http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XII/81/2003 z 29.12.2003r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XII/81/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 grudnia 2003r.

 

w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.1 i art.67 ust.1, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmiany do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu zgodnie                   z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

         

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                        Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                Józef Garbacz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do uchwały

                                                                      Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                      Nr XII/81/2003

                                                                      z dnia 29 grudnia 2003r.

 

 

W statucie Związku Gmin Dolnego Sanu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2002r. Nr 3 poz.63 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„ W skład Związku wchodzą gminy: Gorzyce, Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola, Ulanów, Zaleszany”.

 

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą prezydenci miast,  burmistrzowie, wójtowie gmin wchodzących w skład Związku.

2. Gminę członka Związku może reprezentować inny stały przedstawiciel, członek organu gminy, wyznaczony uchwałą Rady Gminy.

3. W Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniu w sprawach dotyczących wyboru władz i uchwalenia budżetu każda gmina dysponuje liczbą głosów zależną od liczby mieszkańców według następującej zasady:

a)     Gmina Gorzyce – 2 głosy,

b)    Gmina Harasiuki – 1 głos,

c)     Gmina Jeżowe – 1 głos,

d)    Gmina Krzeszów – 1 głos,

e)     Gmina Nisko – 3 głosy,

f)      Gmina Pysznica – 1 głos,

g)     Gmina Radomyśl – 1 głos,

h)     Gmina Rudnik n/Sanem – 2 głosy,

i)       Gmina Stalowa Wola – 8 głosów,

j)       Gmina Ulanów – 1 głos,

k)     Gmina Zaleszany – 2 głosy.

4. We wszystkich pozostałych sprawach każdej gminie przysługuje 1 głos.

5. Gmina wyznacza dodatkowych przedstawicieli, o których mowa             w ust.3, uchwałą Rady Gminy. Każdy przedstawiciel ma w sprawach określonych w ust.3 jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym.

6. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą osoby delegowane odpowiednimi uchwałami przez Rady Gmin, które przystąpiły              do Związku.

 

 

 

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zgromadzenie Ogólne wybiera ze swego grona Przewodniczącego         i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, w głosowaniu tajnym.

2. Zgromadzenie Ogólne Związku zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek co najmniej 10% członków Związku, zawierający proponowany porządek obrad.

4. Pierwszą sesję Zgromadzenia Ogólnego organizuje oraz przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, najstarszy wiekiem przedstawiciel.

5. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego są protokołowane. Protokół        ten powinien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie                    na następnym posiedzeniu.

6. Obrady Zgromadzenia Ogólnego są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z przepisów ustawowych”.

 

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

„ W sprawach nie uregulowanych w statucie do Zgromadzenia Związku        i Przewodniczącego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy i przewodniczącego rady gminy”

 

5) skreśla się w § 22 ust. 2 i 3.

 

6) w § 23 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia”

 

7) § 35 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia, oraz udostępnia na pisemny wniosek informacje                         z działalności Związku oraz wyciągi protokołów posiedzeń organów Związku”.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska