http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-10-2019 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2019 | 11:23
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 16.10.2019

 Ogłoszenie nr 510220010-N-2019 z dnia 16-10-2019 r. 

Gmina i Miasto Ulanów: Zad. 1 Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie Zad. 2 Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 587544-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina i Miasto Ulanów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040948800000, ul. ul. Rynek  5, 37-410  Ulanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8763041 w. 32, e-mail miasto@ulanow.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.ulanow.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zad. 1 Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie Zad. 2 Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
I.270.93,2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zad. 1 Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie - opracowanie zakłada przebudowę istniejącego chodnika z kostki brukowej 6 cm na długości 520 m o szerokości min 1,25 m. (zgodnie z § 44 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”) . Chodnik odjęty jest krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C9/12. Odkrycie krawężnika w stosunku do istniejącej nawierzchni wynosi 12 cm; - projektuje się nawierzchnie jezdni o szerokości 5m i długości 636 m. Uzyskanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych za pomocą frezowania i wyrównania warstwą profilową, na ulicy K. Jagiellończyka zostanie wykonane poszerzenie jezdni w celu uzyskania szerokości jezdni 5m; - zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Głowackiego i Kazimierza Jagiellończyka poprzez wprowadzenie korekty łuków o wartości R 5 m, dotychczasowe łuki nie były normatywne i powodowały utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Zad. 2 Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie. - opracowanie zakłada przebudowę istniejącego chodnika z kostki brukowej 6 cm na długości 50 m o min. 1,25 m (zgodnie z § 44 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”). Chodnik odjęty jest krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C9/12. Odkrycie krawężnika w stosunku do istniejącej nawierzchni wynosi 12 cm. - projektowana jest przebudowa skrzyżowania ulicy 11 Listopada z ulicą Pańską poprzez wprowadzenie korekty łuków o wartości R 5 m, dotychczasowe łuki nie były normatywne i powodowały utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu. - na ulicy 11 Listopada projektowana jest nawierzchnia o szerokości od 5,4 do 6,3 m wg stanu istniejącego. Uzyskanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych za pomocą frezowania i wyrównania warstwą profilową. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233270-2 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 715967.38 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Rudna Mała 47B 
Kod pocztowy: 36-060 
Miejscowość: Głogów Małopolski 
Kraj/woj.: podkarpackie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 650213.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650213.30 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1179699.69 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska