http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-09-2012 | 15:19
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2012 | 15:19
Wszczęcie postępowania 13.09.2012

Ulanów, 2012-09-13

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I. 270. 47.2012. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi , z przepompowniami ścieków w miejscowości Bukowina i Bieliny III etap

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina i Miasto Ulanów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina i Miasto Ulanów

Adres zamawiającego                Rynek 5

Kod Miejscowość                        37-410 Ulanów

Telefon:                                       158763041

Faks:                                           158763053

adres strony internetowej            www.ulanow.pl

adres poczty elektronicznej        miasto@ulanow.iap.pl

Godziny urzędowania:                7:30-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ulanow.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów, pok. nr 7 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem jest wykonanie  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Bieliny w gminie Ulanów.

Układ kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjny doprowadzający ścieki do dwóch

przepompowni PI i PII oraz do dwóch istniejących studzienek I0 i Z0. Sieć kanalizacyjna

obejmuje posesje zlokalizowane przy ulicach: Św. Wojciecha, Zawiejskiej, Podleśnej,

Parkowej i Mokradło.

Rurociągi sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U

jednorodnych (SDR34; SN8) natomiast rurociągi tłoczne z rur PE.

Długości rurociągów grawitacyjnych:

-   160 - L = 1688,7 mb,

-   200 - L = 4979,6 mb.

Długość rurociągów tłocznych

-   110 - L = 984,1 mb.

Przedmiotem jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Bukowina w gminie Ulanów.

Układ kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjny doprowadzający ścieki do

istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej "s" o rzędnych 169,52/167,88 w miejscowości

Bieliny. oraz do przepompowni P (z posesji zlokalizowanych przy drodze prowadzącej do wsi

Glinianka).

Rurociągi sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U

jednorodnych (SDR34; SN8) natomiast rurociągi tłoczne z rur PE.

Długości rurociągów grawitacyjnych:

-   160 - L = 1193,74 mb,

-   200 - L = 5076 mb.

Długość rurociągu tłocznego

-   110 - L = 351 mb.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45 23 13 00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

                                    odprowadzania ścieków,

CPV 45 23 24 10 -9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

CPV 45 23 24 22 -6   Przepompownie ścieków

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2013-10-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej 4  robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

             Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -opis wymagań w zakresie potencjału technicznego oraz osób

      4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

             Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej

           

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 130 000,00, słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena wykonania zadania

100%

#112

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2012-10-03 do godz. godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina i Miasto Ulanów

Rynek 5

37-410 Ulanów

Pokój nr 9

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-10-03, o godz. godz. 11:05

w siedzibie zamawiającego

Gmina i Miasto Ulanów

Rynek 5

37-410 Ulanów

Pokój nr 11

 

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

umowa ramowa

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 345824-2012. Data zamieszczenia 2012-09-03

 

 

 

____________________________________

Stanisław Grabacza

 

 specyfikacja.doc (131.50 Kb)

zal_nr_1.doc (32.50 Kb)

zal_nr_2.doc (24.00 Kb)

zal_nr_3.doc (27.50 Kb)

zal_nr_5.doc (31.00 Kb)

zal_nr_4.doc (32.00 Kb)

zal_nr_6.doc (23.00 Kb)

zal_nr_7_UMOWA.doc (96.50 Kb)

Bukowina.part01.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part02.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part03.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part04.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part05.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part06.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part07.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part08.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part09.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part10.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part11.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part12.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part13.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part14.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part15.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part16.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part17.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part18.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part19.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part20.rar (4.00 Mb)

Bukowina.part21.rar (2.93 Mb)

Bieliny.part01.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part02.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part03.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part04.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part05.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part06.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part07.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part08.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part09.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part10.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part11.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part12.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part13.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part14.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part15.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part16.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part17.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part18.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part19.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part20.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part21.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part22.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part23.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part24.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part25.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part26.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part27.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part28.rar (4.00 Mb)

Bieliny.part29.rar (1.19 Mb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska