http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/73/2003 z 8.12.2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości w drodze inkasa. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/73/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

= = = = = = = =

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z p. zm./,art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U.z 1994r. Nr 94, poz.431 z p.zm./, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z p.zm./ art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62, poz.718 z p. zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

 p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

§ 1

1.            Zarządza się na terenie gminy i miasta Ulanów w roku 2004 pobór podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.            Inkasentami podatków określonych w ust.1 będą:

-         Sołtysi w 13 sołectwach gminy

-         Pani Marzena Kuszam. Ulanów ul. Słowackiego 4

 

§ 2

Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 8 % zebranych kwot, płatne po rozliczeniu raty podatku.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                                       Przewodniczący

                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                          Józef Garbacz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska