http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  24-09-2019 | 08:27
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2019 | 10:36
informacja z sesji otwarcia 24.09.2019

 ZP/ 1   /OSP/2019

Ulanów, 2019-09-23
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA
(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZP/ 1   /OSP/2019
Nazwa zadania:
 
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej  , rok produkcji 2019 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
 
Lp.:1
Nazwa wykonawcy:              
Adres wykonawcy:              
Cena oferty brutto:           
Okres gwarancji:                                    Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp z o.o.
Korwinów , ul Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
779 943,00 zł
36 miesięcy
 
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800 000,00 zł brutto
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.
 
 
Kurzyna Średnia , 2019-10-07

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna 15
,42-263 Wrzosowa


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/ 1 /OSP/2019. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurzynie Średniej , rok produkcji 2019 "

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp z o.o.
Korwinów , ul Okólna 15, 42-263 Wrzosowa


Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp z o.o.

Adres wykonawcy: Korwinów , ul Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

Cena oferty brutto: 779 943,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 60
Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40

 


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

____________________________________
Mariusz Żywko
Prezes OSP Kurzyna Średnia
 

 
 
____________________________________
                                                                                                                             Mariusz Żywko
 
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska