http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Sesje Rady Miejskiej - video


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  29-10-2018 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2018 | 09:00
informacja z sesji otwarcia 29.10.2018

 I.270.151.2018/1

Ulanów, 2018-10-26

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.151.2018.
Nazwa zadania:

„Budynek OSP w Dąbrowicy –roboty termomodernizacyjne

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:1

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:                                   

Zakład  Usług Komunalnych  Sp. z o.o.
Ul. Lipnik 1 , 37-410 Ulanów

191 000,00 zł
36 miesięcy 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 175 708,02zł brutto

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3 dołączony do SIWZ.

 

 

____________________________________

                                                                                                  Stanisław Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska