http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-05-2020 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2020 | 13:31
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.05.2020

Ogłoszenie nr 510087787-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Gmina i Miasto Ulanów: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Kępa Rudnicka i Bieliniec”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 4.3.1. Gospodarka ściekowa.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526026-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Ulanów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040948800000, ul. ul. Rynek  5, 37-410  Ulanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8763041 w. 32, e-mail miasto@ulanow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.ulanow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Kępa Rudnicka i Bieliniec”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

I.270.23.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem przetargu jest budowa trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z 3 przepompowniami ścieków z instalacją elektryczną dla m. Kępa Rudnicka oraz części m. Bieliniec. Trasa kanalizacji związana jest ściśle z usytuowaniem budynków w w/w miejscowościach i przebiega w taki sposób, aby była możliwość podłączenia wszystkich budynków. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: - podłączenie do kanalizacji sanitarnej 99% budynków mieszkalnych znajdujących się w opracowywanym zakresie, - kanały sanitarne główne wykonane z rur PVC typ „N” ø200 o ściance litej jednorodnej  - pompownie główne z polimerobetonu – 1 sztuka w miejscowości Kępa Rudnicka oraz 2 w miejscowości Bieliniec - pompownia lokalna z PE- HD - rurociągi tłoczne PE 80 SDR 11 PN 10 ø110, ø90, ø 63 - zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN - w pompowniach zainstalowany będzie system monitoringu kompatybilny z posiadanym przez inwestora systemem monitoringu istniejących przepompowni

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1 112 291.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lipnik 1
Kod pocztowy: 37-410
Miejscowość: Ulanów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1 169 275.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1 169 275.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1 807 943.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/Ogloszenie_nr_510087787.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska