http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  31-10-2019 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2019 | 12:16
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 31.10.2019

 Ogłoszenie nr 510233653-N-2019 z dnia 31-10-2019 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej: : Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej , rok produkcji 2019 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 596487-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej, Krajowy numer identyfikacyjny 831225425, ul. Kurzyna Srednia  49A, 37-410  Ulanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 508599527, e-mail mariusz.zywko@wp.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.ulanow.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Stowarzyszenie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej , rok produkcji 2019 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/ 1 /OSP/2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zamawiający informuje, że zadanie pn: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej , rok produkcji 2019 jest współfinansowane w ramach środków RPO WP oraz NFOSIGW . Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej. Pojazd musi spełniać wymagania: 1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 12S; z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca. 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r.. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), 3) Rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), 4) Norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub równoważnych). 5) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia wyposażenia, zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 6) Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron. 7) Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ. 9) Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 520325.20 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specyjalistyczne bocar Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Korwinów, ul Okólna 15 
Kod pocztowy: 42-263 
Miejscowość: Wrzosowa 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 779943.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 779943.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 779943.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 

files/fck/563/file/Bieliny_OSP_sam/SIWZ_Kurzyna/Ogloszenie_nr_540238179.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska