http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/75/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/75/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie opłaty administracyjnej za poświadczanie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu             gospodarstw rolnych.

 

= = = = = = = =

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591z p.zm/oraz art.18 i art.19 pkt 1 lit „c” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z p. zm./, art.7 ust. 1, ust.2, ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego / Dz.U. Nr 64, poz. 592 /, Rada Miejska w Ulanowie

 

 p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

§ 1

1.     Ustala się opłatę administracyjną za poświadczanie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych.

2.     Za dokonanie poświadczeń, o którym mowa w ust. 1 pobiera się opłatę administracyjną w wysokości 20 złotych.

 

§ 2

Opłaty o których mowa w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Gminy i Miasta przed wydaniem poświadczenia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                   Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                             Józef Garbacz

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska