http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/76/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/76/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na 2004r.

 

= = = = = = =

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r.Nr 9, poz.84  z p.zm/, art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62, poz.718 z p.zm./

 

Rada Miejska w Ulanowie

u c h w a l a ,  co następuje:

  

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

 

1.     dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały

 

2.     dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 

3.     dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 3 do uchwały

 

4.     dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 4 do uchwały

 

5.     dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,   jak w załączniku Nr 5 do uchwały

 

6.     dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem podatku rolnego jak w załączniku Nr 6 do uchwały

 

7.     od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                       Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                   Józef Garbacz    

 

                                                                              

 

                                                    Załącznik Nr 1 do Uchwały

                                                                 Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                 Nr XI/76/2003

                                                              z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

 

Stawki podatku w złotych

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Rok produkcji

do 31.12.1990r.

Rok produkcji

od 1.01.1991r.

 

1.

 

od 3,5 tony do 4 ton włącznie

 

460,00

 

430,00

 

2.

 

powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie

 

470,00

 

440,00

 

3.

 

powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie

 

800,00

 

752,00

 

4.

 

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

 

850,00

 

799,00

 

5.

 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

 

1.000,00

 

940,00

 

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa wysokość

 

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka w zł

1.

od 3,5 tony do 4 ton włącznie

415,00

2.

powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie

425,00

3.

powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie

737,00

4.

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

784,00

5.

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

925,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Ulanowie

Nr XI/76/2003

z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

 

 

Stawki podatku w złotych

 

 

 

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Oś jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi  jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

 

1.

 
Posiadających dwie osie

 

12

13

1.300,00

1.350,00

 

13

14

1.350,00

1.400,00

 

14

15

1.400,00

1.450,00

 

15

 

1.450,00

1.500,00

 

2.

 

Posiadających trzy osie

 

12

17

1.450,00

1.480,00

 

17

19

1.470,00

1.500,00

 

19

21

1.500,00

1.530,00

 

21

23

1.530,00

1.560,00

 

23

25

1.550,00

1.580,00

 

25

 

1.600,00

1.630,00

 

3.

 

Posiadających cztery osie i więcej

 

12

25

1.550,00

1.580,00

 

25

27

1.600,00

1.630,00

 

27

29

1.650,00

1.680,00

 

29

31

1.700,00

2.452,80

 

31

 

1.800,00

2.452,80

 

                                                                                             Załącznik Nr 3 do Uchwały
                                                                      Rady Miejskiej w Ulanowie
                                                                      Nr  XI/76/2003

                                                                      z dnia  8 grudnia 2003r.

 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

Stawki podatku w złotych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Rok produkcji

do 31.12.1997r.

Rok produkcji

od 1.01.1998r.

1.

od 3,5 tony do 4 ton

600,00

540,00

2.

powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie

660,00

600,00

3.

powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie

860,00

800,00

4.

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

980,00

920,00

5.

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.100,00

1.040,00

 

 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów   od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających katalizatory  stawki podatku zmniejsza się i określa wysokości

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawki podatku w zł

1.

od 3,5 tony do 4 ton

525,00

2.

powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie

585,00

3.

powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie

785,00

4.

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

905,00

5.

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.025,00

 

 

                                                                                            Załącznik Nr 4 do Uchwały

                                                                     Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                     Nr XI/76/2003

                                                                     z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą   lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton.

 

 

Stawki podatku w złotych

 

 

 

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Oś jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1.

Posiadających dwie osie

 

12

18

1.400,00

1.500,00

 

18

25

1.750,00

1.820,00

 

25

31

1.800,00

1.830,00

 

31

 

1.830,00

1.937,76

2.

Posiadających trzy osie

 

12

40

1.830,00

1.830,00

 

40

 

2.100,00

2.548,65

 

 

 

 

                                                      Załącznik Nr 5 do Uchwały

                                                                    Rady Miejskiej  w Ulanowie

                                                                    Nr  XI/76/2003

                                                                    z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

 

 

 

Stawki podatku w złotych

 

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita         w tonach

Rok  produkcji

do 31.12.1997r.

Rok produkcji

od 1.01.1998r.

nie mniej niż

mniej niż

1.

7

10

640,00

580,00

2.

10

 

710,00

630,00

  

 

 

                                                                                             Załącznik Nr 6 do Uchwały

                                                                      Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                      Nr XI/76/2003

                                                                      z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną   masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

Stawki podatku w złotych

 

 

 

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Oś jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1.

Posiadających jedną oś

 

12

18

670,00

680,00

 

18

25

700,00

710,00

 

25

 

930,00

940,00

2.

Posiadających dwie osie

 

12

28

930,00

940,00

 

28

33

950,00

960,00

 

33

38

980,00

1.292,00

 

38

 

1.150,00

1.700,00

3.

Posiadających trzy osie

 

12

38

1.000,00

1.100,00

 

38

 

1.100,00

1.281,00

 

                                                      Załącznik Nr 7  do Uchwały

                                                                   Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                   Nr XI/76/2003

                                                                   z dnia 8 grudnia 2003r.

 

 

 

 

Autobusy.

 

 

Stawki podatku w złotych.

 

 

 

Lp.

 

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji

do 31.12.1997r.

Rok produkcji

od 1.01.1998r.

Zasilany gazem

bez względu na

datę produkcji

1.

Mniej niż 30 miejsc

600,00

560,00

550,00

2.

Równej lub wyższej

niż 30 miejsc

 

1.300,00

 

1.220,00

 

1.200,00

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska