http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-05-2019 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2019 | 11:03
informacja z sesji otwarcia 16.05.2019

 

I.270.57..1.2019

Ulanów, 2019-05-16

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.57.2019
Nazwa zadania:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi w miejscowości Bieliny działka ewid. nr 1088, 1102/1
w km 0+000 – 0+380

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi w miejscowości Bieliny działka ewid. nr 1102/2
w km 0+00 – 0+145

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka działka ewid. nr 1534
w km 0+000 – 0+375

Zadanie nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Tanewska działka ewid.
nr 1559/8 w km 0+000 – 0+075 i 0+075 – 0+175

Zadanie nr 5. Remont drogi w miejscowościach Wólka bielińska Bieliny nr dz. ewid. 462, 180, 154 w km 0+100 - 2+045

Zadanie nr 6. Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka działka ewid. nr 1240
w km 0+000 – 0+095

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47B , 36-060 Głogów Małopolski

1 015 511,44 zł
60 miesięcy


Lp.:2

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

1 261 634,20 zł
60 miesięcy

 

L.p.: 3

Nazwa wykonawcy:             Adres wykonawcy:             


Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:             

Konsorcjum Firm:
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna,
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
Lider: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

1 142 792,52 zł
60 miesięcy

 

Lp.:4

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

942 397,09 zł
60 miesięcy

 

 

 

 

 

Lp.:5

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A.
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

1 303 171,09 zł
60 miesięcy

 

Lp.:6

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:           

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

1 068 511,22 zł
60 miesięcy

 

Lp.:7

Nazwa wykonawcy:             

 

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

1 030 383,78 zł
60 miesięcy

 

Lp.:8

Nazwa wykonawcy:              

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

991 590,53 zł
60 miesięcy

 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 456 436,97 zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

 

 

____________________________________

                                                                                                  Stanisław Garbacz

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska