http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-09-2019 | 11:50
data ostatniej modyfikacji:  05-09-2019 | 11:50
informacja z sesji otwarcia 05.09.2019

 I.270.93.1.2019

Ulanów, 2019-09-05

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.93.2019
Nazwa zadania:

Zad. 1 Przebudowa ulicy Głowackiego nr  102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka
nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie

Zad. 2 Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47B , 36-060 Głogów Małopolski

650 213,30 zł
5 lat


Lp.:2

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Paweł Lach
Szyperki 39A, 37-405 Jarocin

748 776,40 zł
5 lat

 

L.p.: 3

Nazwa wykonawcy:             Adres wykonawcy:             


Cena oferty brutto:           

Okres gwarancji:             

Konsorcjum Firm:
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna,
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
Lider: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

672 763,40 zł
5 lat

 

Lp.:4

Nazwa wykonawcy:              

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

1 179 699,69 zł
5 lat

 

 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 880 639,88 zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

 

 

____________________________________

                                                                                                  Stanisław Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska