http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/77/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości satwek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/77/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na terenie gminy Ulanów na 2004r.

 

= = = = = = = =

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z p. zm./, art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62, poz.718 z p. zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

 

 p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2004r. na terenie gminy Ulanów, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od podatku należnego za 2004r.

 

  


                                          Załącznik do Uchwały

                                                                         Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                         Nr XI/77/2003

                                                                         z dnia 8 grudnia 2003r.

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2004r.

                                                                                                                         w zł.

Lp.

Nazwa podatku

Stawka

1.

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 

 

 

 

 

0,45

 

 

 

2,00

 

 

 

0,10

2.

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej    w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

 

 

0,40

 

 

 

 

9,00

 

 

 

 

 

6,00

 

 

 

 

3,49

 

 

 

 

 

2,50

 

3.

Od budowli wg ich wartości

a) Od budowli służących do odprowadzania

    i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody   sieci rozdzielczej wody.

 

2%

 

1%

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska