http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-10-2019 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2019 | 11:25
informacja z sesji otwarcia 16.10.2019

 I.270.112.1.2019

Ulanów, 2019-10-16
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA
(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.112.2019
Nazwa zadania:
 
Zad. 1 Przebudowa drogi  dz. ewid. nr 234/1, 209  wraz z budową chodnika w miejscowości Borki
Zad. 2 Przebudowa drogi w miejscowości Borki działka ewid. nr 910, 811/4 w km 0+00 – 0+165
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
 
Lp.:1
 
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47B , 36-060 Głogów Małopolski
430 954,05 zł
5 lat
 
Lp.:2
 
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Paweł Lach 
Szyperki 39A, 37-405 Jarocin
378 732,07 zł
5 lat
 
L.p.: 3
 
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
330 546,69 zł
5 lat
 
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 460 300,75 zł brutto
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.
 
 
____________________________________
                                                                                                                             Stanisław Garbacz
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska