http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  10-12-2018 | 12:47
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2018 | 12:47
informacja z sesji otwarcia 10.12.2018

 I.270.180.2018/1

Ulanów, 2018-12-10

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.180.2018.
Nazwa zadania:

„DOSTAWA (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO "

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:1

Nazwa wykonawcy:  

          

Adres wykonawcy:

            

Cena oferty brutto:          

Cena jednostkowa netto:             

ENERGA OBRÓT S.A.


Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

1 008 128,37 zł

0,4200 zł/kWh

 

Lp.:2

Nazwa wykonawcy: 

           

Adres wykonawcy:

            

Cena oferty brutto:          

Cena jednostkowa netto:             

innogy Polska S.A.


ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

 

859 949,45 zł
0,3581 zł/kWh

Lp.:3

Nazwa wykonawcy: 

           

Adres wykonawcy:

            

Cena oferty brutto:          

Cena jednostkowa netto:             

ELEKTRA S.A.


ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

 

887 873,05 zł
0,3699 zł/kWh 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 765 980,18 zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

____________________________________

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska