http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XII/79/2003 z 29.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2003r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XII/79/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

= = = = = = =

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych                     /Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  177.613,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

750    75022     3030           2.500,-    różne wydatki na rzecz osób fizycznych

750    75023     4110         13.000,-    składki na ubezpieczenie społeczne

750    75023     4210           3.000,-    zakup materiałów i wyposażenia  

750    75023     4260           7.325,-    zakup energii

750    75023     4270           4.000,-    zakup usług remontowych

750    75023     4300           1.000,-    zakup usług pozostałych

750    75047     4100           1.000,-    wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

801    80101     4010         17.645,-    wynagrodzenie osobowe

801    80104     4010           2.063,-    wynagrodzenie osobowe

801    80110     6050       100.000,-    wydatki inwestycyjne

853    85315     3110           2.000,-    świadczenia społeczne

854    85404     3020              645,-    wydatki osobowe nie zaliczane

                                                        do wynagrodzeń

854    85404     4010           1.092,-    wynagrodzenie osobowe

854    85404     4110           5.380,-    składki na ubezpieczenie społeczne

854    85404     4120           1.946,-    składki na Fundusz Pracy

854    85404     4210           1.418,-    zakup materiałów i wyposażenia

854    85404     4220           4.660,-    zakup środków żywności

854    85404     4240           1.962,-    zakup pomocy naukowych

854    85404     4280              403,-    zakup usług zdrowotnych

854    85404     4300           1.116,-    zakup usług pozostałych

854    85404     4410              958,-    krajowe podróże służbowe

900    90003     4210           2.000,-    zakup materiałów i wyposażenia

900    90003     4300           1.500,-    zakup usług pozostałych

900    90004     4210           1.000,-    zakup materiałów i wyposażenia

=========================================================                            

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  15.000,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

900    90001     097          15.000,-     środki od ludności na kanalizację

                                                        Wólka Tanewska i Bieliny

=========================================================                            

 

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  192.613,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

600    60016    4270       143.125,-      zakup usług remontowych

801    80101    3020         12.250,-      wydatki osobowe nie zaliczane

                                                         do wynagrodzeń

801    80101    4120           3.199,-      składki na Fundusz Pracy

801    80101    4210           8.401,-      zakup materiałów i wyposażenia

801    80101    4260           3.438,-      zakup energii

801    80101    4270                21,-      zakup usług remontowych

801    80114    4010           2.612,-      wynagrodzenia osobowe

854    85401    4010           9.367,-      wynagrodzenia osobowe

921    92195    4210           4.400,-      zakup materiałów i wyposażenia

900    90015    4260           3.800,-      zakup energii

900    90015    4270              700,-      zakup usług remontowych

926    92695    4300           1.300,-      zakup usług pozostałych

=========================================================                             

 

§ 3

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  400.000,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

010    01010    6050       400.000,-     wydatki inwestycyjne

=========================================================                            

 

2. Zmniejszyć przychody związane z finansowaniem wydatków                           nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach § 952 400.000,- - przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący

                                                                   Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                            Józef Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska