http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XII/82/2003 z 29.12.2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XII/82/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych                       na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

 

= = = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 6 oraz             art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/ oraz art.16, art.34 ust.5, art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz.414 z p.zm./w związku z § 2 ust.2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r. /Dz.U. Nr 13, poz.133/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

1.            Prawo do dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód         nie przekracza 100% kryterium dochodowego.

 

2.            Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 100% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielanie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości poniesionych wydatków.

 

§ 2

Przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły do której uczęszcza dziecko lub innej osoby posiadającej informację o głodnym dziecku.

 

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby, rodziny lub pracownika socjalnego w rodzinach uczniów, w których dochód kształtuje się poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków na dożywianie uczniów.

 

§ 4

Koordynatorem dożywiania dzieci w gminie jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który współdziała w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu gminnego, organizacjami pozarządowymi                  w gminie.

 

§ 5

Środki na dożywianie dzieci pochodzić będą ze środków własnych gminy         oraz z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

§ 6

Przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa następuje na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej złożony w porozumieniu                        z Burmistrzem Gminy i Miasta do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego          w Rzeszowie.

 

§ 7

Dotacja celowa nie może być przeznaczona na inny cel niż dożywianie uczniów w szkołach oraz ewentualny zakup niezbędnych urządzeń do przygotowania          i wydawania posiłków w szkole lub w miejscu zorganizowanym przez ośrodek pomocy społecznej.

 

§ 8

Nie wykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych                  w odrębnych przepisach.

 

§ 9

Traci moc uchwała Nr XXVIII/205/98 z dnia 20 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane     w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega wywieszeniu        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz na tablicach ogłoszeniowych    w Szkołach Podstawowych. 

 

                                                                        Przewodniczący

                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                           Józef Garbacz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska