http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XIII/86/2004 z 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XIII/86/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia  24 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z p.zm./,Rada Miejska w Ulanowie

 

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wydatki na realizację zadań wynikających z Programu finansowane będą z budżetu gminy z wpływów rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr V/28/2003 z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                   Józef Garbacz

                                                                                                        

                                                                                                        Załącznik do Uchwały

                                                                                                        Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                                        Nr XIII/86/2004

                                                                                                        z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 r.

 

 

 

         Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. /Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz.1231 z p.zm./.

 

CEL:

-         zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;

-         zmniejszenie rozmiarów problemów już występujących.

 

DĄŻENIA DO OSIĄGNIĘCIA CELU:

-         zmiana zachowań postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem;

-         zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych;

-         organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

 

 

1.          Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

 

a)     informowanie społeczności o możliwościach uzyskania pomocy      w zakresie terapii przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)    ujecie zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych do tematów wychowawczych prowadzonych przez szkoły,

c)    prowadzenie szkoleń dla rodziców z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zebrań prowadzonych         przez szkoły,

d)    kierowanie na badania osoby u których występują problemy nadużywania alkoholu celem poddania się leczeniu odwykowemu,

e)     informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez rozplakatowanie pism i ulotek,

f)      bieżące szkolenie osób realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

2.          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe porady psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony   przed przemocą.

 

a)     współpraca z placówkami leczniczymi w rozwiązywaniu problemów współuzależnienia,

b)    współdziałanie z policją, pracownikami socjalnymi, szkołami, ośrodkiem zdrowia oraz wyspecjalizowanymi placówkami i służbami w celu udzielenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

c)    finansowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci z rodzin w których występują problemy alkoholowe.

 

 

 

 

3.          Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej  i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

 

a)     prowadzenie programu profilaktyki alkoholowej we wszystkich szkołach,

b)    organizowanie imprez o charakterze trzeźwościowym ( konkursy, zabawy ),

c)    informowanie społeczności o problemach alkoholowych                     ( informacje, ulotki ),

d)    organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie pozalekcyjnym:

- kontynuowanie wyposażenia szkół i świetlic dla dzieci                    i młodzieży w niezbędny sprzęt w celu podejmowania działań          na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

e)     gromadzenie niezbędnej literatury pomocnej przy realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową,

f)      kontrola rynku alkoholowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

 

 

4.          Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

 

a)     kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych,

 

b)    kontroli dokonują zespoły powołane przez Burmistrza, w skład tych zespołów wchodzą: członkowie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele policji, pracownik Urzędu prowadzący sprawy wydawania zezwoleń.

 

 

 

5.          Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

a)     wspieranie działalności policji, służby zdrowia, szkół służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

b)    cykliczne badanie i systematyczne kontrolowanie tematyki alkoholowej na terenie gminy,

c)    wspieranie lokalowe, edukacyjne i finansowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

 

 

6.          Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W celu inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy – Burmistrz Gminy i Miasta powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto powołana Komisja podejmuje czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Za prace związane z inicjowaniem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy oraz za udział w organizowanych kontrolach punktów sprzedaży, w posiedzeniach – członkowie Gminnej Komisji otrzymują wynagrodzenia w wysokości 80 zł brutto.

 

 

PLAN

 

dochodów i wydatków ze środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2004 r.:

 

 

 

Plan dochodów                                                                                    70 000 zł

 

 

 

Planowane wydatki:

 

1.     Wyposażenie i remont świetlicy dla dzieci

i młodzieży w Dąbrówce                                                                      20 000 zł

2.     Wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych                                       12 000 zł

3.     Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży                                            15 000 zł

4.     Imprezy plenerowe związane z Dniami Ulanowa

( Dni Ziemi i inne )                                                                                10 000 zł

5.     Organizowanie na terenie gminy Ulanów programów

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                                                2 000 zł

6.     Dofinansowanie świetlicy w sprzęt komputerowy

w GCK organizującej spotkania dla młodzieży                                5 000 zł 

7.     Diety dla Komisji, zakup materiałów                                                   3 000 zł

8.     Zakup materacy dla Szkoły w Bielinach                                                 600 zł

9.     Paliwo dla Policji                                                                                     1300 zł

Kontrola punktów sprzedaży

    10. Zakup strojów sportowych dla młodzieży LO                                       1 100 zł

                                                   

                                                                                                                          ----------------

                                                                                          Razem:                      70 000 zł

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska