http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  14-12-2018 | 12:39
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2018 | 12:39
informacja z sesji otwarcia 14.12.2018

 I.270.171.2018/1

Ulanów, 2018-12-14

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.171.2018.
Nazwa zadania:

„Odbiór i transport do miejsca składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Ulanów w latach 2019-2020”

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Termin płatności:            

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie
ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

458 400,00

30 dni

 

Lp.:2

Nazwa wykonawcy:             

 

Adres wykonawcy:              

Cena oferty brutto:          

Termin płatności:            

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych

Józefa Hausner
Wolina, ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko

550 000,00
30 dni


Lp.:3

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:              

Cena oferty brutto:          

Termin płatności:            

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica
734 400,00
30 dniKwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 763 440,00 zł brutto (kwota ta uwzględnia odbiór, transport i składowanie odpadów)

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 4 dołączony do SIWZ.

 

 

 

 

____________________________________

                                                                    Stanisław Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska