http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-11-2018 | 13:33
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2018 | 13:33
zawiadomienie o wyborze 05.11.2018

 

 I.270.124.2018/2                                                                                     Ulanów,12.10.2018r.                                                                                                         

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postepowania: o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

„Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Konsorcjum Firm:

SOON ENERGY sp. z o.o. , ul. Taborowa 20, 02-699 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyskała 100,00 pkt w przyjętych kryteriach wyboru.

Wybrany wykonawca obowiązany jest do skontaktować się w Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia : 19.10.2018r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące Oferty:

Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji: 

Liczba pkt. w kryterium cena:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Liczba pkt. razem

 

Soon Energy

Ul. Taborowa 20, 02- 699 Warszawa

857 310,00 zł

7 lat

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  .

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zm.)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska