http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  22-05-2019 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2019 | 14:44
informacja z sesji otwarcia 22.05.2019

 I.270.58.1.2019

Ulanów, 2019-05-22
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA
(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.58.2019
Nazwa zadania:
Remont drogi gminnej nr 102838R Dąbrowica - Bukowina 
nr dz. ewid. 666, 602, 914, 839, w km 0+000 - 5+070
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
 
Lp.:1
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47B , 36-060 Głogów Małopolski
2 016 830,57 zł
60 miesięcy
 
Lp.:2
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
1 798 255,02 zł
60 miesięcy
 
L.p.: 3
Nazwa wykonawcy:              
 
 
Adres wykonawcy:              
 
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:              Konsorcjum Firm:
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna,
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
Lider: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
1 773 248,01 zł
60 miesięcy
 
Lp.:4
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
1 429 376,60 zł
60 miesięcy
 
Lp.:5
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A.
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
1 799 772,53 zł
60 miesięcy
 
Lp.:6
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
1 492 655,90 zł
60 miesięcy
 
 
 
 
 
 
Lp.:7
Nazwa wykonawcy:              
 
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
1 623 813,12 zł
60 miesięcy
 
Lp.:8
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 
1 483 667,14 zł
60 miesięcy
 
Lp.:9
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Remet Building Paweł Piekut
36-053 Kamień, Łowisko 346 
1 896 466,98 zł
60 miesięcy
 
Lp.:10
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 
2 193 352,27 zł
60 miesięcy
 
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 327 428,26 zł brutto
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.
 
 
____________________________________
                                                                                                  Stanisław Garbacz
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska