http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  20-08-2019 | 11:11
data ostatniej modyfikacji:  23-08-2019 | 09:42
zapytanie ofertowe 20.08.2019

Z A P Y T A N I E

C E N O W E


na realizację zadania pn.
''Na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ulanów w roku szkolnym 2019/2020 oraz  2020/2021  

 

Zamawiający:  Gmina i Miasto Ulanów 37-410 Ulanów

zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia
''Na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ulanów w roku szkolnym 2019/2020 oraz  2020/2021  Przewóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego, począwszy od 02 września 2019 r. oraz 1 września 2020

 

2. Termin realizacji zamówienia od 02 września 2019 r. do  30 czerwca  2020 r. oraz  01 września 2020 r. do  30 czerwca  2021
3. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie , 37-410 Ulanów  do 28.08.2019 r. do godz. 10 :00
4. Termin otwarcia ofert 28.08.2019 r. godz. 10:05
5. Warunki płatności przelew 14 dni
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agata Brzozowska  tel. 15 8763090
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
8. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
9. Kryterium oceny – cena 100%
10. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego;
3) do formularza ofertowego należy dołączyć:
• uprawnienia – zezwolenia, licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób;
• parafowany projekt Umowy o usługi przewozowe (Załącznik nr 3) - jako akceptację warunków zawartych w w/w umowach.

 

files/fck/563/file/Dowoz_/2019/zapytanie_dzieci_szkola.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska