http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XIII/88/2004 z 24.02.2004r. w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnast 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XIII/88/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 24 lutego 2004r.

w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie”.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm. /, oraz art.109 i art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r.  Nr 15, poz.148 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się zakres budowy – „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie” –   ze względu na budowę piętra nad zapleczem sali na którym będzie mieścić się stołówka i kuchnia wraz z zapleczem.

 

§ 2

 

Zmienia się kwotę wydatków na realizację programu inwestycyjnego o którym mowa w § 1 w zakresie zadania „Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie” poprzez zmiany zakresu budowy w wysokości wydatków :

w roku 2004 na kwotę 340.000 zł

w roku 2005 na kwotę 485.082 zł

 

§ 3

 

Wydatki na program inwestycyjny określa załącznik Nr 8.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                                  Józef Garbacz

 


                                                                                                 Załącznik Nr 8

                                                                                                do Uchwały Nr XXXII/202/2002

                                                                                                Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                 z dnia 5 marca 2002r.

 

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny  pn.:

„ Poprawa stanu infrastruktury w Gminie Ulanów ”

 

Lp.

Nazwa zadania

Cel programu

Jednostka

organizacyjna

realizująca zadanie

Okres realizacji

programu

Łączne nakłady

finansowe

na program

Wysokość wydatków

na program

w latach 2002 - 2006

1.

Budowa sali

gimnastycznej

w Kurzynie

Zapewnienie bazy

dydaktycznej

dla prowadzenia zajęć

wychowania fizycznego

 

Urząd Gminy i Miasta

 

2002 - 2005

 

 1.325.082 zł

2002 – 300.000 zł

2003 – 200.000 zł

2004 – 340.000 zł

2005 – 485.082 zł

2.

Budowa kanalizacji

sanitarnej w Hucie

Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul.Tobyłka

Poprawa warunków

sanitarnych wsi.

 

Urząd Gminy i Miasta

 

2004

 

 2.044.188,03 zł

 

1.530.000,- SAPARD

   514.188,03 zł –

                    GMINA

3.

Modernizacja dróg

gminnych.

Poprawa infrastruktury

technicznej.

 

Urząd Gminy i Miasta

 

2004

 

154.061,33 zł

115.100 zł-SAPARD

38.961,33 zł-GMINA

 

 

                                                                                

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska