http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/78/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji              dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

 

= = = = = = = =

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia           8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591         z późn.zm/ oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach              i opłatach lokalnych /tj.Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./, art. 6a ust.11      z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431        z późn. zm./, art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /tj. Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

 

 u c h w a l a ,  co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się wzór informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c                 do uchwały.

 

§ 2

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik        Nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3                  do uchwały.

 

§ 4

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4                    do uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 6

Tracą moc Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia                  11 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości   oraz wzoru informacji o nieruchomościach, Uchwała Nr III/19/2002               Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach, Uchwała Nr III/20/2002  Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 

 

 

§ 7

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do złożenia wniosku                           o opublikowanie treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.


 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1a

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                              Nr XI/78/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.

 

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

 

    37 – 410 Ulanów, ul. 3 Maja 19

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel        q  2. współwłaściciel       q 3. posiadacz samoistny   q 4. współposiadacz samoistny  q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

 

8. Imię ojca, imię matki

 

 

9. Numer PESEL

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                     q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

 

............................................................................ m2

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

 

............................................................................ ha

 

3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

22.

 

............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

1. mieszkalnych - ogółem

23.

............................................................................ m2

 

 

 

w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

 

.............................................................................. m2

 

 

................................................................................................. m2

 

................................................................................................. m2

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej             w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

 

............................................................................. m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej               w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem

 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

28.

 

............................................................................ m2

 

 

............................................................................................... m2

 

............................................................................................... m2

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

           (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

30. Imię

 

31. Nazwisko

 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

34. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

35. Identyfikator przyjmującego formularz

 

36. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1b

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                              Nr XI/78/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.

 

IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

 

    37 – 410 Ulanów, ul. 3 Maja 19

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

 

8. Imię ojca, imię matki

 

 

9. Numer PESEL

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające        z ewidencji gruntów                    i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

 

 

 

 

Grunty orne

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

   .......................................................................

      

                                       Załącznik Nr 1c

                                       do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                       Nr XI/78/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.                                                                                                                                                 

 

 

IL-1                                       INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

 

 

 

2. Rok

     ................................

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

    37 – 410 Ulanów, ul. 3 Maja 19

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q 2. współwłaściciel   q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

7.  Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

8. Imię ojca, imię matki

 

9. Numer PESEL

 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 q 2. korekta złożonej uprzednio informacji


 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

1

2

1. Lasy ochronne

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w.1 - 3)

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr  2

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                              Nr  XI/78/2003 z dnia  8 grudnia 2003r.

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

 

    37 – 410 Ulanów,  ul. 3 Maja 19

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. współposiadacz samoistny q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Podkarpackiego        w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł,gr

(należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

 

 

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

 

................... m2

22.

 

.................,.......

23.

 

.................,.......

 

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

 

.................... ha

25.

 

.................,.......

26.

 

.................,.......

 

 

3. pozostałe grunty

 

27.

 

................... m2

28.

 

.................,.......

29.

 

.................,.......

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

 

   w tym:

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

 

........................... m2

 

34.

........................,........

 

 

........................,........

35.

........................,........

 

 

........................,........

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

 

    w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

37.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

38.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

40.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

41.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

 

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

43.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

44.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ogółem

 

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................... m2

 

 

........................... m2

 

 

........................... m2

46.

.................,.......

 

 

........................,........

 

 

........................,........

47.

.................,.......

 

 

........................,........

 

 

........................,........

 

 

D.3 BUDOWLE

 

 

1. budowle

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

.............

50.

.................,.......

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

51.

.................,.......


 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

52. Imię

 

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

 

58. Data i podpis przyjmującego formularz

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                                   (Tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 110, poz. 968) niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).

 

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

................................................................

                                       Załącznik Nr 3

                                       do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                       Nr XI/78/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.                                                                                                                                                    

 

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

 

                                                          na

2. Rok

     ...........................

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

   37 – 410 Ulanów, ul. 3 Maja 19

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

   q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz    q  7. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej


 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

-  należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w.1 - 3)

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 110, poz.968 ) niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zmianami ).

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr  4

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                              Nr XI/78/2003 z dnia  8 grudnia 2003r.

 

DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Burmistrz Gminy i Miasta

 

    37 – 410 Ulanów, ul. 3 Maja 19

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel         q 3. posiadacz samoistny   q  4. współposiadacz  samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

 

 

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

 

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

 w zł,gr

 

 

Wymiar podatku rolnego w zł,gr

 

 

 

Ogółem

 

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

 

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

 

Grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

 

 

 

 

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

( bez zwolnień)

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 

 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 

 

2. inwestycyjne

 

 

3. górskie

 

 

4. inne

 

 

Razem

 

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

Różnica kwot z D –  F  (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 110, poz. 968) niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany   w art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz. 926 ze zmianami).

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska