http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  29-06-2020 | 13:19
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2020 | 10:17
wszczęcie postępowania 29.06.2020

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Gospodarka wodno- ściekowa ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Ulanów, krajowy numer identyfikacyjny 83040948800000, ul. ul. Rynek  5 , 37-410  Ulanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8763041 w. 32, , e-mail miasto@ulanow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.ulanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.ulanow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów
Numer referencyjny: I.270.51.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINIANKA – GMINA ULANÓW Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje rozbudowę: • wodociągu o średnicy PEØ90mm o długości L= 490,0 m z infrastrukturą towarzyszącą (hydranty, zasuwy, armaturę odcinającą, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). • Kanalizacji sanitarnej o średnicy PVCØ200mm o długości L=180,0m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Tereny na których prowadzony będzie wodociąg położone są najczęściej w obszarach rolnych wzdłuż dróg publicznych oraz terenach zabudowy. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA TANEWSKA – GMINA ULANÓW Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje rozbudowę: • wodociągu o średnicy PEØ90mm o długości L= 760,0 m z infrastrukturą towarzyszącą (hydranty, zasuwy, armaturę odcinającą, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). • Kanalizacji sanitarnej o średnicy PVCØ200mm o długości L=820,0m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Tereny na których prowadzony będzie wodociąg położone są najczęściej w obszarach rolnych wzdłuż dróg publicznych oraz terenach zabudowy. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie wzdłuż drogi powiatowej oraz granicy działek, terenach istniejącej zabudowy. Właścicielami działek są osoby prywatne, Zarząd Dróg Powiatowych Nisko oraz Gmina i Miasto Ulanów. Istniejąca zabudowa działek tj. Budynki jednorodzinne, budynek handlowo-usługowy, zostaną nienaruszone. Projektowana przepompownia ścieków „P1” zostanie posadowiona na działce nr. ew. 630, jest to działka niezabudowana, rolna o charakterze nieużytku. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje: Kolektory o średnicy PVCØ200mm o długości L=510m, z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, studnie rozprężne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Kolektory ciśnieniowe PEHD o średnicy Ø75x4,5 o długości L=462m z infrastrukturą towarzyszącą (komora połączeniowa DN1200, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) Przepompownia ścieków DN1200 wraz z ogrodzeniem BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KURZYNA WIELKA, KURZYNA ŚREDNIA I KURZYNA MAŁA Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie wzdłuż drogi powiatowej oraz granicy działek, terenach istniejącej zabudowy. Właścicielami działek są osoby prywatne, Zarząd Dróg Powiatowych Nisko oraz Gmina i Miasto Ulanów. Istniejąca zabudowa działek tj. Budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, jezdnie utwardzone zostaną nienaruszone. Projektowane przepompownie ścieków „P1” i „P2” zostaną posadowione na działkach nr. ew. 1211, 214/31, są to działki niezabudowane, rolne o charakterze nieużytku. Projektowana przydomowa oczyszczalni ścieków umieszona na działce osoby prywatnej nr ewd. 235/1. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje: Kolektory o średnicy PVCØ160mm o długości L=48m, z studzienką kanalizacyjną Kolektory o średnicy PVCØ200mm o długości L=1412m, z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Kolektory ciśnieniowe PEHD o średnicy Ø90 o długości L=961 m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki rozprężne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) Przepompownie ścieków DN1200 kompletne wraz z ogrodzeniem Przydomowa oczyszczalnia ścieków, kompleksowa. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELINY- RĘDZINY Przedmiotem niniejszej inwestycji sa roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rędziny Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu z urządzeniami towarzyszącymi (sieć kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne inspekcyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) na działkach objętych opracowaniem. 2. Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej: 2.1. Rurociągi grawitacyjne z rur PCV o średnicy 200mm - 1350,00 mb 2.2. Rura PE-HD dwuwarstwowa SN8 dn200mm 2.3. Rurociągi tłoczne z rur PE100, SDR17 ( PN10) fi 75x4,5mm 2.3. Przepompownie ścieków - 1 kpl 2.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe - rozprężna - 1,0 szt - PVC/PP-B fi 425 - 35 kpl - PVC/PP-B fi 600 - 4 kpl 2.5 Rury osłonowe dwudzielne i przepustowe - dwudzielna fi 110mm przepustowa fi 315mm 3. Roboty ziemne Roboty ziemne w gruncie kat. III mechaniczne przy pomocy małych koparek, w miejscach zbliżeń z budynkami, skrzyżowaniami z innymi sieciami wykonać ręcznie. Wykopy o głębokości większej niż 1,50 mb należy zabezpieczyć szalunkami . Rurociągi ukladać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypkę do wys. 0,20 m nad rurą wykonać ręcznie ziemią wydobytą z wykopów oczyszczając ją z kamieni i innych ostrych przedmiotów. Ziemię z wykopów rozplantować, jej nadmiar wywieźć z terenu działki inwestora. - roboty wykonywane mechanicznie - 80% - roboty wykonywane ręcznie - 20 % 4. Odwodnienie W miejscach pojawienia się wody wykopy należy odwodnić filtrami z odpompowywaniem wody do pobliskich rowów. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z ujęciem wody i modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec - Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem obudowy dla studni głębinowych S-IV i SV Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania rurociągów tłocznych wodociągowych, obudowy dla planowanych studni wraz z ogrodzeniem terenu, wykonania, kabli energetycznych i światłowodowych od wydzielonych działek pod budowę studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody wraz z czyszczeniem studni głębinowej S-III w m. Bieliniec w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z ujęciem wody i modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec”- Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem obudowy dla studni głębinowych S-IV i S-V. Właścicielem ujęcia wody jest Gmina Ulanów ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, w imieniu którego działa (użytkownik wieczysty) Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o., ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów. Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodno-prawne jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Ulanowie. Działki nr. ewid. 955/17 i 955.18 na których planowane jest wykonanie obudowy dla projektowanych studni głębinowych należą do Wspólnoty Gruntowej Wsi Bieliniec. (Umowa użyczenia pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z.o.o., ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów a Wspólnotą Gruntową wsi Bieliniec). Celem niniejszego opracowania jest wykonanie obudowy dla studni S-IV i S-V, rurociągów tłocznych wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, kabli energetycznych i światłowodowych w m. Bieliniec. Projektowana inwestycja stanowi wsparcie jednego z głównych celów rozwojowych Gminy Ulanów jakim jest uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45231300-8

45232423-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł Jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu - jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie/rozbudowie kanalizacji sanitarnej o długości sieci grawitacyjnej min. 3 000 m oraz jednej przepompowni ścieków; budowie rozbudowie sieci wodociągowej min. 1 000 m , budowie zbiorników na wodę uzdatnioną o pojemności min. 100 m3 - w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) osobą - kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) osobą - kierownika robót posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacji z banku łub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej w zakresie sytuacji finansowej. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym wykonaniu nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robot stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1.1. niniejszej SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a oraz nr 2b do SIWZ (o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków uczestniczenia w postępowania), 3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2) Pieniądzu; 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy Salowa Wola Nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 z podaniem tytułu: Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z modernizacją ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową (tj. opady intensywnego deszczu lub śniegu), potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujących się dłużej niż 7 dni, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (opady intensywnego deszczu lub śniegu nieprzerwanie przez okres 7 dni). W takim przypadku termin realizacji umowy, może zostać wydłużony o czas niezbędny do wykonania robót. c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac. d) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badań, e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na ujawnieniu w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. f) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń oraz dokonania odpowiedniego uzbrojenia. g) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia procedury. h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku termin może zostanie wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót zamiennych. i) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót dodatkowych. j) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy. k) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia. l) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji może zostać wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 2) zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji wynagrodzenie może ulec zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją. c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, Wartość wynagrodzenia określonego w umowie, może ulec podwyższeniu w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyższeniu o wartość wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego. 3) pozostałe zmiany: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; e) zmiana w zakresie podwykonawstwa; Możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże że nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób wykazanych w Załącznik Nr 2 do Umowy –pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia wprowadzanej zmiany. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego wyjaśnienia, może wyrazić zgodę na proponowaną zmianę bądź je odrzucić z bez podania przyczyny. 5. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 - 5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

files/fck/563/file/bieliniec_prow/siwz__ujecie.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/zal_1.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Zalacznik_Nr_1_do_Umowy.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Zalacznik_Nr_2_do_Umowy.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/specyfikacja_ciagnik.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/woz.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/PDF_Glinianka_2.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/PDF_PB_sieckanalizacyjna_Dabrowka.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/PDF_PB_sieckanalizacyjna_Kurzyny.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/PDF_Wolka_Tanewska_6.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Projekt_Budowlany.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/wersja_elektroniczna.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/przedmiary_1(1).rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Ogloszenie_o_zmianie.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/siwz__ujecie_aktualizacja.doc

files/fck/563/file/bieliniec_prow/pytania_i_odpowiedzi.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/pytania_odpowiedzi_8072020.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/pytania_odpowiedzi_13_07.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/termin.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/pytani_i_odpowiedzi_15-07.rar

files/fck/563/file/bieliniec_prow/Ogloszenie_nr_540128566.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/suw.pdf

files/fck/563/file/bieliniec_prow/suw_2.pdf««« powrót
 
 


Interaktywna Polska