http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  19-11-2018 | 12:28
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2018 | 12:28
informacja z sesji otwarcia 19.11.2018

 I.270.124.2018/1

Ulanów, 2018-10-23

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.124.2018.
Nazwa zadania:

„Pełnienie obowiązków inspektora  nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

 

ENERGO TERM Radosław Ostrowski
ul. Żeromskiego 39,18-200 Wysokie Mazowieckie

12 002,34 zł

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

 

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Krzysztof Otto

Borki 31 a, 37-410 Ulanów

39 600,00 zł

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

 

PRO – INSTAL Marian Oleszek

Ul. Tulipanowa 14, 23-300 Janów Lubelski

11 931,00

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

 

ELEKTROTECH Sp. z o.o.

Ul. Leśna 30, 38-524 Mymoń

12 297,54 zł 

 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 50 430,00 zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

 

 

____________________________________

                                                                                                  Stanisław Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska