http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XIII/87/2004 z 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004r. 24.10.2012

UCHWAŁA  XIII/87/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 24 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 r.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2                     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591           z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia                       26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./,                    Rada Miejska w Ulanowie

 

 

p o s t a n a w i a , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok jak poniżej.

 

 

§ 2

 

1. Dochody budżetu w wysokości                                                                10.118.494 zł

    w tym:

    a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                    455.890 zł

    b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:                                          7.191.011 zł

      - część oświatowa                                                                                      4.344.281 zł

      - część wyrównawcza                                                                                2.846.730 zł    

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

        napojów alkoholowych                                                                                70.000 zł

 

2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

 

 

§ 3

 

1. Wydatki budżetu w wysokości                                                                 11.748.494 zł

    w tym:

    a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                  455.890 zł

    b) rezerwa ogólna                                                                                           117.485 zł

    c) wydatki na realizację zadań określonych w programie

        profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                            70.000 zł

 

2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz                       z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia            i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.

 

§ 4

 

1.      Ustala się deficyt w wysokości 1.630.000 zł.

2.      Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 170.000 zł.

3.      Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.800.000 zł w tym deficyt budżetu w wysokości 1.630.000zł ustala się kredyt bankowy.

4.      Podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłatą kredytów bankowych określa załącznik Nr 3

 

 

§ 5

 

Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem          załącznik Nr 4

Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5

 

 

§ 6

 

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości:                           290.000 zł

w tym biblioteka publiczna                                                                     130.000 zł

Ośrodek Kultury                                                                                      160.000 zł

 

 

§ 7

 

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 121.200 zł

w tym:

Zakład Usług Komunalnych w wysokości 72.400 zł na pokrycie różnicy cen wody                         dla odbiorców usług wodociągowych 181.000 m3 x 0,40 zł i 48.800 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych 80.000 m3 x 0.61 zł. 

 

§ 8

 

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.

 

§ 9

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera         załącznik Nr 7.

 

§ 10

 

Ustala się plan przychodów i wydatków specjalnych jednostek budżetowych załącznik Nr 8.

 

 

 

 

§ 11

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 9.

 

§ 12

 

Prognoza zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 10.

 

§ 13

 

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

 

§ 14

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłat rat kredytów i pożyczek                               w wysokości 500.000 zł.

 

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota w zł

020

Leśnictwo

-czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

                  2.000

2.000

 

700

 

Gospodarka Mieszkaniowa

-opłata za wieczyste użytkowanie

- wpływy z majątku gminy

 

              108.000

8.000

100.000

 

750

 

Administracja publiczna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

 

                58.000

 

 

58.000

 

751

 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli

i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

    

                  1.390

 

1.390

 

 

754

Bezpieczeństwo publiczne

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                10.000

 

10.000

 

 

756

 

Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych

Jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Oraz wydatki związane z ich poborem.

-wpływy z karty podatkowej

-podatek od nieruchomości

-podatek rolny

-podatek leśny

-podatek od środków transportowych

-podatek od spadków i darowizn

-opłata targowa

-opłata administracyjna

- wpływy z czynszu najmu

-podatek od czynności cywilno-prawnych.

-odsetki

-opłata prolongacyjna

-opłata skarbowa

-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

-podatek dochodowy od  osób fizycznych

-podatek dochodowy od osób prawnych

 

     

           2.153.939

 

 

300

700.000

220.000

73.000

60.000

5.500

7.000

5.000

12.000

30.500

5.023

300

20.000

70.000

944.966

350

 

758

 

Różne rozliczenia

-część oświatowa subwencji ogólnej

-część wyrównawcza

-odsetki od środków na rachunkach bankowych

 

 

7.201.011

4.344.281

2.846.730

       10.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

-wpływy z czynszu najmu

-dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

 

 

113.654

13.000

46.654

54.000

 

852

 

Pomoc społeczna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

zleconych gminom.

 

 

386.500

386.500

 

900

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę

kanalizacji

 

 

84.000

84.000

 

RAZEM

 

10.118.494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik Nr 2

 

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2004 ROK

 

Dział

 

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

 

010

 

01030

 

 

01095

 

Rolnictwo i Łowiectwo

Izby rolnicze

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

 

14.400

  4.400

  4.400

10.000

10.000

 

600

 

60016

 

Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

 

500.000

500.000

 

154.061

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami

 i nieruchomościami

a)wydatki bieżące

           82.214

82.214

 

82.214

710

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)wydatki bieżące

52.000

50.000

 

50.000

71095

Pozostała działalność

Utrzymanie cmentarzy

a) wydatki bieżące

2.000

2.000

2.000

750

 

75011

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

75095

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie i pochodne

od wynagrodzeń

Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

a)wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

a)wydatki bieżące w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

1.198.996

58.000

58.000

 

58.000

48.000

 

48.000

1.057.996

 

1.057.996

940.000

10.000

35.000

35.000

751

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Państwowej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.390

 

1.390

1.092

754

 

 

75412

 

 

 

75414

Bezpieczeństwo i Ochrona

Przeciwpożarowa

Ochotnicza Straż pożarna

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

Obrona cywilna

a)wydatki bieżące w tym:

wydatki majątkowe

110.000

 

100.000

100.000

     2.000

 

10.000

10.000

 

756

75647

Dochody od osób prawnych od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków opłat i nie podatkowych

należności budżetowych

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

30.000

 

 

 

 

 

30.000

 

30.000

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych,

Kredytów i pożyczek jednostek

Samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące w tym:

-obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek JST

30.000

 

 

 

30.000

758

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

117.485

117.485

 

801

 

80101

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

80110

 

 

 

 

80113

 

80114

 

 

 

 

80146

 

 

80195

 

 

Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

Przedszkola

a)wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

Gimnazja

a)wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół

a)wydatki bieżące

Zespoły obsługi ekonomiczno

administracyjne szkół

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

Dokształcenie i doskonalenie

nauczycieli

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

b)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz

 

5.978.921

 

3.175.981

3.175.981

2.392.495

 

389.786

647.000

647.000

 

546.300

1.832.300

1.832.300

878.300

 

740.000

80.000

80.000

 

205.000

205.000

 

185.500

18.000

 

18.000

20.640

20.640

20.640

851

 

85154

Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące

 

70.000

70.000

70.000

852

 

85213

 

 

 

85214

 

 

 

85215

 

85216

 

85219

 

 

 

85295

Pomoc społeczna

Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz.

dla osób nie objętych obow. ubezp.

- wynagrodzenia i pochodne

   od wynagrodzeń

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

b) pochodne od wynagrodzeń

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne

i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

Pozostałe działalności

a)wydatki bieżące

 

481.500

 

12.500

12.500

 

294.500

 

294.500

17.000

20.000

20.000

5.000

 

111.500

111.500

106.700

 

38.000

38.000

854

 

85401

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń

 

300.400

300.400

300.400

284.100

 

900

 

 

90001

 

 

 

90003

 

90004

 

90015

Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje przedmiotowe

b)wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni w miastach

a)wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

2.421.188

 

2.165.388

 

   121.200

2.044.188   

    85.800

     85.800

    20.000

     20.000

   150.000

    150.000

      30.000

921

 

 

92116

 

 

92109

 

 

 

92195

Kultura i ochrona  dziedzictwa

Narodowego

Biblioteki

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje

Domy i Ośrodki Kultury ,świetlice

i kluby

a)wydatki bieżące w tym:

-dotacje

Pozostałe działalności

a)wydatki bieżące

 

            320.000

 

    130.000

     130.000

 

160.000

 

160.000

 

30.000

30.000

 

926

 

 

92605

 

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

a)wydatki bieżące

 

 

40.000

40.000

 

40.000

 

RAZEM

11.748.494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 3

 

 

 

DOCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE

Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2004 R.

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Przychody

§ 952

 

Rozchody

§ 992

 

1.

 

 

2.

 

Przychody osiągniętych pożyczek                i kredytów na rynku krajowym.

 

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

 

 

      1.800.000 zł

 

 

 

 

       170.000 zł

                 

                                 RAZEM

 

 

      1.800.000 zł

 

       170.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 4

 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2004 ROKU

 

 

 

 

Lp.

 

ZADANIE INWESTYCYJNE

 

KWOTA

 

DEKRETACJA

 

1.

 

Zakup komputerów

 

   10.000 zł

 

Dz.750 –  rozdz.75023

 

2.

 

Zakup komputerów

 

   10.000 zł

 

Dz.754 -  rozdz.75414

 

3.

 

Remont Szkoły - Bieliny

 

    89.786 zł

 

Dz. 801 -  rozdz.80101

 

4.

 

Remont starej Szkoły w Ulanowie

 

     300.000 zł

 

Dz. 801 - rozdz. 80101

 

5.

 

Budowa basenu

 

400.000 zł

 

Dz.801 – rozdz. 80110

 

6.

 

Oświetlenie uliczne

 

  30.000 zł

 

Dz. 900 – rozdz.90015

 

RAZEM

 

    839.786 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik Nr 5

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W GMINIE ULANÓW

 

 

 

 

Lp.

 

ZADANIE

 

KWOTA

 

DEKRETACJA

 

1.

 

Modernizacja dróg gminnych.

 

      154.061 zł

 

Dz. 600 – rozdz. 60016

 

2.

 

Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie

 

      340.000 zł

 

Dz. 801 – rozdz.80110

 

3.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

w Hucie Deręgowskiej

i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka.

 

 

2.044.188 zł

 

 

Dz. 900– rozdz. 90001

 

RAZEM

 

 2.538.249 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 6

 

PLAN

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZAKŁADÓW  BUDŻETOWYCH

NA  2004 ROK

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               w zł

 

 

Lp.

 

Nazwa

Zakładu

budżetowego

Stan

środków obrotowych

na początek

roku

 

 

Przychody

Z rubryki

Nr 4

dotacja z

budżetu

 

 

Suma

3 + 4

 

 

Wydatki

Z rubryki

Nr 7

wynagrodzenia

i pochodne

Stan

środków

obrotowych

na koniec

roku

 

 

Suma

7 + 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Zakład

Usług

Komunalnych

 

2 000,-

 

999 500,-

 

121 200,-

 

1 001 500,-

 

1 001 000,-

 

622 500,-

 

500,-

 

1 001 500,-

 

RAZEM

 

 

 

2 000,-

 

999 500,-

 

121 200,-

 

1 001 500,-

 

1 001 000,-

 

622 500,-

 

500,-

 

1 001 500,-

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                             Załącznik Nr 7

 

 

 

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW

GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA

I  GOSPODARKI  WODNEJ

NA  2004  ROK

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

1.

Stan środków na początku roku

                2 000,-

2.

PRZYCHODY

                6 000,-

 

z tego:

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

 

                7 000,-

RAZEM 2 + 1

                8 000,-

3.

WYDATKI

                7 900,-

 

Z tego:

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

                7 900,-

 

W tym:

Rozdział 90003

 

                   100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik Nr 8

 

 

 

PRZYCHODY  I  WYDATKI

ŚRODKÓW  SPECJALNYCH

w 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Czynsze

za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dz.801

80101

 

Stan

funduszu

obrotowego

na początek

roku

 

 

Przychody

 

 

Wydatki

Stan

funduszu

obrotowego

na koniec

roku

 

 

2 000 zł

 

 

22 000 zł

 

 

21 000 zł

 

 

3 000 zł

 

 

 

Darowizny

Dz. 801

 80104

 

 

 

-

 

 

1 000 zł

 

 

800 zł

 

 

200 zł

 

Świetlice Szkolne

Zakupy

żywności

Dz. 854

85401

 

 

 

 

6 000 zł

 

 

 

140 000 zł

 

 

 

142 000 zł

 

 

 

4 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 9

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI                NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2004 roku.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł

750

Administracja publiczna

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich

58.000

58.000

 

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań

1.390

1.390

754

Bezpieczeństwo publiczne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących

 

10,000

852

Pomoc społeczna

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z  zakresu administracji rządowej na wpłatę

zasiłków stałych i okresowych oraz składki

na ubezpieczenie społeczne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie

Ośrodka Pomocy Społecznej

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze

386.500

 

280.000

 

 

101.500

 

 

    5.000

Razem

455.890

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

750

    75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące ,w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

58.000

58.000

58.000

58.000

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

a)      wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.390

1.390

1.092

754

   75414

Bezpieczeństwo publiczne

Obrona cywilna

a)wydatki bieżące w tym :

wydatki majątkowe

10.000

10.000

10.000

10.000

852

85213

85214

 

 

85219

 

 

85216

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

a)wydatki bieżące

w tym pochodne

Ośrodki pomocy społecznej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

a)wydatki bieżące

386.500

12.500

267.500

267.500

17.000

101.500

101.500

101.500

    5.000

    5.000

Razem

455.890

 

 

 

       Załącznik Nr 10

 

 

 

 

PROGNOZA  ZADŁUŻENIA

GMINY  I  MIASTA  ULANÓW

NA  2004  ROK.

 

 

 

 

I.

 

Zadłużenie na 01-01-2004 r.

 

   717.000 zł

 

II.

 

Planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2004 roku

 

1.800.000 zł

 

III.

 

Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2004r.

 

   170.000 zł

 

IV.

 

Zadłużenie na koniec 2004 roku.

 

2.347.000 zł

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska