http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  19-03-2020 | 12:25
data ostatniej modyfikacji:  19-03-2020 | 12:25
zapytanie ofertowe 19.03.2020

 ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na Czynności związane z obsługą geodezyjną w Gminie i Mieście Ulanów

 

2.  Przedmiot zamówienia:

Obsługa Geodezyjna  :

Lp.

Zakres czynności

1

2

1

Podziały geodezyjne

a)        podział działki na dwie części

- za każdą następną  wydzieloną działkę

 

- za każdą następną działkę wydzieloną z nowego numeru

2

Synchronizacja ewidencji działek

- sporządzenie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości (wykaz zmian gruntowych+ wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów)

- za pierwszą działkę

 

od 1 do 10 pgr

 

od 11 do 1000 pgr

- za każdą następną działkę

3

Rozgraniczenie

 

- za odcinek granicy pomiędzy dwoma punktami granicznymi

 

- za każdy następny odcinek

4

Wyznaczenie punktów granicznych

 

- za odcinek granicy pomiędzy dwoma punktami granicznymi

 

- za każdy następny odcinek

5

Opracowanie mapy do celów projektowych

 

za każdy 1 ha obszaru opracowywanej mapy

 

Za każdy następny rozpoczęty hektar

  1. Termin realizacji zamówienia: do dnia  31.12.2021 r.
  2. Kryterium oceny oferty: cena  - waga 100%
  3. Sposób przygotowania oferty:

Ø  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: na Czynności związane z obsługą geodezyjną w Gminie i Mieście Ulanów

  lub złożyć osobiście u zamawiającego: Gmina i Miasto Ulanów   

            ul. Rynek 5  , 37-410 Ulanów,

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Bandyga  tel. 158763041

4. Termin złożenia oferty

    Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2020 r.  do godz. 15:30

 

 

 

18.03.2020 r.                                                                               Burmistrz

Gminy i Miasta Ulanów

      Stanisław Garbacz

 

(data, podpis)

 

 

files/fck/563/file/Zapytanie_geodezja/Zapytanie_ofertowe_obsluga_geodezyjna_2020.doc

files/fck/563/file/Zapytanie_geodezja/Umowa_prace_godezyjne_wzor.doc

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska