http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-11-2018 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2018 | 10:27
informacja z sesji otwarcia 05.11.2018

 I.270.157.2018/1

Ulanów, 2018-11-05

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.157.2018
Nazwa zadania:

Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Tanewska - Podbór dz ewid nr 466/1 w km 0+000 do 0+822

Zad. 2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska-Podbór 

Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70  

Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50

Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47B , 36-060 Głogów Małopolski

545 644,86 zł
60 miesięcy


Lp.:2

Nazwa wykonawcy:             Adres wykonawcy:             


Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:             

Konsorcjum Firm:
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna,
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
Lider: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

486 286,18 zł
60 miesięcy

 

 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 372 711,88 zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

 

 

____________________________________

                                                                                                  Stanisław Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska