiana wartości przychodów

- zaopatrzenie w wodę w %

X

1)

112,3

2)

115,9

3)

100,5

4.

Średnia zmiana wartości przychodów – Odprowadzanie ścieków w %

X

4)

113,5

5)

102,1

6)

102,1

 

Uwagi:

1)      (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersz 1.7 kolumna 2) x 100%

2)      (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersz 1.7 kolumna 2) x 100%

3)      (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersz 1.7 kolumna 3) x 100%

4)      (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersz 2.7 kolumna 2) x 100%

5)      (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersz 2.7 kolumna 2) x 100%

6)      (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersz 2.7 kolumna 3) x 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Załącznik Nr 4 do Uchwały

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                    Nr XIII/89/2004

                                                                                                                    z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług  w roku obowiązywania nowych taryf.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Współczynnik

alokacji wg

tabeli 5

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

 

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania,

w tym:

koszty bezpośrednie:

wynagrodzenie z narzutami

materiały

energia

opłata za korzystanie ze środowiska

podatki i opłaty – inne

usługi obce

pozostałe koszty

ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE

rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalności pomocniczej

alokowane koszty ogólne

 

 

 

A

A

A

B

A

A

A

A

 

A

A

350.000

 

107.000

  16.000

  26.000

  58.000

  18.000

 

    2.000

  18.000

 

 

 

127.650

 

 

 

2) amortyzacja

A

 

 

 

 

3) raty kapitałowe ponad wartość

    amortyzacji

A

 

 

 

 

4) odsetki

A

 

 

 

 

5) rezerwa na należności

   nieregularne

A

 

 

 

 

6) marża zysku

A

 

 

 

 

7) wartość niezbędnych przychodów

 

372.650

 

 

 

2.

Odprowadzanie ścieków

 

233.700

 

 

 

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania,

w tym:

koszty bezpośrednie:

wynagrodzenie z narzutami

materiały

energia

opłata za korzystanie ze środowiska

podatki i opłaty – inne

usługi obce

pozostałe koszty

ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE

rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalności pomocniczej

alokowane koszty ogólne

 

 

 

C

C

C

D

C

C

C

C

 

C

C

 

 

61.000

  8.000

12.000

52.000

  4.000

 

 

  7.000

 

 

 

89.600

 

 

 

2) amortyzacja

C

 

 

 

 

3) raty kapitałowe ponad wartość

    amortyzacji

C

 

 

 

 

4) odsetki

C

 

 

 

 

5) rezerwa na należności

    nieregularne

C

 

 

 

 

6) marża zysku

C

 

 

 

 

7) wartość niezbędnych przychodów

 

233.700

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Załącznik Nr 5 do Uchwały

                                                                                                               Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                               Nr XIII/89/2004

                                                                                                               z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

 

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

 

 

Lp.

Współ-

Czynnik

alokacji

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

A

 

Pobór roczny wody

 

m3

%

 

181.000

 

 

 

181.000

 

2.

 

B

 

Przewidywane roczne opłaty za

korzystanie ze środowiska – usługi

zaopatrzenia w wodę

 

 

%

 

 16.000

 

 

 

  16.000

 

3.

 

C

 

Ilość roczna dostarczanych ścieków

 

m3

%

 

 80.000

 

 

 

  80.000

 

4.

 

D

 

Przewidywane roczne opłaty za

korzystanie ze środowiska – usługi

odprowadzania ścieków

 

 

%

 

  7.000

 

 

 

    7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr 6 do Uchwały

                                                                                                           Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                           Nr XIII/89/2004

                                                                                                           z dnia 24 lutego 2004r.

 

              

 

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzania ścieków metodą alokacji prostej 1)

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

0

1

2

3

4

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

1) wartość niezbędnych przychodów

    w zł / rok

 

371.050

 

 

2) zużycie wody w m3 / rok

181.000

 

 

3) cena 1 m3 wody w zł / m3

  2.05

 

 

2.

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

1) wartość niezbędnych przychodów

    w zł / rok

233.600

 

 

2) odprowadzone ścieki w m3 / rok

80.000

 

 

3) cena usługi odprowadzania

    ścieków w zł / m3

2.92

 

 

 

 

 

Uwaga:

1)      opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Załącznik Nr 7 do Uchwały

                                                                                                                       Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                       Nr XIII/89/2004

                                                                                                                       z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Zaopatrzenie w wodę

Odprowadzanie ścieków

Ostatni

rok

obrotowy

Rok

obrachun-

kowy

poprzedza-

jący

wprowa-

dzenie

nowych

taryf

Rok

obowiązy-

wania

nowych

taryf

Ostatni

rok

obrotowy

Rok

obrachun-

kowy

poprzedza-

jący

wprowa-

dzenie

nowych

taryf

 

Rok

obowiązy-

wania

nowych

taryf

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

Przychody operacyjne

 

 

308.500

 

359.453

 

372.650

 

206.640

 

218.718

 

233.600

 

2.

 

Koszty eksploatacyjne

i utrzymania

 

 

329.925

 

370.779

 

372.650

 

201.418

 

228.709

 

233.600

 

3.

 

Rezerwa na należności

nieregularne

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Amortyzacja

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Odsetki

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Raty kapitałowe ponad

wartość amortyzacji

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Marża zysku

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Wynik finansowy brutto

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Wynik finansowy netto

 

 

- 21.425

 

- 11.326

 

0

 

-5.222

 

- 9.991

 

0

 

11.

 

Wskaźnik rentowności

netto w %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 8 do Uchwały

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                 Nr XIII/89/2004

                                                                                                                 z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

 

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf             w złotych

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

 

Grupa 2

Grupa ...

Ogółem

0

1

2

3

4

5

 

1.

 

 Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

 

 

1) zużycie wody w m3 / rok

 

181.000

 

 

 

181.000

 

2) cena za m3 wody w zł / m3

 

 2.05

 

 

 

  2.05

 

3) stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia

 

 

 

 

 

4) opłata zmienna w zł / rok

 

 

 

 

 

5) opłata stała w zł / rok

 

 

 

 

 

6) wartość przychodów w zł / rok

 

371.050

 

 

 

371.050

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

 

 

1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/ rok

 

80.000

 

 

 

80.000

 

2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł / m3

 

 2.92

 

 

 

 2.92

 

3) stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia

 

 

 

 

 

4) opłata zmienna w zł / rok

 

 

 

 

 

5) opłata stała w zł / rok

 

 

 

 

 

6) wartość przychodów w zł / rok

 

233.600

 

 

 

233.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Załącznik Nr 9 do Uchwały

                                                                                                               Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                               Nr XIII/89/2004

                                                                                                               z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę                       i odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

Ogółem

0

1

2

3

4

5

 

1.

 

Zaopatrzenie w wodę

 

372.650

 

 

 

 

 

Wartość przychodów

 

 

 

 

 

1) w roku obowiązywania nowych taryf

 

372.650

 

 

 

 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym

    wprowadzenie nowych taryf

 

 

370.779

 

 

 

 

Wzrost przychodów „1)” / „2)” %

 

 

100,5

 

 

 

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

 

 

Wartość przychodów

 

 

 

 

 

1) w roku obowiązywania nowych taryf

 

233.600

 

 

 

 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym

    wprowadzenie nowych taryf ( pro forma )

 

228.709

 

 

 

 

Wzrost przychodów „1)” / „2)” %

 

102,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      Załącznik Nr 10 do Uchwały                                                                                                                     

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                      Nr XIII/89/2004

                                                                                                                      z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Ostatni rok

obrotowy

w zł

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

4

1.

Ujęcie wody

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

140.000

 22.000

65.000

 

 

 

 

22.500

 

 

 

107.543

 15.985

 25.827

 57.053

      510

 16.970

 

 17.757

 

   1.934

 

 

107.000

 16.000

 26.000

 58.000

   1.000

  17.000

 

  18.000

 

    2.000

2.

Uzdatnianie wody

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

 

3.

Sieć wodociągowa

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

 

4.

Wodociągi razem

 

249.500

243.579

245.000

5.

Alokacja kosztów 1)

 

80.425

127.200

127.650

6.

Koszty całkowite

 

329.925

370.779

372.650

 

Uwagi:

1)      z tabeli 12.

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 11 do Uchwały

                                                                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                              Nr XIII/89/2004

                                                                                                              z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Ostatni rok

obrotowy

w zł

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

4

1.

Sieć kanalizacyjna

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Przepompownie

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

 

3.

Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

67.200

20.518

 

57.000

 

 

 

10.400

 

60.052

  8.260

11.637

51.517

 

 

 3.466

 7.474

 

    407

 

61.000

 8.000

12.000

52.000

 

 

 4.000

 7.000

4.

Kanalizacja razem

 

155.118

142.813

144.000

5.

Alokacja kosztów 1)

 

  46.300

  85.896

  89.600

6.

Koszty całkowite

 

201.418

228.709

233.600

 

Uwagi:

1)      z tabeli 12.

 

                                                                                                               Załącznik Nr 12 do Uchwały

                                                                                                               Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                               Nr XIII/89/2004

                                                                                                               z dnia 24 lutego 2004r.

 

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium  i wydziałów pomocniczych.

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie 2)

Ostatni rok

obrotowy

w zł

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

4

1.

Koszty ogólnozakładowe

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

195.000

 10.200

 

 

 

 

 

 

 

116.500

 

214.024

  29.937

  57.064

  20.163

   4.747

 

   2.684

   5.802

 

   9.164

 

215.000

  30.000

  57.000

  20.000

   5.000

 

   3.000

   6.000

 

   9.000

2.

Laboratorium

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

3.

Wydziały pomocnicze

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Materiały – środki chemiczne

Energia

Usługi transportowe

Usługi remontowe

Pozostałe usługi

Podatki i opłaty

Amortyzacja

Pozostałe koszty

 

 

 

 

4.

 

Razem

 

321.700

 

343.585

 

345.000

 

5.

 

Alokacja kosztów 1) – przypisane

do zaopatrzenia w wodę

 

119.100

 

127.200

 

127.650

 

6.

 

Alokacja kosztów 1) – przypisane do

odprowadzania ścieków

 

86.800

 

85.896

 

89.600

Uwagi:

1)      współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5,

2)      uwaga jak w tabeli 10.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska