http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/74/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/74/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

= = = = = = = =

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/ w związku z art.14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z p. zm./, art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62, poz.718 z p. zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

 p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawkę podatku od każdego psa w wysokości 20,50 zł.

 

§ 2

 

Niezależnie od zwolnień wymienionych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu:

posiadania psów utrzymywanych w gospodarstwach domowych po 2 psy na każde gospodarstwo domowe.

 

§ 3

 

1.            Podatek płatny jest do 30 czerwca roku podatkowego.

2.            Podatek pobiera się w połowie stawki określonej w § 1, jeśli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

 

§ 4

 

Inkasentami podatku od posiadania psów będą sołtysi poszczególnych sołectw gminy Ulanów.

 

§ 5

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 20% zainkasowanej wpłaty.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2003r. 

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                               Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                        Józef Garbacz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska